Pamflet Zdeňka Stehlíka, aneb Spiknutí neinformovaných

Verze pro tisk |

Před komunálními volbami 2010 se v Novém Boru poprvé objevila brožura českolipského publicisty Zdeňka Stehlíka. Měla zapůsobit ve prospěch stran a hnutí, které slibovaly „odstranění památníku nacistů a esesáků na lesním hřbitově“ (moc jim to ale nevyšlo).

Kritici pamětní desky rozšiřovali brožuru zdarma, věnovali ji dokonce veřejným knihovnám. Po víc než dvou letech obtěžují veřejnost znova, když pamfletem argumentovali při projekci dokumentu Hra o kámen v České Lípě. Že je ale poválečný odsun/vyhnání významné téma dodnes, ukázala i prezidentská volební kampaň.

Co je obsahem a smyslem brožury?

Její autor ostře kritizuje publicisty, kteří se borským případem z června 1945 zabývali, předkládá vlastní nedoložené hypotézy a uráží názorové odpůrce výroky jako „mediální terorismus“, „pilný mystifikátor“, „hanebná a urážlivá morální sprostota“, „podlá insinuace“, „publicistické fauly“, „výmysly a bláboly“, „ubohost“, „úroveň pisálků bulvárních plátků“ apod.

Publikace má 65 stran. Titul Není to jenom boj o kámen aneb (Spiknutí /ne/informovaných) je zřejmá narážka na článek Jana Geberta Boj o kámen (Reflex 6/2010, viz internet). Stehlík popisuje údajné snahy našich médií o zkreslování poválečných dějin a svérázným způsobem rekapituluje historii vzniku pietního místa devíti postřílených německých civilistů na novoborském lesním hřbitově. Na dalších dvaceti stranách kritizuje můj popis událostí z června 1945 a opět předkládá vlastní verzi. Následuje kritika publicistů, kteří se o borském „sporu o kámen“ zmínili, a kapitoly Naši živí svědkové, Ohlasy na politické scéně atd. Publikaci za seznamem pramenů uzavírá dost opožděná odsuzující recenze mé novely vydané na podzim 2007. Na předsádce brožury jsem na fotografii jako reprezentant všeho popisovaného zla, proto si beru právo Stehlíkův pamflet zrecenzovat.

Šest příkladů pochybné argumentace Zdeňka Stehlíka

1) O Novoborském měsíčníku Stehlík na str. 13 tvrdí toto: „Řízená cenzura spolehlivě brání uveřejňování názorů a stanovisek oponentů... pomníku... až do roku 2008“. Ve skutečnosti jen 14. března 2006 protestovala MO KSČM, které odpověděl starosta Nastič osobním dopisem. (Stanovisko komunistů bylo pak zveřejněno v Novoborském měsíčníku, dále NM, 12/2008.) Další kritiku napsal Josef Doškář až po čtyřech letech od zveřejnění mého prvního článku a redakce ji obratem zařadila do NM 10/2008. Brožura neuvádí žádný příklad cenzury od září 2004 až do podzimu 2008 z prostého důvodu: nikdo jiný nesouhlasný příspěvek do měsíčníku neposlal.

2) Brožura na str. 12-13 odsuzuje Kulturní sdružení občanů německé národnosti za to, že v roce 2006 navrhlo na pamětní desku formulace „bylo... bezprávně zavražděno vojáky“ (tj. 8 civilistů) a „byl... zavražděn na neznámém místě“ (tj. primář Träger). „Pod tuto drzou a provokativní nestoudnost... se svorně podepsaly dámy předsedkyně a místopředsedkyně ZO KSONN!“ konstatuje Stehlík. Zřejmě si neuvědomil, že to je většinový názor místní organizace, která má několik desítek členů. Jsou mezi nimi pamětníci roku 1945, které nelze podezírat z podvratné propagandy, protože po válce mohli v ČSR zůstat. A pokud Stehlík ironicky dodává, že „usmíření musí předcházet pokání a odpuštění“ – nečekali byste spíš pokání samozvaných mstitelů, než pokání jejich mučených obětí nebo pozůstalých po nich?

3) V kapitole Dvě hlavní lži (str. 15-17) napadá Stehlík tvrzení, že poprava byla vykonána proti vůli národního výboru. Dokládá to zápisem schůze čsl. místního Národního výboru z 5. června 1945, který to ale naopak potvrzuje: „Předseda Taisler podal zprávu o schůzi ONV... události v sobotu… byly ostře kritizovány... Jednání některých důstojníků neodpovídá dnešní době. Vojsko... nemůže bez vědomí nár. výb. zakročovati, a nebo rozhodovati... Dále oznámil..., že rozsudek na náměstí byl proveden... bez slyšení nár. výboru. Ruský velitel... neuznal veřejné trýznění německých provinilců na náměstí za správné... Zpráva byla vzata na vědomí se souhlasem všech přítomných.“ Pokud vezmeme v úvahu taky konstatování kronikáře, že „podle svědectví bývalých členů národního výboru byl během popravy držen městský orgán pod dohledem vojenských stráží v izolaci v budově radnice“, je nesouhlas členů místního, ale dokonce i okresního národního výboru s akcí armády jednoznačný!

4) Na str. 17-21 Stehlík zpochybňuje smrt borského primáře během transportu na hranice a prohlášení MUDr. Alfreda Trägera za mrtvého německým soudem cynicky komentuje jako: „soudní blábol, (který) mohl tak nanejvýš posloužit paní Trägerové při podání žádosti o vdovský důchod po jejím muži“. Ve skutečnosti rodina primáře, vypovězení Němci a jejich rodiny včetně rodin sedmi popravených viděli primáře nastupovat 3. června ráno do autobusu. Když ho při zastávce kdesi u Šluknova eskorta vyváděla ven, ostatní se nesměli pod hrozbou zastřelení otočit dozadu. Od té chvíle už nikdo A. Trägera živého ani mrtvého neviděl, viz http://www.i-noviny.cz/nazor/tragicky-osud-borskeho-primare.

