F. Chot: Předposlední krajské zastupitelstvo?

Verze pro tisk |

Skutečně, podle plánu zasedání zastupitelstva kraje by mělo být červnové jednání, které se uskutečnilo 21. června, předposledním v tomto volebním období. Následovat by mělo už jen srpnové. Ale uvidíme…

V úvodu svých osobních postřehů, poznámek a názorů jen připomenu, proč se zastupitelstvo sešlo o týden dříve, než je obvyklé – doposud bylo neměnným pravidlem konat zasedání poslední úterý v měsíci. Podle požadavku hejtmana Půty (SLK), který je v týdnu od 27. června na dovolené, bylo již předminulý měsíc na zastupitelstvu rozhodnuto o přesunutí termínu o týden dopředu. Způsobilo to nemalé potíže, protože na základě původního plánu zasedání si mnozí zastupitelé v předstihu objednali své dovolené, vynucený posun o týden dopředu zasáhl negativně i do práce výborů zastupitelstva – například Finanční výbor kraje se nesešel v počtu schopném přijímat usnesení – také já jsem se musel z pracovních důvodů z jednání Finančního výboru omluvit. Takže bylo z celkových 45 zastupitelů kraje přítomno nanejvýš 34 – byly pozdější příchody i dřívější odchody. Na samém začátku pak byla nemalá část všímavějších zastupitelů zaskočena tím, že k řízení jednání se na místo pana Půty evidentně chystala jeho statutární náměstkyně PhDr. Maierová (SLK). Ta ale hned v úvodu omluvila hejtmana s tím, že předává ocenění policistům a se zpožděním se dostaví. Tak se také po, o něco více než hodině, stalo. Z uvedených důvodů bylo z deseti členů našeho klubu KSČM přítomno nezvykle jen šest.

Ale k samotnému jednání zastupitelstva. Přesto, že na programu nebylo tentokrát žádné odvolávání některého z radních, bylo jednání místy velmi vypjaté a emocionální. Prostě, krajské volby se blíží…

Bylo to vidět už při projednávání návrhu programu. Náš klub prostřednictvím JUDr. Vondrušky navrhl zařadit do programu bod, týkající se situace ve výchovném ústavu v Chrastavě. Bod obsahoval toliko doslovné znění usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, které výbor jednomyslně přijal na své červnové schůzi a vyzývá jím ministryni školství, aby nečinila unáhlené, nevratné kroky a dala prostor odborné debatě. Na jednání našeho klubu KSČM před zastupitelstvem přišla paní Lena Mlejnková, předsedkyně klubu Starostů a starostka Semil s tím, že zařazení bodu klub SLK podpoří, ale až po všech bodech týkajících se školství, zatímco my jsme původně chtěli, aby projednání stanoviska výboru bylo jedním z prvních bodů programu, protože od 17 hodin se konalo v Chrastavě mimořádné zastupitelstvo města. Tak se i stalo a museli jsme to akceptovat. Nakonec pro návrh usnesení hlasovali jen členové klubu KSČM a ještě jeden zastupitel. Jsem toho názoru, že podstatou celého manévru bylo „nerozzlobit“ paní ministryni a koaliční ČSSD a zároveň odmítnout usnesení školského výboru proto, že ho předložil člen našeho klubu…

Významně tento bod „obohatil“ krajský zastupitel, náměstek primátora Liberce a vůdce tzv. politického hnutí Změna (tu pro Liberec, tu pro kraj a jak dnes vidíme také pro Českou Lípu…) Mgr. Jan Korytář. Ten předložil vlastní protinávrh usnesení, spočívající zhruba v tom, že JUDr. Vondruška nemá právo předkládat jakékoliv návrhy, týkající se výchovy dětí a mládeže, protože je bývalý příslušník Sboru nápravné výchovy (dnes Vězeňská služba). Návrh předložil značně dramatickým způsobem a doprovodil ho, jak je jeho zvykem, mnoha expresivními a agresivními výrazy. Pro tento jeho protinávrh hlasovali pouze zastupitelé Baxa, Kocumová a on sám. Ani další dva zastupitelé z klubu Změny pro něj nezvedli ruku…

