Českolipská MHD II – „Zastupitelstvo bere na vědomí“

Verze pro tisk |

28. května jsem prostřednictvím i-novin zveřejnila svůj názor na budoucí řešení provozování MHD v České Lípě po 1. lednu 2019, resp. názor na postup stávajícího městského zastupitelstva (zde). Protože od té doby se tímto problémem českolipské zastupitelstvo na každém svém jednání opakovaně zabývalo a protože došlo k dalším souvisejícím událostem, rozhodla jsem se navázat na můj předchozí článek a pokusit se objasnit svůj názor na věc i čtenářům, kteří tuto záležitost nesledují tak podrobně a v souvislostech. Jsem přesvědčena, že je nutné pojmenovat věci pravými jmény a tudíž asi nebudu zcela diplomatická.

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém 7. zasedání dne 29. 8. 2017 schválilo usnesení č. 363/17/ZK, kterým rozhodlo o majetkovém vstupu do obchodní společnosti ČSAD Liberec a.s. Tímto rozhodnutím bude mít Liberecký kraj svého vlastního dopravce, který zajišťuje dopravu na pravidelných linkách autobusové dopravy na cca 1/3 území Libereckého kraje (dopravu zajišťují 3 rozhodující dopravci – ČSAD Liberec a. s., ČSAD Česká Lípa a. s. a BusLine a. s., obsluhované třetiny si nejsou objemově a plošně zcela rovnocenné). Tímto majetkovým vstupem získá Liberecký kraj přes 85 % akcií, tudíž obchodní společnost ovládne a bude ji samozřejmě přímo řídit a kontrolovat.

Zastupitelstvo města Česká Lípa dlouhodobě řeší provoz MHD v České Lípě po 1. 1. 2019. Jeho stávající postup – přesněji koaličních zastupitelů – jednoznačně dělá vše pro to, aby se město vyhnulo výběru budoucího dopravce ve veřejné soutěži dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vytvořilo se společností BusLine a. s. společnou s. r. o. Město Česká Lípa by mělo mít v této společnosti s ručením omezeným 20 %, BusLine a. s. 80 %. Tudíž město bude ovlivňovat a řídit velké NIC.

Nezasvěcený čtenář by si mohl říci: fajn – každá ze samospráv (Liberecký kraj a město Česká Lípa) se rozhodla pro svého vnitřního dopravce. Avšak tímto celá paralela zcela končí. Dále je to už úplně jiný příběh:

Důvody

Liberecký kraj se tak rozhodl proto, že už nechce a nebude ustupovat nátlaku ze strany dopravců na neustálé navyšování ceny dopravního výkonu ze strany stávajících dopravců (aktuálně jezdí společnost BusLine a. s. pro kraj za 34,77 Kč, ČSAD Liberec a. s. za 26,80 Kč, ČSAD Česká Lípa a. s. za 30,99 Kč, takže kdyby BusLine a. s. netlačil „na pilu“ a jezdil za cenu ČSAD Liberec a. s., kraj by ušetřil kolem 45 milionů za rok), chce kontrolovat a ovlivňovat skutečné náklady autobusové dopravy a nechce se nechat vydírat tlakem na navyšování ceny dopravního výkonu.

Proč českolipští koaliční zastupitelé tak vehementně prosazují vytvoření společného podniku právě se společností, proti které se Liberecký kraj brání, vědí pouze oni. Neustále se opírají o materiál, jímž argumentují, „Analýza provozu MHD v České Lípě včetně „Návrhu variant řešení optimalizace MHD ve městě Česká Lípa“, který zpracovala firma Borge a. s., konkrétně Ing. Bárta. Město za ni zaplatilo 660 000 Kč a paní starostka ji označila jako tajnou (!) a pouze pro zastupitele, dokonce napadla na zastupitelstvu opoziční zastupitele, že ji neoprávněně poskytli třetí osobě. Ještě doplňuji, že zpracovatel materiálu nebyl vybrán soutěží, nýbrž přímo radou města na výjimku (toto mi město na základě dotazu podle zákona č. 106/1999 Sb. potvrdilo). Takž tady máme materiál, ze kterého se vychází, argumentuje se jím na veřejném jednání městského zastupitelstva, zaplacený z veřejných městských prostředků, který znají pouze vybraní jedinci, protože je tajný. S nadsázkou – nabyla jsem z celého průběhu dojem, že by zřejmě pro některé bylo nejlepší, kdyby se celá záležitost řešila v utajení a byla o ní minimální diskuze.

Výhodnost

Liberecký kraj tímto krokem bude mít skutečně svého dopravce, bude ho fakticky řídit, kontrolovat a tím i ovlivňovat jeho hospodaření, jeho náklady a vše, co s tím souvisí, tudíž i cenu dopravního výkonu.