Sám odpůrce J. Doškář ostatně napsal: „MUDr. Träger... zmizel v lesích a mohlo se mu pravděpodobně stát cokoliv“ (NM 2/2009). Proč se ale během dlouhých osmi let neozval ani jediný z tehdejších aktérů s vlastním svědectvím o událostech z 2. a 3. června 1945? Stehlík a jeho přátelé jistě některé z nich znají. Jinak by přece nepsali o „slovních útocích na naše vojáky a hrubých nadávkách a urážkách do českých psů, sviní a lůzy“. – Historik Smejkal na semináři výstižně poznamenal: „Po šedesáti čtyřech letech asi nezjistíme, jaká byla minulost aktérů této události, čím se dali strhnout a zda svého činu někdy litovali...“

5) Na str. 26-31 se autor brožury snaží dokázat, že prý „lze mít téměř stoprocentně za jisté, že u radniční zdi nestálo 7 (sedm), nýbrž 8 (osm) osob – tedy včetně Alberta Rachmanna!“ Popis děkana Maie ve farní kronice to jednoznačně vyvrací. Po vyjmenování sedmi popravených zápis pokračuje: „Továrník Albert Rachmann, který měl přihlížet zastřelení svého bratra Heinze, ztratil nervy a uprchl směrem k městskému divadlu, přičemž byl zastřelen, takže navečer ve ¾ na 6 bylo u radnice 8 mrtvol.“ Rachmannův panický pokus o útěk z hloučku nuceně přihlížejících Němců potvrzuje několik německých i českých pamětníků. Stehlík by měl také vysvětlit, proč je Rachmann Jindřich (tj. mladší z bratrů, Heinz) kromě seznamu popravených zapsán ještě podruhé v seznamu zabavených rádií (a pak zase přeškrtán). Uvedené indicie totiž naznačují, že rozkaz k popravě je nespolehlivý padělek, přepsaný až po zastřelení muže na útěku a popravě sedmi civilistů. I podle svědectví rodičů manželky odpůrce Doškáře a jejího strýce L. Zimla „bylo na náměstí 2. června 1945 v Novém Boru zastřeleno 7 Němců, kteří neodevzdali zbraně, a jeden Němec byl zastřelen při útěku“ (NM 10/2008).

6) Stehlík sice na str. 60 cituje „protipomníkové“ starší výroky starosty J. Mareše, ale zamlčuje jeho konečné stanovisko z února 2010: „celou dobu jsem se snažil být nestranný... v současné době... cítím povinnost se jasně vyjádřit. V žádném případě nesouhlasím s odstraněním pomníku a vysvětlující ceduli považuji za maximální ústupek... Domnívám se, že bychom... měli... opustit téma pomníku, které se už stalo politickou hrou.“ Tím se starosta Mareš jako čtrnáctý připojil k zásadnímu prohlášení zastupitelů z listopadu 2009 (z 16-řádkového textu jsou na str. 61 brožury uvedeny pouhé dvě věty).

Proč autor ignoruje výsledky historického semináře?

Vedení města ve snaze uzavřít nekončící polemiky uspořádalo 10. října 2009 seminář. Odbor kultury postupně zveřejnil na webových stránkách města 39 dokumentů a 17 svědectví. Příspěvky účastníků semináře vyšly jako Sborník – Bor 1945 (28 stran A4). Tento významný dokument ale autor brožury mezi své prameny vůbec nezařadil!

Jeho brožura ignoruje zásadní výklad mgr. L. Smejkala („Jednalo se o mstu, odvetu nebo výstrahu!“), řadu dalších příspěvků, mezi nimi i ten můj, ve kterém každé tvrzení dokládám odkazem na dokument nebo svědectví, prohlášení Waltera Trägera i dodatečně zveřejněná svědectví, která by ovšem vyžadovala kritický rozbor. Ignoruje také dokumenty Kdo byl kdo – místní aktivisté režimu, Seznam zastřelených Němců, Dr. A. Träger – služba v armádě 1940-1944, Porevoluční události v okolí Boru, viz http://www.i-noviny.cz/svedectvi-odsunu-oddelejte-to-a-zahrabte-to-18342, Zápis děkana F. Maie ve farní kronice atd. Jednostranně zamlčuje většinu nashromážděných svědectví, která jeho verzi vyvracejí.

Zdeněk Stehlík se semináře aktivně zúčastnil. Hovořil o poválečném mezinárodním kontextu, nezbytnosti odsunu, počtu obětí – ale k borské události neřekl jediné slovo (Sborník – Bor 1945, str. 15-16). Proč už tehdy nepřednesl svou verzi, kterou nám předkládá v brožuře?

Podivná svědectví Jaroslava Semiráda

Stehlík na str. 32 dokládá nálezy zbraní svědectvím J. Semiráda. Sborník – Bor 1945 skutečně obsahuje jeho dvě dodatečná svědectví (str. 25-26). Mám ale k dispozici třetí, místy dost odlišné, které napsal J. Semirád vlastnoručně už v únoru 2006. Tento svědek tvrdí neuvěřitelné věci: A. Rachmann byl prý zastřelen až koncem července na borském nádraží. Když to oznámili pplk. Sekáčovi, „dodatečně dopsal do rozsudku smrti (z 2. června!? – J. T.), že A. Rachmann byl zastřelen na útěku“. Až do července se prý Rachmann ukrýval v zemědělské usedlosti v polích za městem – a dokonce tam s ním byl i jeho „kamarád Träger“. Může být takový svědek vůbec spolehlivý? Z Poděbrad přesídlil do Boru až 16. července, akci vojáků neviděl. Při jeho nedávném vystoupení na zastupitelstvu přítomní vůbec nechápali, co jim chce sdělit. Pokud tedy autor brožury jen převypráví další Semirádovo svědectví (na semináři nezveřejněné), že prý na četnické stanici viděl zabavené zbraně „označené jmény jejich držitelů“, je třeba to brát s velkou rezervou: tehdy 18-letého výrostka prý četník Kašpar pouštěl na exkurzi do skladiště zbraní a Semirád prý znal jména všech popravených, ačkoli do města přišel až 6 týdnů po popravě a nikdy se s nimi nesetkal!? Kromě toho by v Boru tak dlouho už jen z bezpečnostních důvodů zbraně neskladovali, protože provolání českolipského národního výboru z 10. května o odevzdání zbraní a rozkradených věcí nařizovalo: „Totéž platí pro ostatní obce a místa okresu českolipského, jehož obyvatelé jsou povinni, odevzdati vše uvedené u starosty své obce, neb jejich zástupců a tito se tímto zavazují, následujícího dne vše odevzdávati na výše jmenovaná místa“ (tj. do sběrných míst v České Lípě – J. T.).

Zastřelení Němci nebyli nacisté ani esesáci

J. Doškář a Zb. Cincibus bez důkazu tvrdí, že „všichni provinilci byli zločinci a byli by tvrdě potrestáni i kdyby u nich nebyly nalezeny zbraně“ (brožura Nepřipustit zkreslování dějin, květen 2009). Mnohem důvěryhodnější jsou ovšem závěry týmu 36 odborníků, kteří v Litoměřickém archivu vydali příručku Kdo byl kdo v Říšské župě Sudety, seznam desetitisíců aktivistů nacistického režimu. Kritériem výběru osob byla jejich vedoucí úloha ve stranickém a státním aparátu, v oblasti hospodářské, kulturní a vědecké. Seznam zahrnuje strukturu NSDAP od župního vedení až po bloky (Blocks). Z příslušníků SA, SS apod. jsou zahrnuti velitelé a osoby ze štábů od vyšších úseků až po čety (Stürme). Zvláštní pozornost věnovali autoři policii a bezpečnostním složkám, v soupisu jsou také kulturní pracovníci, hospodářští činitelé a příslušníci šlechty, kteří významně ovlivňovali život v regionu. Z devíti borských Němců není mezi nacisty v příručce ani jeden! Na mou výslovnou žádost ředitel archivu M. Poloncarz odpověděl: „Oslovil jsem kolegy, ti zapátrali po údajích, které by Vás mohly zajímat, ale prakticky bez úspěchu. Zatím jsme nikde nenašli žádné materiály, které by svědčily o angažovanosti devíti jmenovaných osob.

