Kraj informuje o vypisovaných grantových programech

Verze pro tisk |

Liberecký kraj informuje veřejnost o nově vypsaných grantových programech v oblastech ekologické výchovy, školství, vodohospodářské infrastruktury, obnovy venkova. Plánuje podpořit i oblast mateřských center.

Oblast školství

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání 28. února 2017 schválilo vyhlášení čtyř dotačních programů v oblasti Školství a mládež. Konkrétně Programu volnočasových aktivit, programu Specifická primární prevence rizikového chování, dále Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže a programu Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními. Celkem je ve všech čtyřech programech k rozdělení připraveno přes 4 miliony korun.

V dotačním programu 4.1 Program volnočasových aktivit bude podpořena činnost neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti kulturní, přírodovědné, technické a sportovní na úrovni rekreačního sportu při naplňování a zabezpečení volnočasových aktivit dětí a mládeže. Dále bude podpořena činnosti škol a školských zařízení zřizovaných obcí v době mimo výkon hlavní činnosti. „Pro případné žadatele je v tomto programu připraveno přes 2 miliony korun a podávat mohou maximálně jednu žádost,“ říká Petr Tulpa, náměstek hejtmana pověřený řízením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Dotační program 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování nabízí podporu škol všech stupňů, bez ohledu na zřizovatele (s výjimkou škol zřizovaných krajem a MŠMT) při naplňování jejich Minimálního preventivního programu školy v roce 2017. Také v tomto programu mohou žadatelé podávat pouze jednu žádost, přerozděleno bude 250 tisíc korun.

V dotačním programu č. 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže je alokováno taktéž 250 tisíc korun, a to na projekty, jejichž předmětem jsou aktivity zaměřené rozvoj potenciálu žáka. „Podpořeny mohou být projekty jako např. realizace vědomostních soutěží a vzdělávacích seminářů, studijní pobyty, soustředění, zaměřená na vzdělávání v přírodních vědách, apod. I v tomto programu lze podávat maximálně jednu žádost,“ vysvětluje Petr Tulpa.

Z programu č. 4.7 mohou mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy na území Libereckého kraje (vyjma příspěvkových organizací zřizovaných MŠMT ČR a Libereckým krajem) žádat o podporu projektů souvisejících se vzděláváním dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, jejichž realizace proběhne v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Dotaci bude možno využít na pořízení kompenzačních pomůcek a uplatnění podpůrných opatření v souladu se změnami ve školské legislativě. Celkem je v programu pro rok 2017 alokováno 1.500.000 Kč.

Více informací o podmínkách vyhlášených programů najdete na stránkách Libereckého kraje http://dotace.kraj-lbc.cz/skolstvi-a-mladez 

Oblast obnovy venkova, mateřských center

Dvacet milionů korun z programu obnovy venkova a více než dva miliony korun z Programu na podporu činností mateřských center mohou získat v roce 2017 žadatelé z Dotačního fondu Libereckého kraje. Zastupitelé schválili na svém únorovém jednání vyhlášení obou dotačních programů, do kterých mohou zájemci posílat žádosti od začátku dubna.

Program obnovy venkova Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“, předpokládá finanční objem určený k rozdělení ve výši 20.000.000 Kč. „Žádat o podporu z tohoto dotačního titulu mohou venkovské obce v Libereckém kraji definované v Programu rozvoje LK 2014-2020 a svazky obcí, se sídlem v územním obvodu Libereckého kraje. Uchazeči budou moci zasílat žádosti o poskytnutí dotace od 3. do 28. dubna, do 14.00 hodin,“ vysvětluje Jiří Löffelmann, radní pověřený řízení resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova. Účelovou investiční nebo neinvestiční dotaci z Dotačního fondu LK lze využít na akce realizované v období od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2018.

Zastupitelstvo Libereckého kraje také vyhlásilo Program na podporu činností mateřských center na rok 2017, a to v předpokládané alokaci finančních prostředků určených k rozdělení ve výši 2.174.000 Kč. Oprávněnými žadateli prostředků z tohoto programu jsou mateřská a jinak zvaná centra pro rodinu, jejichž činnost odpovídá účelu tohoto programu, nebo obce, církve a náboženské společnosti zaměřené na činnost mateřských a jinak zvaných center pro rodinu, jejichž aktivita odpovídá účelu tohoto programu.

„V tomto případě budou uchazeči moci zasílat žádosti o poskytnutí dotace od 3. do 19. dubna 2017. Dotaci mohou využít na úhradu nákladů, které souvisí se základními činnostmi mateřských center, a to na drobný dlouhodobý hmotný majetek, nákup materiálu, nákup služeb či osobní náklady, které jim vzniknou v období od ledna do prosince letošního roku,“ doplňuje Radka Loučková Kotasová, radní pověřená řízením resortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

Veškeré informace k vyhlášeným programům naleznou žadatelé na internetovém portále http://dotace.kraj-lbc.cz/

Oblast vodohospodářské infrastruktury

Program vodohospodářských akcí je zaměřen na obnovu a modernizaci vodohospodářské infrastruktury a výstavbu nových vodních děl, zejména na čistírny odpadních vod, kanalizační a vodovodní řady a náhradní zdroje pitné vody. Z programu je možné podpořit také zpracování projektových dokumentací k územnímu rozhodnutí či stavebnímu povolení.