Česká Lípa bude mít 20% podíl ve společnosti s ručení omezeným, kde neovlivní nic, kontrolovat taky nic nebude, protože to neumí a nedělá – už to může dělat dneska na základě smlouvy. Stačí se podívat na neuvěřitelný počet schválených dodatků k uzavřené smlouvě o navyšování finanční úhrady a přepočtu ceny dopravního výkonu. Vždy to bylo na základě podkladů a vyčíslení předložených společností BusLine a. s. Nikde jsem se nedočetla, že by město udělalo kontrolu oprávněnosti těchto požadavků. Dále město argumentuje tím, že bude mít 20% podíl na zisku této společnosti. Zdali pak je městu známo, že poslední 3 roky je českolipské středisko pravidelně ve ztrátě? Tedy… mělo by to městu být známo – když dělá tu kontrolu. Takže nechápu, jaký zisk chce město docílit. Tuto informaci o ztrátách minulých let mi sdělil pan ředitel Chobot, určitě ji má k dispozici minimálně vedení města. Tudíž 80% partner ve společném podniku si bude dělat dál, co chce, bude to mít posvěcené městem a dalších minimálně 10 let jistou zakázku bez výběrového řízení, a město se tak akorát může podílet na sanaci vykazované ztráty. Možná ty výhodné důvody pro založení společného podniku, kde má město 20% minoritu, obsahuje „tajný“ materiál, kdo ví.

Zajímavé souvislosti a konsekvence obou příběhů

A/ Liberecký kraj dne 29. 8. 2017 na jednání rozhodl a schválil majetkový vstup do ČSAD Liberec a. s., a tím bude mít vlastního dopravce.

Již následující den 30. 8. 2017 vyšel v liberecké mutaci Mladé fronty Dnes článek „Český unikát. Liberecký kraj si koupí soukromého dopravce“. Zástupci vedení kraje v něm logicky vysvětlují svůj postup a důvody, které je k tomuto kroku vedly. Článek ovšem také obsahuje velmi pozoruhodné vyjádření pana Radka Chobota, ředitele společnosti BusLine a. s.: „Kraj se přesto chystá v souvislosti s odkupem vynaložit bezprostředně téměř 16 milionů korun a poté minimálně 20 milionů korun na zajištění finanční stability ČSAD Liberec a v neposlední řadě další miliony korun na zvýšení ceny dopravního výkonu této firmy,“ ohradil se proti záměru a dále: „Postup kraje by v budoucnu mohl znamenat, že kde se nepodaří vysoutěžit jakoukoliv zakázku, která podléhá zákonu o zadávání veřejných zakázek, prostě si kraj nebo jiný veřejný zadavatel koupí, co potřebuje, prostřednictvím nákupu podílu ve firmě službu poskytující. Takové obcházení zákona je zcela nepřípustné,“ uvedl Chobot. A samozřejmě je postoj této společnosti podpořen, dle obvyklého schématu, rozčileným vyjádřením firemních odborářů.

Rozhořčení ředitele společnosti BusLine a. s. je pochopitelné – jejich 45 milionů navíc (viz výše) za podstatně vyšší cenu dopravního výkonu v letošním roce je v ohrožení. Takže si to shrňme: celkem 36 milionů za 85 % akcií je špatně, 45 milionů za uhádané CDV je v pořádku.

Protože mě jeho vyjádření – především ta část o obcházení zákona – velmi pobavilo, tak jsem poslala panu řediteli e-mail. Nabídl mi osobní schůzku, kde bychom si vysvětlili situaci. Byť jsem byla překvapená, proč má potřebu něco vysvětlovat jedinci z České Lípy, který napíše svůj osobní názor, a zároveň zvědavá, tak jsem nabídku přijala. Byl příjemný a snažil se. Jednak se distancoval od svého vyjádření v MF Dnes tím, že vyjádření „hodil“ na tiskovou mluvčí (není tam o ní ani zmínka). Dále se distancoval od toho, že BusLine a. s. sám o své iniciativě předložil městu nabídku na společný podnik, ale „hodil“ to na město, které je k tomu vyzvalo (pan místostarosta Raninec?). Ale hlavně mě bavil tím, že primárně se snažil zjistit, pro koho pracuji. Protože to dělal poněkud neobratným způsobem, tak se to nedozvěděl. Měl se mě zeptat přímo, dostal by odpověď. Takže odpovídám teď: pro nikoho, jedná se jenom o názor přiměřeně odborně zdatného člověka. Jinak v rozhovoru mi potvrdil všechno to, co jsem si myslela. Dokonce jejich dojednanou cenu dopravního výkonu s Libereckým krajem označil za exkluzivní. Jak asi bude označovat potencionální společný podnik v České Lípě?