Jak se dělá propaganda, aneb Stokrát opakované lži...

Odpůrci pamětní desky postupují podle návodu nejmenovaného mistra propagandy: Anonymové nebo J. Doškář cosi sdělí veřejnosti, například „primář odmítal léčit Čechy“, „byl dobrým chirurgem, ale prý dělal pokusy na zajatcích, říkalo se to“, „v kartě má napsáno Chefarzt – to je nejvyšší funkce doktorů SS v koncentráku“. Vše bez důkazu nebo odvolání na nesporné svědectví. Po čase pak už například V. Vlk st. v Reflexu 38/2010 napíše: „Takzvaný lékař MUDr. Alfred Träger, za války plukovník SS, již před válkou odmítal ošetřovat neárijce. Je také podezřelý, že se zúčastnil pokusů na lidech. Těmto osobám se z popudu Sudetoněmeckého krajanského sdružení u nás stavějí pomníky a jsou vydávány za oběti řádění Čechů.“ Myslíte, že autora nestydatých lží někdo opraví? Právě naopak: J. Doškář si článek vystřihne jako další „důkaz“ do své nenávistné kampaně a vyvěsí jej ve skříňce na náměstí!

Také Stehlík na str. 49 zmiňuje kartu spolku lékařů, „osvědčující nejen Trägerovo členství v NSDAP a SS, ale i jeho funkci Chefarzt (šéflékaře), nejvyšší v hierarchii táborových hodností SS“. Ve skutečnosti je v kartě poznamenáno „Chefarzt-Primararzt Krkhs (tj. Krankenhaus) Haida“ a údaj se vztahuje k jeho civilní funkci vedoucího lékaře-primáře v borské nemocnici (viz jakýkoli slovník). Podle dokumentů berlínské Dienststelle byl Träger v letech 1940-1944 v hodnostech Assistenzarzt, Oberarzt a Stabsarzt přidělen k sanitním oddílům nebo lazaretům pozemního vojska (wehrmachtu). Sloužil tedy jako válečný chirurg, rozhodně nebyl „esesák z koncentráku“ ani válečný zločinec. Potvrzuje to i předchozí kapitolka: litoměřickým archivářům by přece tak závažná věc neunikla!

Brožura je bezcenný pamflet

Stehlíkova publikace není ani historická studie, ani investigativní publicistika. Je to doslova pamflet, jak jej definují slovníky: ostrý, polemický drobný spis, rozšiřovaný s úmyslem zesměšnit, hanopis.

Pokud někdo i po historickém semináři opakuje, že na pamětní desce jsou „jména osmi německých obyvatel, kteří byli 2. června 1945 popraveni na základě stanného práva za držení zbraní“ a že je to „pomník nacistů a esesáků“, vědomě lže. Nic na tom nezmění třeba stovky podpisů neinformovaných lidí odjinud ani podpora zmanipulovaných politiků pod protestní peticí. Jejich názor stejně není pro vedení města závazný. Také brožura Zdeňka Stehlíka je určena jen těm neinformovaným, jejichž postoje – možná – ovlivnit může.

Demokraticky zvolení zastupitelé Nového Boru v lednu 2006 souhlasili s instalací pietního místa na hřbitově. Po semináři zastupitelstvo už v jiném složení toto rozhodnutí potvrdilo prohlášením z listopadu 2009, které končí slovy: „Nechme mrtvé odpočívat v pokoji. Odstranění pamětní desky by nikomu bolest nevyléčilo, naopak by způsobilo jen novou bolest pozůstalým. Památník chápeme také jako symbol usmíření Čechů a Němců ve společné Evropě.“

Naše současné zastupitelstvo tento příkladný postoj hodný respektu potvrdilo, když opakovaně odmítá všechny návrhy Josefa Doškáře, zastupitele za Suverenitu – blok J. Bobošíkové, na okamžité odstranění „pomníku nacistů a esesáků“.

Pokud máte hroší kůži a nadbytek času, tady je elektronická verze pamfletu: http://zd.stehlik.sweb.cz/kamen.html. Autor tam samozřejmě žádnou diskuzi čtenářů neumožňuje, ačkoli tak vehementně pranýřuje údajnou cenzuru v měsíčníku.

Pamflet Zdeňka Stehlíka, aneb Spiknutí neinformovaných
Pamflet Zdeňka Stehlíka, aneb Spiknutí neinformovaných
Nahoru

Komentáře

Re: Pamflet Zdeňka Stehlíka, aneb Spiknutí neinformovaných

a pořád dokola a dokola a dokola ... přijde mi to jako klasikovo "kachny, kachny, kachny"

a fakt se pane Tichý v té Vaší knížce píše to, co ve svém "pamfletu" cituje pan Stehlík? Myslím tím třeba:
"Vojáci v černých uniformách vypadají jako magická síla, kterou nic nezastaví. Armáda osvobozené republiky ví, co má dělat. A taky to udělá. Bez odkladu , rychle, přesně. President nám věří",

Nahoru

Re: Pamflet Zdeňka Stehlíka, aneb Spiknutí neinformovaných

Přečet jsem Stehlíkův úvod,kde cituje Jiřího Peška,který v roce 2007 obdržel od německého prezidenta Horsta Köhlera Kříž za zásluhy ,především jako předseda česko -německé historické komise,aby v závěru pohanil tuto komisi,za příspěvek na knihu pana Tichého.Mám dost.
Ale,když už je tu pan Beneš.Historické vývody pana Stehlíka pominme.Velmoci rozhodli o spořádaném a humáním odsunu,také proto,že president argumentoval sabotáží v cukrovaru,poté kabelovně v Krásném Březně.Jako vojenského odborníka bych se zeptal,jestli je normální,aby armáda svážela ve velkém množství munici do hustě obydlené městské čtvrti.Ta jak známo vybuchla tak mohutně,že nám to zhruba půl km daleko odneslo kus střechy a po hodině letící hořící trám ji zapálil.Je to běžné?Navíc ve čtvrti Nový svět/přes koleje/,kde byla velice silná česká menšina,která tu měla i přes válku Český dům a fotbalové mužstvo SK Kudla.
Můžete to nějak zdůvodnit?
Inspiroval mne.... Armáda osvobozené republiky ví, co má dělat. A taky to udělá. Bez odkladu , rychle, přesně. President nám věří",

Nahoru

Re: Pane Beneši,

novela je koncipována jako mozaika autentických zážitků, prožitků a úvah čtveřice protagonistů, kteří se v každé kapitole postupně vystřídají. Přečtěte si aspoň -
http://www.kruhautoruliberecka.cz/?page_id=1229
- kde ty citované věty uvidíte v kontextu děje (ve čtvrté části: Petr).

