Práva pacientů v ČR

Verze pro tisk |

Právo na zdravotní péči je ústavně zaručeným právem z hlediska jeho dostupnosti i spravedlivého přístupu k němu, kterého každý z nás více či méně ve svém životě využívá. Jako pacienti máme právo na profesionální péči, právo aktivně spolupracovat při lékařských výkonech, právo sami se svobodně rozhodovat o osudu svého zdraví. Tyto zásady se projevují především v možnosti uplatňování našich níže uvedených oprávnění při návštěvě zdravotnického zařízení.

Právo na informovaný souhlas

Každý lékařský zákrok může být proveden pouze za podmínky, že k němu poskytnete svobodný a informovaný souhlas. Výjimkou jsou případy v zákoně výslovně uvedené – např. soudem uložené povinné léčení nebo jde-li o závažné přenosné onemocnění, a to zároveň za splnění podmínky, že tímto ohrožujete sebe nebo své okolí. Další výjimkou z tohoto postupu je případ, kdy není možné vzhledem k zdravotnímu stavu pacienta získat jeho souhlas a jde o neodkladné výkony k záchraně života či zdraví.
V ostatních případech máte právo být s dostatečným časovým předstihem informováni o účelu a povaze poskytované zdravotní péče a každého vyšetřovacího nebo léčebného výkonu, jakož i o jeho důsledcích, alternativách a rizicích.


Právo odmítnout zdravotní výkon

Toto právo máte poté, co jste byli náležitě informováni o potřebném zdravotním výkonu i případných následcích jeho neposkytnutí pro vaše zdraví. V takovém případě si však váš ošetřující lékař vyžádá písemné prohlášení (reverz) o odmítnutí zdravotního výkonu či hospitalizace, opatřený vaším podpisem.


Právo na informace

Máte právo vědět veškeré informace shromažďované o vašem zdravotním stavu ve zdravotnické dokumentaci. S tímto právem souvisí vaše právo na zpřístupnění zdravotnické dokumentace k nahlížení, a to včetně pořizování opisů či kopií (nejpozději ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti danému zdravotnickému zařízení).
Dále v této souvislosti zmíním i právo pacienta nebýt informován o svém zdravotním stavu a jeho oprávnění k výběru třetí osoby, které budou informace sdělovány.
Jako pacient máte právo kontrolovat svůj účet a vyžadovat odůvodnění jeho položek bez ohledu na to, kým je účet placen.


Právo na ochranu soukromí

Je pouze na vás, zda si přejete, aby údaje o vašem zdravotním stavu byly sdělovány dalším osobám. Jste oprávněni určit rozsah informací o vašem zdravotním stavu a okruh osob, kterým budou sdělovány. Zároveň je možné dát zdravotnickému zařízení zákaz sdělování jakýchkoliv informací komukoliv. Bez vašeho souhlasu může lékař i jiní zdravotničtí pracovníci sdělovat údaje o vašem zdravotním stavu pouze osobám blízkým, kterými jsou především příbuzní v řadě přímé, sourozenec, manžel a partner.


Právo svobodné volby lékaře a právo svobodné volby zdravotní pojišťovny

Toto právo je však do jisté míry omezeno právy vybraného lékaře, který může odmítnout přijetí pacienta, jestliže by jeho přijetím bylo překročeno jeho únosné pracovní zatížení tak, že by nebyl schopen zajistit kvalitní zdravotní péči svým pacientům. Odmítne-li vás lékař či zdravotnické zařízení přijmout a cítíte-li se tímto jednáním poškozeni, máte jako pacient právo na písemné potvrzení odmítnutí s uvedením důvodu. S tímto dokladem je pak možné se obrátit na svou pojišťovnu či zřizovatele zdravotnického zařízení s žádostí o prověření.
Poskytnout zdravotní péči však musí lékař vždy v akutních případech, kdy hrozí bezprostředně újma na zdraví či životě pacienta. Takto provedené výkony pojišťovna pacienta lékaři proplatí, a to i pokud není jejím smluvním lékařem.
Každý pacient má právo též na svobodný výběr zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců. Při narození dítěte se právo na výběr zdravotní pojišťovny nepoužívá a dnem narození se dítě stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte.

Výše uvedeným seznamem nejsou vaše práva jako pacienta zdaleka vyčerpána, nicméně s jejich pomocí se snáze svých dalších práv v konkrétní situaci domůžete. V závěru ještě zmíním, že práva pacienta jsou v posledních několika letech předmětem intenzivní diskuse odborné právní veřejnosti, a to např. i na půdě Ústavního soudu ČR.
Přeji vám, aby k nutnosti uplatňování vašich práv jako pacienta docházelo ve vašem životě v co možná v nejméně případech.

JUDr. Lukáš Hajžin, advokát

Nahoru