Blábolení o českolipské MHD

Verze pro tisk |

Se zájmem jsem si přečetl nedělní názor bývalé zaměstnankyně BusLine, a.s. paní Kočové a rád bych na některé jí prezentované informace zareagoval.

Předně se podivuji nad tím, že autorka textu pozitivně hodnotí krok Libereckého kraje, který si zřizuje svůj vlastní dopravní podnik. My máme v návrhu obdobnou cestu, jen s tím rozdílem, že nechceme být stoprocentním vlastníkem, ale v našich možnostech nám postačí 20% majetkový podíl ve společné firmě. Uniká mi tedy, proč autorka textu na jednu stranu velebí snahu Libereckého kraje a případný obdobný krok České Lípy vykresluje jako peklo na zemi? Hlavní idea je totiž stejná.

Pokud se tedy bavíme o případném společném podniku města Česká Lípa a BusLine, a.s., kde by město mělo 20 % majetkový podíl a BusLine, a.s. 80%, tak i přes tento podíl se do připravené společenské smlouvy městu podařilo prosadit, že rozhodovací pravomoci budou 50:50. To znamená, že bez souhlasu města se nerozhodne nic. Společnost bude mít dva jednatele, kteří musí jednat vždy ve shodě, jeden bude zástupce města, druhý bude z BusLine, a.s.. V pětičlenné dozorčí radě, bude mít město čtyři zástupce. Není tedy pravda, že město nebude o ničem rozhodovat a nic kontrolovat.

Co se týče zisku, tak my věříme, že společnost zisk bude vytvářet, ale zatímco doposud jsme ze zisku z MHD neměli nic, nově bychom mohli mít 20%. Navíc musím upozornit, že opět zde bude muset panovat shoda mezi městem a BusLinem, a.s. v tom, co s případným ziskem uděláme, zda bude vyplacený celý nebo jen jeho část či se zisk nebude vyplácet vůbec a investujeme ho např. do nákupu nových autobusů atd.

Ptám se, v čem je postup Libereckého kraje tak jiný a lepší a náš tak špatný, jak se autorka pokouší čtenářům podsunout? Rozdíl je v tom, že my nepřenášíme veškerá rizika výhradně na bedra města a nehodláme vynaložit více jak 100 milionů na pořízení vlastní dopravní společnosti, když obdobného můžeme dosáhnout např. tím, že do společného podniku vložíme nemovitosti areálu, který dopravce v současnosti využívá.

Autorka ve svém rozboru poukazuje na to, že ČSAD Liberec má dopravní výkon 26,80 Kč, zatímco BusLine 34,77 Kč a v podstatě doporučuje, že by měl jezdit za cenu ČSAD Liberec. Není to ale třeba také o tom, že dopravní výkon ČSAD Liberec je podhodnocený a právě proto je podnik před krachem, který musí řešit Liberecký kraj? Ten si totiž kupuje za veřejné peníze i dluhy a bude muset mnoha miliony sanovat neutěšený stav ČSAD Liberec a cena tak ve výsledku nebude 26,80 Kč, ale podstatně vyšší. A to by „odbornice“ na dopravu v našem kraji měla vědět. Divné, že tato fakta zamlčuje…

Ještě se chci zmínit o výběrovém řízení. Je to varianta, která leží na stole a uvidíme, pro co se zastupitelé nakonec rozhodnou. Všichni však víme, jak dopadlo výběrové řízení u Libereckého kraje, který dopravce nebyl schopen vůbec vysoutěžit. Osobně bych se rád této zkušenosti vyhnul, nechceme město dostat do nějakého provizoria, které by v konečném důsledku bylo pro nás finančně velmi drahé.

Navíc výběrové řízení postrádá následně jakoukoli flexibilitu. S vysoutěženými podmínkami v podstatě na 8 až 10 let nepohnete. Všichni víme, jak například technologie jdou rychle kupředu a co se stane, až se město za pět let rozhodne, že chce používat třeba autobusy na elektřinu? Nic, nebude prostě možné to změnit. To je třeba velký rozdíl oproti variantě společného podniku, kde bude možné měnit velikosti a typy vozů, jejich pohony a vybavení nebo flexibilně přizpůsobit jízdní řády aktuálním potřebám. Jasně, promítne se to do ceny dopravního výkonu, ale prostě tu možnost reagovat a měnit tady máme a je jen na městu, zda ji využije.

Paní Kočová v tom svém víkendovém blábolení používá zjevné nepravdy, když tvrdí, že středisko BusLine, a.s. Česká Lípa je tři roky po sobě ve ztrátě. Takže v roce 2014 byl zisk 934 000 Kč, 2015 zisk 2 315 000 Kč, rok 2016 ztráta 685 000 Kč. Čili za poslední tři roky zisk 2 564 000 Kč.