Nahoru

Re: Pane Beneši,

díky za odkaz, si to konečně přečtu skorem celé

Nahoru

Re: Pamflet Zdeňka Stehlíka, aneb Spiknutí neinformovaných

Já si naopak myslím, na rozdíl od pana Tichého, že odstraněním desky by se to konečně a navždycky vyřešilo. Odpůrcům jde především o to . A pozůstalí sem stejně nejezdí. Ani se to nemusí dovědět . Nejlepší řešení vůbec by bylo - jiná deska s nějakým neutrálním textem o česko-německém usmíření.

Nahoru

Re: Pamflet Zdeňka Stehlíka, aneb Spiknutí neinformovaných

Skutečně kolosální návrh hodný Švejka.
Instalace symbolického hrobu (žádný jiný není!) stála snad víc než 100.000.-
Pozůstalí řádně uzavřeli smlouvu na pronájem hrobového místa a poplatky jsou uhrazeny na ix let dopředu.
Ale my rafinovaně náhrobek odstraníme a pozůstalí se to ani nemusí dovědět?
Vědělo by to brzy celé Německo!

http://bohumildolezal.lidovky.cz/texty/rs2247.html

Nahoru

Re: Pamflet Zdeňka Stehlíka, aneb Spiknutí neinformovaných

Nejlepší řešení vůbec by bylo - jiná deska s nějakým neutrálním textem o česko-německém usmíření.

tohle si přesně myslím, místo monumentálních "Křížů smíření", který akorát rozeštvávaj emoce, ale za pár let po nich pes neštěkne a chátraj, udělat upravené a decentní, snad pokorné, vzpomínkové místo.
Jenže na tom se nedá tolik zviditelnit...

Nahoru

Re: Pamflet Zdeňka Stehlíka, aneb Spiknutí neinformovaných

Kříže smíření,pane Beneši,patří k tomuto kraji.Jedním,který má vztah až k počátku Cvikova a byl znovu objeven při opravách koryta Boberského potoka jsem se zabýval.
Jako člověk zde žijící nemohu říci..že pes neštěkne.Dlouho třeba neštěk.A najednou se lidi zajímají,co je to za zplundrovanou kapličku u Bartelbergu,proč je tam.A žádní Sud.Němci,ale Češi,či potomci zdejších obyvatel se o ni starají.A pan P.Randus ji dá do původního stavu,Staráme se o ni,byla vysvěcena za hojné účasti.Lidé hledají svoji identitu.Vy ji máte v Mladé Boleslavi.My tady.
Pokud je na Symbolickém hrobě cokoliv lživého,prosím,nemá to tam co dělat.Jediné co slyším,je,že vše proběhlo dle práva,zápis stanného soudu je v hřbitovní knize,rozkaz pplk.Sekáče zní dle stanného práva atd.Promiňte skutek je naprosto jiný.
Té energie,co obě strany vydaly na zkoumání a hledání svého, mohlo být využito na určitou nadstavbu.Místo stýkání a potýkání přispět k dnešní Evropě.Třeba to stýkání a potýkání nahradit tímto...Poznáním vlastních chyb a prohřeškú budujeme nové,rovnoprávné a dobré sousedské vztahy.Když to jde se Slovenskem,proč ne s dnešním Německem..
Jediné co je k tomu zapotřebí,je nahradit emoce zdravým rozumem.Když to dokázali Angličané,Francouzi /jistě sledujete dokumenty o setkání veteránů WWII./,proč ne my?
Co myslíte?

Nahoru

Re: Pamflet Zdeňka Stehlíka, aneb Spiknutí neinformovaných

Pokud by měla být odstraněna...co tam vidíte závadného,nepravdivého?Pro desku o usmíření bych byl.

Nahoru

Spiknutí Jana Tichého . Stále opakované lži!

Stále dokola.
Na konci roku 2005 požádalo Kulturní sdružení občanů německé národnosti ( KSSON) radu města o obnovení tohoto hrobu na kterém chtěli vztyčit kříž se jmény popravených. 16. ledna 2006 Rada města, ve všeobecné shodě s občany města, tento požadavek odsouhlasila.
9 dnů na to, 25. ledna 2006 se Janu Tichému a Mgr. Lovecké podaří přesvědčit zastupitelstvo města, že není třeba hrob obnovit, že navrhují umístit Pamětní desku na nejčestnějším místě hřbitova ,proti pomníku Rumburských hrdinů. Zastupitelé města nechtěli tento návrh odsouhlasit. Chtěli mít jistotu, že popravení nebyli fašisté. Po dlouhém jednání, a teprve až po ubezpečení Mgr.Loveckou, že popravení provinilci nebyli fašisté, byl pomník odsouhlasen. O souhlasu rozhodl jeden hlas. Mgr. Lovecká prohlásila, že popravení nebyli fašisté, že to může dokázat dokumenty z archivů. Paní Mgr. Lovecká do té doby nikdy v archivech nebyla, lhala. Tento pomník byl povolen a postaven na základě podvodu. Během několika let bylo prokázáno, že popravení byli nacisté a jeden dokonce esesák. Pomník byl odsouhlasen podvodem!
Z toho se pane Tichý nevylžete.
Problematika boje proti pomníku je dobře uvedena:
viz.:http://www.i-noviny.cz/nazor/trochu-o-povalecnem-zatykani-v-boru-u-ceske-lipy
http://www.i-noviny.cz/nazor/tobe-adolfe-hitlere-slibuji-poslusnost-az-do-smrti
http://www.i-noviny.cz/hydepark/hra-o-kamen-film-natoceny-se-zamerem-poskodit-odpurce-pomniku
http://www.lidice.cz/peticeNB/index.htmlhttp://

Nahoru

Re: Pamflet Zdeňka Stehlíka, aneb Spiknutí neinformovaných

Petruška Šustrová,neohrožená žena,nová Milada Horáková o jejichž zásluhy o demokracii snad není pochyb. o NB událostech řekla
....Pravda ovšem také je, že poválečná zvěrstva většinou nepáchali lidé, kterých se utrpení dotklo nejvíc, ale rozvášnění fanatici a prospěcháři, kteří si dělali zuby na německý majetek. Že se někdo zastává tehdejší krutosti a násilí ještě dnes JE ZRŮDNÉ.