Další pozornost zasluhují vyjádření v lokální televizi RTM pana bývalého radního pro dopravu Mastníka a pana Ing. Bárty (ano, toho za společnosti Borge a. s.), kteří zpochybňují rozhodnutí Libereckého kraje. Už se to nedá poslouchat, jak oba dva pánové, obrazně řečeno, neustále okopávají kotníky především panu hejtmanovi. Přitom je třeba si uvědomit, že kraj nyní řeší důsledky počínání pana bývalého radního Mastníka, protože to byl především on, který svým jednáním a postupem zhatil dokončení řádně vyhlášené veřejné soutěže na výběr dopravců v Libereckém kraji, která nakonec musela být zrušena. Toto bych si nedovolila tvrdit, kdybych neměla autentickou zkušenost. Byla jsem členkou hodnotící komise a zúčastnila jsem se všech jednání hodnotící komise, které předsedal pan Mastník. Ostatně, stačí se podívat do zápisů včetně hlasování, které byly na této komisi pořizovány. Pan Ing. Bárta předvedl ve svých vyjádřeních pozoruhodnou názorovou flexibilitu, protože postup v České Lípě, který doporučuje městu jako nejlepší (monopolní společný podnik s minoritou), již v případě Libereckého kraje neplatí, a to se nejedná o monopol. Doufám, že tenhle člověk, resp. tato společnost nebude pro Českou Lípa připravovat zadání veřejné soutěže (že by další zakázka zadaná radou z volné ruky?). Protože jinak by musel, v rámci zachování alespoň předstírané objektivity, předvést další veletoč svých odborných názorů. Anebo setrvá na svých pozicích a zadání bude připravené pro stávajícího provozovatele – BusLine a. s. Ani jedno není dobře, vyberte si.

B/ Českolipské zastupitelstvo se následující den po krajském zastupitelstvu, tj. 30. 8. 2017, opakovaně zabývalo provozování MHD po 1. 1. 2019. Znovu nic nerozhodlo, pouze opět přijalo stupidní usnesení v tomto znění: „Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí další informace o postupu při výběru varianty na zajištění dalšího fungování provozu MHD ve městě Česká Lípa od 1. 1. 2019.“

Takže zase nic a hra o čas vesele pokračuje.

Ovšem pozornost je třeba zaměřit na předložené materiály!

Je třeba připomenout, že stále jsou ve hře dvě varianty: Varianta B – vytvoření společného městského dopravního podniku ve formě společnosti s ručením omezeným se společností BusLine a. s. Varianta C – výběrem dodavatele v soutěži dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Vnímám obě tyto varianty, o kterých zastupitelé na jaře rozhodli, jako rovnocenné a hodné obdobného zřetele. A to i přesto, že vedení města a koaliční zastupitelé dělají všechno, co lze, aby doslova prorvali variantu B. Přesně v tomto duchu byly předložené materiály (alespoň ty veřejně přístupné, o těch případných „tajných“ vědí zřejmě vybraní jedinci). A proto je nutné se zeptat předkladatelů materiálů: Pokud jsou obě varianty rovnocenné, proč u varianty B – společný podnik už město řeší společenskou smlouvu, dokonce už známe i název této obchodní společnosti a k variantě C – soutěž nebyla předložena ani čárka, ani náznak zadání veřejné soutěže? Opravdu jsou obě varianty rovnocenné, nebo už je dávno rozhodnuto a teď se jenom přijímáním opravdu stupidních usnesení hraje o čas, aby se na podzim mohlo říci: a teď už tu soutěž nestihneme, jsme v časové tísni. A kdo to zavinil, se už asi nikdo ptát nebude, že? Je to záměr, pane místostarosto Raninci, protože vy jste ten nejzatvrzelejší zastánce společného podniku.

Pokud si shrnu jednání a postup českolipského zastupitelstva v této věci, musím dospět ke smutným skutečnostem:

Českolipské zastupitelstvo v této věci nerozhoduje, českolipské zastupitelstvo pouze předstírá, že rozhoduje. Opoziční zastupitelé se snaží situaci zvrátit, aby zvítězil zdravý rozum a objektivita, ale bohužel, jsou pouhým komparzem. Jedná se o pimprlové divadlo, které umně a zatvrzele režíruje místostarosta Raninec, herci jsou koaliční zastupitelé, komparz tvoří opoziční zastupitelé a hlavně, scénář napsala společnost BusLine a. s. Na dodržování předepsaného scénáře dohlíží pan Bárta ze společnosti Borge a. s. ve spolupráci s oběma právníky. Jo, ještě má divadlo tiskovou mluvčí paní místostarostku Šafránkovou, která spolehlivě přečte, co je jí předloženo.

Společnost BusLine a. s. zatím velmi zdařile a za spolupráce koalice tahá město za nos. Proč jinak jejich diametrálně odlišný postoj k postupu Libereckého kraje a k městu Česká Lípa? Není to nemravné? Jedná cíleně účelově, co je údajně nejlepší pro Českou Lípu, je v Libereckém kraji porušení zákona. Musím opakovat, společná s. r. o. s 20% minoritním zastoupením města je pro město nevýhodná, je velmi výhodná pouze pro BusLine a. s., pro kterou se v případě schválení stane slepicí, která minimálně 10 let ponese zlatá vejce.

Neboť, stále musíme mít na paměti, že se rozhoduje o cca 380 milionech z městské kasy, které bude muset zaplatit budoucí zastupitelstvo, ne tohle „pimprlové divadlo“.

Jako občané České Lípy bychom si na tyto skutečnosti měli vzpomenout příští rok na podzim. Vlastně proč až příští rok? Už teď se někteří českolipští zastupitelé, jak koaliční tak opoziční, snaží dostat do Poslanecké sněmovny. 

Nahoru