Věcně nejvýznamnějším souborem projednávaných bodů bylo projednání Závěrečného účtu kraje a účetní závěrky za rok 2015. Pro zjednodušení ocituji ze stanoviska vedení klubu, které bylo po zastupitelstvu zveřejněno: „Na 6. zasedání zastupitelstva Libereckého kraje klub zastupitelů Komunistické strany Čech a Moravy podpořil závěrečný účet kraje za rok 2015 a s ním také účetní závěrku kraje. Oceňujeme, že zásadní zlepšení příjmové stránky rozpočtu v závěru roku 2015 bylo směrováno zejména do investic a oprav krajského majetku. Ať se jedná o krajské silnice, domovy pro seniory, zdravotnická zařízení a další. Tendence k tzv. projídání byly omezeny na minimum“. Jen připomenu, že krajský rozpočet celkově obnášel bezmála 9 miliard korun, z toho vlastní příjmy a výdaje kraje, bez položek, které krajským rozpočtem jen „protékají“, činil 2 miliardy 269 milionů. Hospodaření bylo mírně přebytkové. Jsem tomu jen a jen rád.

Klub KSČM podpořil i soubor materiálů, týkajících se sociálního rezortu – jeho financování pro zbytek letošního roku a závazky na další období.

Osobně jsem kritizoval záměr výstavby parkovacího domu na místě dosavadního parkoviště u krajského úřadu. Nikoliv pro samotný záměr, ale pro způsob jeho předložení a „projednání“. Takováto investice podle mého názoru vyžaduje podrobnější a úplnější předjednání záměru, posouzení dalších možných variant a hledání širší shody. Může-li vedení kraje pořádat semináře pro zastupitele třeba k systému IDOL, mohlo ho k tomuto nápadu sezvat také. Pravdou je, že 90 i více procent účastníků těchto seminářů tvoří členové klubu KSČM. Dnes jsou náklady na stavbu domu odhadovány na necelých 80 milionů – pro představu bude asi bližší, když uvedu, že jedno parkovací místo má odhadem stát 529 tisíc korun. Byl schválen jeden milion korun na studii k územnímu řízení. Ano, trochu to připomíná onu pověstnou „salámovou metodu“.

Naopak jsem podpořil uvolnění prvních cca 6,5 milionu korun na pět studií, rozpracovávajících jednotlivé možnosti zásobování cca 30 tisíc obyvatel příhraničních částí Frýdlantska a Chrastavska vodou. To je ohroženo rozšiřováním a prohlubováním hnědouhelného dolu Turów na polské straně hranice.

V závěru zasedání, v bodě Náměty a připomínky, jsem za zastupitelský klub KSČM požádal o zpracování a urychlené, nikoliv až na srpnovém zastupitelstvu, předložení právního rozboru situace, ke které mohlo dojít tím, že návrh a zvolení nových tří členů představenstva Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. nebyl projednán zastupitelstvem kraje, což je podle zákona vyhrazená pravomoc zastupitelstva.

Nedá mi to a ještě jednou se vrátím k extempore pana Korytáře (ZpLK). Již od léta loňského roku víme, že se tzv. Změna zaměří ve své kampani před krajskými volbami zejména proti Komunistické straně Čech a Moravy. A je tomu tak. Tzv. Změna používá stále jednu a tutéž metodu: pomocí polopravd či přímých lží vytvoří „obraz nepřítele“ a proti němu poté hlučně a tvrdě „bojuje“. Původně tato skupinka, soustředěná okolo Jana Korytáře, začínala jako ekologové. Před několika málo lety přibrala do svého portfolia „boj proti korupci“. Celou svoji činnost dlouhodobě financuje především z veřejných peněz – z dotací. Nyní přidala třetí rozměr – antikomunismus. Nu, ostatně co čekat od absolventa International Visitor Leadership programu vlády USA, že…

František Chot,
zastupitel kraje a České Lípy 

Nahoru

Komentáře

Re: F. Chot: Předposlední krajské zastupitelstvo?

Pokud jde o polopravdy, mistrně je na i-novinách používáte vy. Jan Korytář byl již v roce 2004 členem SZ. Proti korupci jsme vystupovali již tenkrát. Co se týče vytváření obrazu nepřítele, myslím, že KSČM v tomto směru nikdo nemůže předstihnout. Asi byste byl překvapený, kdybyste musel za místo na kandidátce do krajských voleb zaplatit ze svého např. 10 tis. s tím, že peníze dostanete zpět v případě, že vaše strana bude úspěšná.
Vím, jak těžké je pro Vás být objektivní, proto to ani neočekávám.

Nahoru

Re: F. Chot: Předposlední krajské zastupitelstvo?