Nahoru

Re: Pamflet Zdeňka Stehlíka, aneb Spiknutí neinformovaných

Zase to trapné estébácké hledání špíny, pro jisté pány z Boru zcela typické. Záležitost stará desítky let, žádné konkrétní provinění, jenom kecy a kecy.
Má to snad znamenat, že až paní Šustrová napíše 3 + 2 = 5, bude to lež?

Přiznávám, že jsme s bráchou doma kradli cukr a dokonce jsme tajně chodili do špajzu na rum. Je to důkaz, že argumenty uvedené v článku jsou nepravdivé?
Pánové už vůbec nejsou schopni přečíst a pochopit smysl článku a věcně jej vyvrátit. Ono to totiž ani nejde.

Nahoru

Re: Pamflet Zdeňka Stehlíka, aneb Spiknutí neinformovaných

VZKAZ PRO VEDENÍ REDAKCE
Odstřihněte již Tichého a spol. od neustálých článků, diskuzí atp. o pamatníků v Novém Boru!
Otravují , obtěžují a hlavně odrazují tím čtenáře i-novin!!

Nahoru

Re: Pamflet Zdeňka Stehlíka, aneb Spiknutí neinformovaných

Zcela jednoduchá rada-když mne něco nebaví tak to nesleduji.Pokud bych měl koukat na vše co dává NOVA,potěš pánbů.Bulvár jsem ještě nečet nikdy.Ale nevolám po tom,aby ho odstřihli.To přeci zvládne každý sám.

Nahoru

Re: Pamflet Zdeňka Stehlíka, aneb Spiknutí neinformovaných

Umlčování těch, jejichž názor se mi nelíbí? Mimochodem názor dokládaný fakty? Kdo vás nutí, Jindřichu z Lipé, abyste tyto stránky navštěvoval? Mě ta diskuse určitě neodradí, naopak. Je dobře, že tu dějiny, třebaže jen místní, nejsou líčeny černobíle. Můj otec byl za války nuceně v totaleinsatzu, svým způsobem taky oběť nacismu. Měl tedy důvod nemít Němce rád. Ale i on říkal, že největší zvěrstva po válce páchali ti, co se po celou okupaci krčili, případně tiše kolaborovali, či "arizovali" židovský majetek. To byli po 9. květnu 1945 najednou největší hrdinové, největší antifašisti, nejednou s nevinnou krví na rukách (skuteční nacisti už totiž byli dávno za horama).

Nahoru

Re: Pamflet Zdeňka Stehlíka, aneb Spiknutí neinformovaných

Já se bulvár také snažím ignorovat. Ale ono to na Vás útočí ze všech stran. Před chvílí jsem otevřel seznam.cz a díky upoutávce pod Novinkami.cz už vím, že Agáta má zase čtyřky.

Nahoru

Re: Pamflet Zdeňka Stehlíka, aneb Spiknutí neinformovaných

Růženine, Mirku.
Ale co je moc to je moc. Výdyť už ta diskuze o pomníku běží na i-novinách více jak 2 roky a je to pořád dopkola a dokola.Každá protistrana má svoupravdu, je to náztor proti názoru.
Zahltili jste s tím celý hydepark a nyní již i zpravodajství.A to mi vadí!

Nahoru

Re: Pamflet Zdeňka Stehlíka, aneb Spiknutí neinformovaných

Nějak si to pletete, Jindřichu: není to "názor" proti "názoru", protože věcná pravda je nakonec jen jedna a měli bychom se k ní pracně a postupně přibližovat.

Líbí se mi výrok, citovaný v jiné souvislosti Karlem Hvížďalou:
"Rozhodně vyváženost není o tom, jak řekl Jean-Paul Sartre, že v médiích dostane pět minut Hitler a pět minut Židé."
viz http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/karel-hvizdala.php?itemid=18993

Nahoru

Re: Pamflet Jana Tichého, kontra Spiknutí informovaných

Bude to tím, že je to spiknutí "informovaných".

Všechny poválečné události v NB byly osvětleny a Janu Tichému vyvráceny viz:
://www.i-noviny.cz/nazor/trochu-o-povalecnem-zatykani-v-boru-u-ceske-lipy
http://www.i-noviny.cz/nazor/tobe-adolfe-hitlere-slibuji-poslusnost-az-do-smrti
http://www.i-noviny.cz/hydepark/hra-o-kamen-film-natoceny-se-zamerem-poskodit-odpurce-pomniku
http://www.lidice.cz/peticeNB/index.htmlhttp://

Nahoru

Re: Pamflet Zdeňka Stehlíka, aneb Spiknutí neinformovaných

Petruška Šustrová,neohrožená žena,nová Milada Horáková o jejichž zásluhy o demokracii snad není pochyb. o NB událostech řekla
....Pravda ovšem také je, že poválečná zvěrstva většinou nepáchali lidé, kterých se utrpení dotklo nejvíc, ale rozvášnění fanatici a prospěcháři, kteří si dělali zuby na německý majetek. Že se někdo zastává tehdejší krutosti a násilí ještě dnes JE ZRŮDNÉ.

Nahoru

Re: Pamflet Zdeňka Stehlíka, aneb Spiknutí neinformovaných

Pane Tichý, mám k vám prosbu - vlastně dvě : Přečtěte si prosím znovu můj příspěvek z 29.1. ve 20.20, není to žádná švejkovina , je to návrh řešení , které by mohlo uspokojit obě strany. Kámen
zůstane stát. A ta druhá je , zda můžete sdělit , kdo je autorem česko -německého textu na desce. Děkuji.

Nahoru

Re: Pamflet Zdeňka Stehlíka, aneb Spiknutí neinformovaných

Pane Milane,myslím,že uvažujete špatně.
Zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví uvádí jasně,že Náhrobní kámen i s hrobem je majetkem toho,kdo má hrobové místo a/ pronajato na dobu určitou b/ trvale vyplaceno,tzn.do konce existence hřbitova.
Chcete to samé,jako kdybych vám vlezl na zahradu,sebral skleník a postavil folník.
Byla by to krádež a vzhledem k ceně nemalé by to skončilo asi nepodmíněným trestem.

Nahoru

Re: Pamflet Zdeňka Stehlíka, aneb Spiknutí neinformovaných

Uvažuji tak, že ten vysvětlující text v češtině a němčině na kovové desce vedle pomníku má
autora. Ptám se na účel a na autora. Obecně u hrobů žádné takové texty, vysvětlující okolnosti úmrtí, nebývají. Vidím to jako památník a ne jako prostý hrob.
Na majetek určitě nikomu nesahám.

