Českolipská MHD = Návod, jak obejít zákon o veřejných zakázkách?

Verze pro tisk |

Ve středu 24. května 2017 jsem se z profesní zvědavosti šla podívat na jednání městského zastupitelstva (jsem vzděláním dopravní inženýr se specializací městská a silniční doprava a v tomto oboru se pohybuji téměř celý profesní život), zajímal mě bod č. 11 – řešení MHD v České Lípě. Tiskovou zprávu města Česká Lípa k této záležitosti najdete ZDE

Neměla jsem žádnou bližší představu, pouze jsem si přečetla materiály pro jednání, ale vlastní realita předčila veškerá možná očekávání. Tato skutečnost a následné vyjádření paní místostarostky zveřejněné na webu města 26. května, mě přimělo vstoupit do veřejného prostoru a napsat tento názor.

Na začátku je třeba si uvědomit, že zastupitelstvo nyní řeší situaci, která nastane po 1. lednu 2019, tedy městské zastupitelstvo bude pracovat pravděpodobně v jiném složení, neb na podzim 2018 jsou komunální volby. Vzhledem k tomu, že se řeší provozování MHD s perspektivou 8 či 10 let, zaváže nynější zastupitelstvo svým rozhodnutím dvě následující zastupitelstva a vedení města.

A teď o penězích: v předloženém materiálu je výše ročních nákladů na MHD odhadnuta na 38 mil. Kč. Tudíž toto zastupitelstvo rozhoduje o budoucích výdajích z rozpočtu města ve výši cca 304 až 380 mil. Kč (dle délky budoucího kontraktu). To už je pro potenciální dopravce bezesporu zajímává suma.

O objektivitě a nestrannosti předloženého a projednaného materiálu lze, dle mého názoru, úspěšně pochybovat. Ostatně, bylo by dobré také znát, jak byl vybrán zpracovatel „Analýzy provozu MHD v České Lípě“ včetně „Návrhu variant řešení optimalizace MHD ve městě Česká Lípa“ firma Borge a. s. 

Materiál obsahuje tři varianty řešení: varianta A) vlastní dopravní podnik, varianta B) společný podnik se stávajícím dopravcem BusLine a. s., varianta C) soutěž dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Jednoznačně je nejvíce prostoru věnováno variantě B). Proto by bylo dobré vědět, kdo je zpracovatelem této varianty – dle časové souslednosti to nemůže být firma Borge a. s. Tudíž předpokládám, že zpracovatele této varianty je sama společnost BusLine a.s. Ze strany této společnosti je jednoznačně řešení, jak obejít zákon o zadávání veřejných zakázek a vedení města ani nemrkne okem a předloží materiál k projednání zastupitelům? Ráda bych se mýlila a věřila, že tomu tak nebylo.

Varianta A) vlastní dopravní podnik byla nakonec hlasováním odmítnuta. Pokud město argumentuje tím, že chce mít MHD a především výdaje na ni pod kontrolou, je zcela výhodnější než (jak se následně ukázalo v rámci diskuze) vedením města preferovaná varianta B). Je pravda, že je zpočátku investičně náročná, ale není důvod pro pořízení autobusů nevyužít dotační titul, argumentace paní místostarostky, že rizikem je nedostatek odborníků, je pouze její domněnka. 

Varianta B) společný dopravní podnik se společností BusLine a. s. byla nakonec hlasy 13 zastupitelů „puštěna“ k dalšímu jednání. Z diskuze na zastupitelstvu bylo zřejmé, že se jedná o variantu preferovanou vedením města – také jí bylo věnováno nejvíce prostoru. Chápu, že jedná o variantu preferovanou stávajícím dopravcem, ale preferovanou městem? Proč se město dobrovolně vzdává možnosti transparentního výběru budoucího dopravce?

Že o tuto variantu usiluje stávající dopravce, je z jeho pohledu naprosto jasné. Jak vyplynulo z doposud neuzavřené diskuze k následujícímu bodu č. 12 jednání zastupitelstva – dodatek ke smlouvě s dopravcem, navýšení CDV (pokračování v pondělí 29. 5. 2017), musí být pro něj radost jezdit MHD v České Lípě, protože ho nikdo nekontroluje. Nevím, jestli se to nechce nebo neumí. Vytvořením společného dopravního podniku s městem se dopravce vyhne účasti ve veřejné soutěži, zajistí si zajímavý dlouhodobý kontrakt a bude si nadále dělat, co chce. Opravdu si město myslí, že s minoritním 20% podílem a jedním ze dvou jednatelů něco ovlivní? Naivní představa. Ovlivní velké nic. Jak asi bude konat jednatel za město například při sjednávání ceny dopravního výkonu? Na jednu stranu bude statutárním orgánem podnikatelského subjektu, který má konat vše pro dosažení zisku (tedy i co nejvyšší ceny), na druhou stranu bude hájit zájmy města, tedy co nejnižší ceny? A vklad vlastního know-how? Myslíte si, že dopravní forma provozující cca 25 autobusů má nějaké speciální know-how? Opravdu? Chápu, že zastupitelé mohou být pod určitým tlakem a tudíž preferovat tuto variantu, ale tuto variantu potřebuje především stávající dopravce, nikoliv město.

Varianta C) soutěž dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byla také s podstatně větší podporou zastupitelů „propuštěna“ k dalšímu jednání. Zcela určitě je to pro město nejlepší řešení. Samozřejmě záleží na kvalitě zpracování zadání a preciznosti smlouvy, která by měla být jeho součástí. Proto se domnívám, že tato varianta by měla být tou preferovanou a soutěž by měla být vyhlášena co nejdříve. Ostatně, nic nebrání současnému dopravci, aby se této soutěže regulérně zúčastnil.

Město jako veřejnoprávní korporace by nemělo být podnikatelem, ale využívat všechny možnosti, které mu zákon o zadávání veřejných zakázek umožňuje a nedávat návody, jak ho obejít. Až bude končit smlouva firmě zajišťující například svoz komunálního odpadu, tak bude město preferovat společný podnik se stávajícím dodavatelem těchto služeb, nebo bude soutěžit? 

 

Nahoru