Přiznám se, paní Šumová, že Vašemu příspěvku příliš nerozumím. Nikde nepíšu, jestli je, nebo byl p. Korytář členem SZ. Ale když už o tom píšete Vy, tak jen dodám, že v r. 2012 si založil vlastní "politické hnutí" Změna - prý po neshodách s tehdejším vedením SZ - ale to je věc jeho a SZ.
Nepíšu o "vystupování proti korupci", ale o udělání si, z údajného boje proti ní, zdroj příjmů z veřejných financí.
A děkuji Vám za informaci, že místa na krajské kandidátce (zřejmě Změny?) se prodávají za 10 tisíc korun ...

Nahoru

Re: F. Chot: Předposlední krajské zastupitelstvo?

Myslím, že můj příspěvek je dost srozumitelný. Píšu, že pan Korytář bojuje proti korupci již od roku 2004, takže v současnosti se nejedná o žádný údajný boj. Věřím, že je mnoha lidem nepohodlný.
Nepravdivě uvádíte, že politické hnutí Změna vznikla v roce 2012. Již v komunálních volbách v roce 2010 Změna úspěšně vstoupila na politickou scénu. To si může každý zjistit na stránkách statistického úřadu. Nepíši, že se prodávají místa na kandidátce, ale že se členové tímto způsobem skládají na volební kampaň. Platí ji ze svých peněz, případně z peněz od sympatizantů. Malé strany jinak fungovat nemůžou. Lidé v těchto stranách rozhodně nejsou ze zištných důvodů.
KSČM takový problém řešit nemusí. Myslím, že v opačném případě by jejich členská základna silně prořídla.
Poslední odstavec vašeho článku mi hodně připomíná projev soudruha Jakeše. Paní Zagorová je hodná a šikovná holka to jo, ale vydělává 300 tis. ročně. Podobnost čistě náhodná.

Nahoru

Re: F. Chot: Předposlední krajské zastupitelstvo?

Paní Šumová, my se evidentně neshodneme ani na věcech, které jsou tzv. "ložené".
Je to nejen o úhlu pohledu.
Tzv. politické hnutí Změna bylo, podle evidence MV ČR - Rejstříku politických stran a politických hnutí, zaregistrováno 8.6.2012. Víte, já jsem si nechal tento Rejstřík, resp. jeho webovou stránku, v prohlížeči otevřený od psaní svého prvního příspěvku. Abych ji nemusel otevírat znovu ...
Zaměňujete politickou a takzvanou volební stranu - to je ten údaj z r. 2010, ze stránky volby.cz, kdy v komunálních volbách v Liberci kandidovala volební strana - sdružení SZ, ALTERNATIVA, Klíčové hnutí, Zelení a nezávislí kandidáti společně pod hlavičkou "Změna pro Liberec".
O skládání se na volební kampaň kandidáty a sympatizanty prosím raději nemluvte - už dostal pan Janeček zpátky ty tři miliony? Kolik kandidátů "Změny" pro letošní krajské volby opět vloží svůj "dar" tzv. "keš" - hotově, do pokladny?
Za jednoho krajského zastupitele získala volební strana za loňský rok příspěvek od státu (MF ČR) ve výši
237 500 Kč/rok. Celkem tedy KSČM za 182 krajských zastupitelů 43 225 000 Kč, Změna za 5 krajských zastupitelů 1 187 500 Kč. Například Starostové pro LK za 13 zastupitelů pak 3 087 500 Kč.
M. Jakeše necitujete přesně. On řekl: "No tak řekněme paní Zagorová, je to milá holka, všechno, no ona ale už 3 roky po sobě bere 600 tisíc každý rok." To ale nemění nic na tom, že J. Korytář se zúčastnil v USA programu, organizovaného a placeného vládou Spojených států.

Přeji Vám hezký den, paní Šumová

F. Chot

Nahoru

Re: F. Chot: Předposlední krajské zastupitelstvo?

Neshodnout se s vámi , pane Chote, je velmi prosté. Demagogie a ohlupování lidí a vršení když ne lží, tak polopravd. To je vaše krédo.
Když čtu váš úhel pohledu, je jasné, že největším přečinem p. Korytáře je, že bojuje proti korupci od začátku, kdy vstoupil na politickou scénu, dalším , že se zúčastnil v USA programu, který , jak tvrdíte podporovala a platila vláda USA. To je z vašeho úhlu pohledu tak odpuzující a odstrašující, nic víc nic míň. Financování stran z veřejných financí je věc ípříspěvku z státního rozpočtu podle získaných hlasů,, nikoliv "udělání si z údajného boje proti korupci zdroj příjmů z veřejných financí",z kterého obviňujete p. Korytáře.
Navíc podsouváte pisatelce věci, které v názoru nezazněly. Nikde nebyla zmínka o tom, že místa na krajské kandidátce se prodávají. Zato v České Lípě se to dělá tak, že jsem v tiché opozici a hlasuji s koalicí, za úplatu.. já na bráchu, brácha na mě..