Nahoru

Re: Pamflet Zdeňka Stehlíka, aneb Spiknutí neinformovaných

Pane Zahradníku, 29.1. navrhujete "odstranění desky", to nebylo možné vykládat jinak. Dnes jste tedy změnil na "kámen zůstane stát", tak reaguju podrobněji:

1) Vzhledem k chatrné paměti (současného) zastupitele Josefa Doškáře nejdřív zdůrazním: Na podzim a koncem roku 2005 vedení města projednávalo postupně několik různých návrhů, 3 nebo 4 (mezi nimi i návrh KSONN, který tak nevybíravě odsoudil Zd. Stehlík), ale ŽÁDNÉ řešení nezískalo V ZASTUPITELSTVU potřebnou většinu. Nemluvím o radě, která nejspíš na neveřejném zasedání taky něco k projednání v zastupitelstvu navrhla. Teprve pak, v prosinci 2005, poslal Hans Träger dopis vedení města a ujali se toho vyhnaní rodáci - viz začátek článku http://bohumildolezal.lidovky.cz/texty/rs2247.html

2) Osm zastřelených leží na dodnes přesně neurčeném místě v lese za hřbitovem, primář "zmizel" kdesi za Šluknovem. Skupina rodáků chtěla po 61 letech vybudovat aspoň symbolický společný hrob. Navrhli i dvojjazyčný nápis, který by účel náhrobku vysvětlil, a konečnou verzi - vzhledem k mimořádnosti případu - pochopitelně předložili vedení města ke schválení. Podrobnosti nevím, ale jistě to lze zjistit.

3) Už starosta Mareš (a nebyl sám) mluvil před lety o "vysvětlující ceduli", která by události z června 45 podrobněji popsala obdobně jako výkladový text o Rumburské vzpouře u zadní branky hřbitova. Zatím to ale vždycky usnulo z prostého důvodu: I kdyby zastupitelstvo na podkladě historického semináře 2009, dokumentů a svědectví takový text odsouhlasilo, protesty a demonstrace pánů odpůrců proti "ceduli" by zaručeně vzplály novou silou, viz -
http://ceskolipsky.denik.cz/nazory_region/valdman-dal-jiz-nemam-co-napsat-20091013.html

Nahoru

Re: Pamflet Jana Tichého, aneb Spiknutí informovaných

Jan Tichý, už zase lže jak tiskne. Rada města v lednu 2006, v široké shodě s občany města odsouhlasila návrh KSSONU obnovit hrob popravených Němců. Jan Tichý tomu prostřednictvím Mgr. Lovecké zabránil. Předložili zastupitelům města nový návrh. Neobnovovat hrob, postavit na nejčesnějším místě hřbitova pomník. Zastuptelé nechtěli tuto variantu odsouhlasit. Chtěli mít jistotu, že jmenovaní na pomníku nebyli nacisté, že by s tím v budoucnosti mohly být problémy. Časem se ukázalo, že nacisté byli. Jeden dokonce esesák. Pomník nácků a esesáků byl na světě! Jediný v Evropě!
Dokumenty o této skutečnosti vystavím dnes v nástěnce ČSBS, nebo ČsOL. Jan Tichý lže , jak tiskne.

Nahoru

Re: Pamflet Zdeňka Stehlíka, aneb Spiknutí neinformovaných

Co je na pomníku popravených němců z Haidy pozoruhodné?
(aneb co se dá z webu vytáhnout?)

Jmenované dvě nápisové desky pomníku, postavené na výšku k sobě v úhlu vytváří opticky “prázdný kříž“ (╬). viz: http://www.lidice.cz/peticeNB/IMAGES/Pomn%EDk%20Nov%FD%20Bor.jpg

Takto sestavené desky nesou 8 jmen popravených německých obyvatel Haidy. Nápis je česko-německý a obsahuje uvozující text se jmény.

Navíc je pod jmenným seznamem jméno MUDr. Alfred Träger *1897. Jmenovaný pan doktor
Träger, „Chefartzt-Primarartzt Krkhs. Haida“, jak je o něm psáno v záznamu říšského lékařského registru německého spolku lékařů placených nemocenskou pokladnou, ale popraven 2. 6. 1945 nebyl. Protože se jeho ostatky nenašly, byl na žádost vdovy soudním výrokem německého soudu prohlášen za mrtvého.

Problémem celého pomníku jsou uvedená jména popravených, kteří byli evidentně nacisté.
Na pomníku tento fakt, však vytesán není.

Není to tedy hrob (jelikož ostatky jmenovaných jsou uloženy jinde), takže jde o kenotaf - pomník, který má připomínat ty kteří tu neleží, ale je třeba je připomínat.

I kdyby na pomníku byl napsán jen MUDr. Alfred Träger *1897, potom kopie karty z krajské kartotéky NSDAP Nr. 6794146 nesoucí jméno Dr. AlfredaTrägera 8.4.97 Haida - Arnsdorf, Egermannstar. 263, usvědčuje jmenovaného nejen, že byl nacista: „Mitgleid der NSDAP ‚ja‘“ ale také esesák „oder wetcher Parteigleiderung : SS.“, a to od roku 1938. http://www.lidice.cz/peticeNB/IMAGES/Trager3.jpg
resp.: http://www.lidice.cz/peticeNB/IMAGES/Trager2.jpg

Samozřejmě toto stačí k označení jako pomník nacisty.

Ale jelikož na nápisové desce nad jménem Dr. Trägera jsou uvedeni mj. i další nacisté s čísly NSDAP No: 6794072 viz: http://www.lidice.cz/peticeNB/IMAGES/Rachmann3.jpg
a 6487503 viz: http://www.lidice.cz/peticeNB/IMAGES/Richter2.jpg
lze tento pomník nazvat pomníkem nacistů na Lesním hřbitově v Novém Boru.

Pomník vystavěný nacistům je opravdová rarita a Nový Bor drží v tomto ohledu prvenství.
Veškeré další diskuse na téma Boj o kámen jsou jen zástojné plky obránců pomníku, jinak řečeno propagátorů oněch nacistů.
Žádné nacisty tímto způsobem na území naší republiky připomínat nechceme.

Kdo si myslí, že nabízené fotokopie dokumentů jsou podvrh, ať se obrátí na Bundesarchiv v Berlíně, odkud byly nabízené dokumenty 16. 4. 2009 získány.

Nahoru

Re: Pamflet Zdeňka Stehlíka, aneb Spiknutí neinformovaných

My starší si dobře pamatujeme, že každý člen KSČ ještě nemusel být přesvědčený komunista. Úplně stejně platí, že řadové členství v NSDAP (SS) bez dalších argumentů nedokazuje fanatického nacistu nebo dokonce válečného zločince. A připomínám, že jde i o dalších šest zastřelených civilistů bez jakéhokoli členství. Mrtví mají mít svůj hrob, aspoň symbolický. To je nejen názor pozůstalých a můj, ale i většinové stanovisko našich zastupitelů, kteří město reprezentují.