Je věcí paní Kočové, jak si své problémy se svým bývalým zaměstnavatelem řeší, nicméně bych byl rád, aby do svých problémů netahala MHD v České Lípě, kterou zřejmě ani nejezdí. Kdyby ano, věděla by, že MHD v našem městě vyhovuje naprosté většině cestujících a nezaznamenali jsme žádné vážné výhrady. Proto chceme pouze optimalizovat nevyužívané spoje a dál dopřát obyvatelům našeho města komfortní dopravu. Nic jiného nás nezajímá.

Toto jsem považoval za nutné sdělit, věřím, že podobné informace měla i paní Kočová, ale zřejmě jí přišly irelevantní, anebo se nehodily...

Juraj Raninec, místostarosta České Lípy
 

Nahoru

Komentáře

Re: Blábolení o českolipské MHD

Se zájmem jsem si přečetla názor pana Ranince. Jedná se o první otevřené vyjádření člena koalice na řešenou problematiku MHD v České Lípě a doufám, že jsem alespoň trochu přispěla k tomu, že se v této věci povede veřejná diskuze bez ohledu na to, kdo MHD v České Lípě využívá jako cestující či nikoliv (mně osobně není známo, jak často cestuje MHD pan Raninec). A teď musím být trochu osobní: ano, je pravdou, že jsem v letech 2010 až 2011 pracovala v této společnosti na pozici obchodní ředitelky. Byl to můj profesní omyl a z této společnosti jsem odešla. Není pravda, jak se snaží podsouvat čtenářům pan Raninec, že bych měla potřebu si vyřizovat svoje privátní problémy se svým bývalým zaměstnavatelem-pokud by tomu tak bylo, měla jsem 6 let časového prostoru tak učinit. Ale právě proto, že mám povědomí o této společnosti,mohu si dovolit napsat to, co jsem zveřejnila.Pozorný čtenář mého článku si všimne, že já porovnávám postup Libereckého kraje s postupem Města Česká Lípa a uvádím důvody, které k těmto postupům vedly.Informace o ztrátě českolipského střediska mi poskytl pan ředitel Chobot, takže byste si v těch číslech měli udělat pořádek a domluvit se, abyste alespoň vystupovali jednotně.Jsem ráda, že i pan Raninec uvádí, že varianta veřejné soutěže stále leží na stole a o definitní variantě ještě zastupitelé nerozhodli. Pak určitě rád vysvětlí, proč v Úředním věstníku Evropské unie bylo již dne 31.8.2017 bylo zveřejněno Oznámení předběžných informací pro veřejnou zakázku na služby 2017/S 169-347725: Služby - Předběžné oznámení bez výzvy k účasti v soutěži - Přímé udělení smlouvy. Nevím, zdali je toto známo i ostatním zastupitelům. Takže se ptám: bylo 31.8.2017 rozhodnuto či nikoliv?
Možná se jedná o českolipskou modifikaci demokratického rozhodování zastupitelstva........

Nahoru

Re: Blábolení o českolipské MHD

O záměru zajistit provoz MHD od 1.1.2019 vytvořením společného dopravního podniku nebo výběrem dodavatele v soutěži dle zákona o zadávání veřejných zakázek rozhodlo zastupitelstvo města dne 24.5.2017. V rámci naplňování takto, alternativně přijatého záměru, vznikla následná potřeba uskutečnit (paralelně a s dostatečným předstihem) celou řadu dílčích přípravných kroků pro to, aby nedošlo k ohrožení provozu MHD po skončení smlouvy stávajícímu dopravci. Jedním z těchto kroků bylo i odeslání oznámení předběžných informací do věstníku EU, což je nezbytné k realizaci případného zajišťování provozu MHD formou založení společného dopravního podniku a uzavření smlouvy tzv. přímým zadáním (oznámení musí být zveřejněno nejméně 1 rok před uzavřením smlouvy). Odeslání tohoto oznámení však není závazné v tom smyslu, že by v důsledku jeho uveřejnění muselo město společný dopravní podnik skutečně založit resp. s ním uzavřít smlouvu. Obě varianty vedoucí k naplnění záměru jsou tedy nadále možné a bude skutečně záviset na dalším rozhodování zastupitelů, aby vybrali, kterou z nich upřednostní. Nejedná se tedy o žádnou modifikaci demokratického rozhodování zastupitelstva, ale o nutnost uloženou nám platným právem.

Nahoru