Nahoru

Re: F. Chot: Předposlední krajské zastupitelstvo?

Souhlasím s vámi, že Miloš Jakeš řekl památnou větu tak, jak jste napsal vy. Dnes jsem shodou náhod slyšela pořad v rozhlase, kde tuto dobu připomínali. Mimo jiné tam bylo též řečeno " mají vyšší platy než my".
Tady jde o účel. Poštvat lidi proti sobě, vyvolání závisti je tak snadné, hlavně když jde o peníze.
Vy používáte stejný způsob komunikace. Podle vás je orientace na západ něco odpudivého, snaha o orientaci na východ je v pořádku a hlavně nepřehlédnutelná. Myslím, že pořady v médiích (včera v televizi, dnes v rozhlase), které se snaží na tu skutečnost upozornit, je víc než jasná, cítí potencionální nebezpečí. Soudruh Putin se hodně snaží, aby zde opět našel spojence. Samozřejmě změna orientace by vyhovovala těm, kteří touží po starých časech a korytech, bez jakékoli konkurence.
Ano v roce 2010 SZ šla s hnutím Změna pro Liberec do voleb, což potvrzuje, že Změna pod vedením J. Korytáře existuje již od tohoto roku.

Nahoru

Re: F. Chot: Předposlední krajské zastupitelstvo?

Hezké nedělní poledne, paní Šumová

Ještě jednou: V seznamu politických stran a hnutí, vedeném ministerstvem vnitra, je u politického hnutí Změna uvedeno: "Den registrace: 8.6.2012".

Hezký zbytek neděle

F. Chot

Nahoru

Re: F. Chot: Předposlední krajské zastupitelstvo?

Pane Chote, že se nestydíte.
Vy s vaší minulostí byste měl chodit kanály a stydět se a ne se veřejně předvádět a hrát morálního kazatele a odborníka na všechno.
Já si možná narozdíl od vás, který jste jistě zapomněl rád, moc dobře pamatuji, co máte za špínu pod nehty, co jste napáchal a páchal na radnici v 90.letech. Soudruhu.

Nahoru

Re: F. Chot: Předposlední krajské zastupitelstvo?

Jen pro zajímavost.
Pohled členů, kandidátů KSČM pro nadcházející volby- Cincibuse, Hamrského, RSDr. Baťky na vydařenou akci se školní mládeží.
http://www.klub-pohranici.cz/news/ii-rocnik-souteze-zaku-ss/photogallerycbm_305377/16/#!
A tady reakce rodičů na tuto "vydařenou akci "
Liberecký deník- Levicoví extremisté zneužili děti
http://liberecky.denik.cz/zpravy_region/levicovi-extremiste-zneuzili-deti20120214.html
Co říci jinak. Manipulace? Chudák úředník,který jim povolil vstup do škol. Okamžité rozvázání pracovního poměru.

Nahoru

Re: F. Chot: Předposlední krajské zastupitelstvo?

Soudruh Chot jako místostarosta s kompetencí na bytovou problematiku opravdu nezahálel. Mnozí si pamatují jeho havárii z roku 1998 se služebním vozem , které řídil bez povolení ke služební cestě. Možná by také mohl vysvětlit, jak to bylo s pronájmem a následně prodejem bytu v Arbesově ulici č. 403 atd.....
Takový člověk se nestydí a klidně káže jiným o morálce , to svědčí o jeho charakteru. I takové zastupitele dokáží naši spoluobčané volit!

Nahoru

Re: F. Chot: Předposlední krajské zastupitelstvo?

Myslím, že jde o slovíčkaření. Pan Korytář bojuje proti korupci již od roku 2004 a ne posledních pár let, jak lživě uvádíte. V roce 2010 šla Změna do komunálních voleb v čele s panem Korytářem. V roce 2012 šla do krajských voleb pod názvem Změna pro Liberecký kraj opět v čele s panem Korytářem. Posledních dvanáct let pan Korytář bojuje proti korupci. Myslím, že toto je podstatné.

Nahoru