Jak veřejnost mohla názorně vidět v Gebertově dokumentu, pánové i po semináři provozují nekonečné "politické hry o kámen", které už odmítám hrát s nimi. Všechno podstatné bylo konstatováno mnohokrát, například i v tomto článku. Četli ho vůbec?

Nahoru

Re: Pamflety Jana Tichého, aneb Spiknutí informovaných

Pane Tichý a melete a melete a ohhajujete neobhajitelné. Vy jste zabránil pozůstalým obnovit hrob.
Ńavrhl jste postavit pomník. To vám zastupitelé města v lednu 2006 povolili pod podmínkou, že nebyli fašisté. Mgr. Lovecká ZM oklamala, když prohlásila že nebyli, že to může dokázat dokumenty z archivů.Po té to odsouhlasili zastupitelé rozdílem jednoho hlasu. Během následných několika měsíců se prokázalo, že byli. Váš favorit, MUDr. Alfréd Träger, dokonce esesák, který odmítal již v roce 1938 ošetřovat Čechy a jedna z největších nacistek tehdejší Haidy Marta Wernerová, chtěla Čechy vyhubit jako krysy. Nepřehlédnutelní jsou i váleční zločinci bratři Rachmannové, kteří otrocky zaměstnávali zajatce ve svých závodech na válečnou výrobu.

Všechny poválečné události v NB byly osvětleny a Janu Tichému vyvráceny viz:
://www.i-noviny.cz/nazor/trochu-o-povalecnem-zatykani-v-boru-u-ceske-lipy
http://www.i-noviny.cz/nazor/tobe-adolfe-hitlere-slibuji-poslusnost-az-do-smrti
http://www.i-noviny.cz/hydepark/hra-o-kamen-film-natoceny-se-zamerem-poskodit-odpurce-pomniku
http://www.lidice.cz/peticeNB/index.htmlhttp://

Nahoru

Re: Pamflety Jana Tichého, aneb Spiknutí informovaných

Pan Tichý nepochopil, že vůbec nejde o popravené podle rozkazu, ale o pomník zbudovaný evidentním nacistům. Kdyby totiž mezi popravenými nebyli nacisté, nikdo by neměl nic proti tomu, aby se jim hrob zřídil. Nikoliv však pomník zase tak slavní rodáci to nebyli, abychom si je museli připomínat. Jelikož jejich ostatky jsou mimo prostor Lesného hřbitova, pak by ani jejich hrob zde nestál.

Je jedno, jestli ti nacisté byli, či nebyli slušní, jak se nám pan Tichý alias růženín snaží vsugerovat, dokonce se dá věřit, že ti nacisté byli vynikající rodičové i příbuzní, což jejich děti a pozůstalí dodnes tvrdí.
Jenomže my se na jmenované nacisty nedíváme z pozice pozůstalých, ale pohledem jejich häftlinků! Tedy jako na nepřátele, což je dost podstatný rozdíl. A nepřátelům se pomníky nestaví!

Popraveným i když se provinili utajeným držením zbraní, hrob samozřejmě patří, ale to co stojí na Lsením hřbitově v Novém Boru hrob není - je to pomník, připomínající svou podstatou nacisty.

K poučení z historie doporučuji příběh Liny Heydrichové, leč přesto asi těžko postavíme právě Heydrichovi pomník - byl to nacista.
Jelikož však na něj pějí všichni jeho příbuzní jen samou chválu, proč mu pomník nepostavit aby se na něj vzpomínalo v dobrém?, že, pane Tichý?!

Jinak pro Vaší informaci nacistická organizace NSDAP byla postavena mimo zákon a dodnes to nikdo nezměnil. Takže pokud podporujete, i jen svojí lítostí nacisty, byť dávno mrtvé, nedoporučujte ostatním, aby je litovali společně s Vámi a dalšími z Nového Boru, kteří si je chtějí připomínat. To mohou i jejich soukmenovci, což my, až na výjimky bohudík nejsme.

Nahoru

Re: Pamflet Zdeňka Stehlíka, aneb Spiknutí neinformovaných

vltavín:
Zapomněl jste, pane Doškáři, na jednu podstatnou věc, že paní Lovecká přece nikdy v archivech nebyla :-D

Nahoru

Re: Pamflet Zdeňka Stehlíka, aneb Spiknutí neinformovaných

Charakterní zastupitel pozval tak nějak po STBácku paní Loveckou na oběd,aby z ní vytáhl rozumy.Tomu se říká Gentleman

Nahoru

Re: Pamflety Jana Tichého, aneb Spiknutí informovaných

Pozval jsem paní magister na oběd a dlouze jsme si povídali. Povídání bylo vzájemně užitečné. Paní magister jsem ukázal všechny archivní dokumenty. Všechny do té doby neviděla.

Nahoru

Re: Pamflet Zdeňka Stehlíka, aneb Spiknutí neinformovaných

Našel jsem náhodou něco, co stojí za pozornost. - Pan Valdman v r. 2008, v té době místostarosta Nového Boru, zveřejnil tehdy myšlenku ČSSD , která byla předložena zastupitelům při projednávání petice občanů proti pomníku : Poblíž pomníku umístit informační ceduli o události z 2. června 1945. Text nechat vypracovat příslušnými ústavy Akademie věd. Pravdivost údajů uvedených v peticích nechat posoudit tamtéž. Informovat o tomto postupu vedení našich partnerských měst Frauenau a Zwiesel v SRN. Proběhlo to všechno ???

Pokud k tomu pak skutečně došlo, vypadalo by to, že autorství textu patří odborníkům AV. Pokud tomu tak nebylo, je na místě se ptát dál proč a kdo je autorem textu informační cedule.
Nebylo by od věci, kdyby si to p. zastupitel Doškář nechal předložit. Mohlo by být konečně jasno. Do
31.12.2009 pak měly být všechn y dokumenty k události soustředěny a po té archivovány , takže existují, jen o ně požádat.

Nahoru

Re: Pamflet Zdeňka Stehlíka, aneb Spiknutí neinformovaných

Tato informace na webu opravdu existuje, dobře že ji připomínáte, takže je známa veřejnosti ale hlavně zastupitelům.

Ať už tu informační ceduli k pomníku nacistů vymyslel a navrhl kdokoliv, pravdivý nápis na ní by z pomníku jeho hanebné přízvisko „nacistický“ nesejmul, i kdyby to bylo vytesáno zlatým písmem.

Podle pravdy by se tam totiž muselo napsat, že jmenovaní /... jmenovitý seznam .../ na pomníku byli nacisté a dr. Träger byl navíc SS. Možná, že by se jistě našla i jiná forma zápisu ale podstatu věci by to nijak nezměnilo.
Dodnes (2/2013) tam ta informační tabule není, což jen osvětluje, jak je takováto pravdivá informace kontraproduktivní. Pravda se totiž velice těžko prosazuje, jak vidmo.

Parafrázováno: „s přáteli pomníku nacistů už žádné jiné nepřátele novoborští občané nepotřebují!“

Nahoru

Re: Pamflet Zdeňka Stehlíka, aneb Spiknutí neinformovaných

Chcete říci, že tam teď v 2/2013 žádná kovová cedule s vyrytým textem v tom smyslu, že Němci byli popraveni proti vůli tehdejšího národního výboru není ? Stála vedle kamenného pomníku se
jmény a daty popravených. Byl to takový stojánek s tyčkou a na ní připevněná deska cca A3 s
dvojjazyčným textem. Jestli je skutečně odstraněna, tak by mohl být konečně klid :-)
Na obou frontách :-)

Nahoru

Re: Pamflet Zdeňka Stehlíka, aneb Spiknutí neinformovaných

Pane Zahradníku a tvrzení..proti vůli Národního výboru je pravda nebo lež?A pokud je to pravda,proč to nemůže být zveřejněno?

Nahoru

Re: Pamflet Zdeňka Stehlíka, aneb Spiknutí neinformovaných

Já to nevím, jestli je to pravda nebo není. Proto se ptám , jestli se tím zabývali odborníci ústavů AV a jestli garantují to, co tam je napsáno ,.jako pravdu. Pokud tam ta cedule ještě je. P.H. píše, že není.
Mohu se tam příležitostně stavit a zjistit , jestli tam ještě je nebo už není.

Nahoru

Re: Pamflet Zdeňka Stehlíka, aneb Spiknutí neinformovaných

Přečetl jste si vůbec článek? Podívejte se na příklad 3) a udělejte si úsudek sám. Na to přece nepotřebujete akademiky.

A ještě dodatek: žádná "dvojjazyčná kovová cedule, deska A3 na stojánku" vedle kamenného náhrobku nikdy nebyla. Jak jste na to přišel? O hypotetické "ceduli" jsem tady ostatně psal už 31. ledna ve 23:51. Moc pozorný čtenář nejste.

Nezkrácený zápis MNV a významné svědectví manželky jednoho z funcionářů je v tomhle článku: http://www.i-noviny.cz/nazor/jedenact-zivotu-4-cerven-1945
A Vltavína-Doškáře neberte moc vážně. Jeho korunní svědek Rosický přece "usvědčuje ze lži" i ruského velitele...

Nahoru

Re: Pamflety Jana Tichého, aneb Spiknutí informovaných

Proti vůli NV je věta napsaná a vymyšlená Janem Tichým. Popravu nerozporoval nikdy nikdo. Nerozporoval ji ani ruský veletel.
Tato nepravdivá věta způsobila, že jsem se začal pídit v archivech. Kdyby tato lež nebyla napsaná na pomníku, byl v NB klid. Protože lež má krátké nohy, nestačí pan Tichý utíkat. Janu Tichému teče do bot.
Hodně teče.

Nahoru

Re: Pamflet Zdeňka Stehlíka, aneb Spiknutí neinformovaných

Jestli někomu teče do bot tak je to Novoborský zasupitel Doškář.Proto taky tolik kolem sebe kope.
Nechtěl bych být v jeho kůži.Abych byl lidem k smíchu a o mých činech se pohrdlivě psalo v celostátním tisku.
Čím kdo zachází,tím taky schází.

Nahoru

Re: Pamflety Jana Tíchého, aneb Spiknutí informovaných

Pan učitel Jiří Walter nám opět zaslal několik zásadních vět ze cvikovské pavlače.
Pane Jiří Waltře učiteli ze Cvikova, který nejste schopen unést prohlášení kancléřky Merkelové o neodpustitelnosti viny německého národa v období Třetí říše.
Nechápu, jak někdo takový má oprávnění učit děti. Jak dlouho ještě?

Nahoru

Re: Pamflet Zdeňka Stehlíka, aneb Spiknutí neinformovaných

Pane Doškář,co takhle kádrovat vaši rodinu?Jaký Auswies měli ti,kvůli nimž vám údajně neříkali náplava?Jen se ptám,než to začnem rozebírat.
Němci našli odvahu se kát.Kdy se začnou kát vaši komunističtí přátelé za 10 tis mrtvých na vlastním národě?Za 250 tis emigrantů,kteří kvůli nim museli opustit republiku?Vaši kamarádi po nich ještě stříleli.
Nejhorší zločiny se ale udály jejich totalitním působením na morálku a smýšlení národa.Je mi líto,že i vy jste jednou z obětí.

Nahoru

Re: Pamflety Jana Tichého, aneb Spiknutí informovaných

Jiří Walter, učitel ze Cvikova není schopen se přihlásit k prohlášení kancléřky Merkelové o neodpustitelné vině německého národa. Merkelová se nevymlouvá na komunisty.
Merkelová nekádruje. Kádrují se ti, co vinu národa německého odmítají.

Nahoru

Re: Doškářovi tečou nervy

Pan Doškář,zastupitel NB kope kolem sebe.Nervy mu tečou stále více.Já mám v rod.listě národnost česká,tak nevim proč mi tu neustále vnucujete Merkelovou.
Zato vy hrdina z r.1968/vlastními slovy/ se paktujete prolazatelně s těmi,co okupantům otvírali závory.Já bych se tedy styděl
Jestli chcete někoho neustále napadat,zameťte si před vlastním prahem.Máte tam hodně svinčíku.
Jakýpak Ausweis měli v r.1945 ti,kvůli nimž jste nebyl náplavou?Já to vím,by určitě taky.

Nahoru

Pan učitel Walter je jako vždy slušný

Je to od vás zajimavá informace. To nic nemění na tom, že že paní kancléřka Merkelová k 80. výročí nástupu AH k moci se vyjádřila o neodpustitelné vině německého národa. Merkelová se nevymlouvá na komunisty.
Vy na toto její prohlášení vytáhnete boj s komunisty, ať jste se Čech, nebo Němec.
Nechápu proč jste za minulého režimu proti těm komunisům nebojoval?

Moji známí Němci přijali její prohlášení s velkým uspokojením.

Nahoru

Re: Pamflet Zdeňka Stehlíka, aneb Spiknutí neinformovaných

Ano, přiznávám se, nečtu pozorně texty p. Tichého a p. Doškáře, protože se neustále opakují.
Jen to tak přelítnu, vidím známá jména a slovní spojení a to mě už nebaví číst.
Budete-li mít něco nového, upozorněte zvlášť jen na to. Děkuji.

Nahoru