„Pro letošní rok je připraveno k rozdělení celkem 23 mil. Kč. Žadatel, kterým může být obec či svazek obcí z Libereckého kraje, může na svůj projekt získat až 2 mil. Kč,“ informuje Jiří Löffelmann, člen rady kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova. 

Žádosti bude možné podávat od 31. března do 13. dubna 2017. Bližší informace k programu jsou však již nyní k dispozici na webových stránkách www.dotace.kraj-lbc.cz. 

Program vodohospodářských akcí je součástí Fondu ochrany vod Libereckého kraje, jehož zdrojem jsou poplatky za odběr podzemní vody. Ty je možné podle zákona využít pouze na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury.

Oblast ekologické výchovy a zájmových kroužků

Na činnost středisek ekologické výchovy, různorodé ekovýchovné akce, projekty a materiály, ale také na dlouhodobou práci mysliveckých, rybářských a včelařských kroužků a oddílů mladých ochránců přírody jsou určeny dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, z programů 8.1 a 8.4. 

„Na program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty máme vyčleněno 2 mil. Kč. Na program 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství pak dalších 400 tis. Kč. Žadatelé mohou získat až 100 tis. Kč na projekt,“ říká Jiří Löffelmann, člen rady kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova.

Dotace jsou poskytovány až do 70 % způsobilých nákladů projektu, které mohou být z období od 1. ledna 2017 do 30. září 2018.

„Žádosti budeme přijímat od 3. do 28. dubna 2017. Návrhy projektů doporučuji konzultovat s příslušnými pracovníky krajského úřadu,“ dodává radní Jiří Löffelmann.

Bližší informace k programům jsou k dispozici na www.dotace.kraj-lbc.cz. Tato nová součást webu Libereckého kraje má za cíl usnadnit orientaci v celém procesu administrace dotací z krajského rozpočtu.

Lesnický fond

Ochrana lesů proti hmyzím škůdcům, prořezávky lesních porostů, oplocení a nátěry mladých stromků i další prevence proti škodám způsobených zvěří. To jsou nejdůležitější aktivity, které v letošním roce podporuje Liberecký kraj prostřednictvím svého Lesnického fondu. Žadatelé si mezi sebou rozdělí 5,5 milionu Kč.

„Právě vyhlašovaný dotační program Podpora hospodaření v lesích zahrnuje činnosti, které odborní lesní hospodáři považují za prioritní. Do podmínek programu jsme zapracovali výsledky ankety, která proběhla loni v září. Lesní hospodáři pracují v terénu a jasně vidí, co naše lesy nejvíce potřebují,“ říká Jiří Löffelmann, člen rady kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova.

Liberecký kraj z programu vynechal činnosti, které jsou nově podporovány ze státního rozpočtu. Příjem žádostí bude probíhat od 1. dubna do 31. prosince 2017. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách www.dotace.kraj-lbc.cz.

Oblast rozvoje cyklodopravy

Dvanáct milionů korun dá letos Liberecký kraj do cyklodopravy, je to o sedm milionů více než v předchozím roce. Na rozvoj cyklistické dopravy má připraveno pět milionů korun v dotačním programu, přičemž tyto peníze jsou určeny na spolufinancování výstavby a opravy komunikací pro cyklodopravu strategických směrů. Dvěma miliony kraj formou dotace podpoří projektové přípravy cyklistických tras. Příjem žádostí o dotaci z těchto dvou programů bude probíhat v termínu od 1. dubna do 25. dubna 2017. Dalších pět milionů korun je vyčleněno na projektovou přípravu páteřních cyklotras, která bude objednávána přímo z Libereckého kraje.

„Cyklodoprava je jednou z priorit současné krajské koalice, což se promítlo ve výrazném navýšení prostředků. V roce 2016 jsme měli na cyklodopravu pět milionů korun, letos jich je připravených dvanáct,“ říká Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

O dotaci mohou požádat obce, dobrovolné svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob nebo mikroregiony, jakožto vlastníci či správci pozemních komunikací pro cyklodopravu. Poskytnuté finanční prostředky lze využít i jako spoluúčast v rámci jiného národního či evropského dotačního programu. Projekty musí být realizovány v období od 1. 1. 2017 do 30. 12. 2018.

„Podíl dotace od Libereckého kraje je maximálně 70 % z celkových nákladů. V případě projektů na rozvoj cyklistické dopravy je minimální možná výše dotace 400.000 Kč a maximální výše 2.000.000 Kč. Můžeme tak podpořit i větší projekty, které pomohou dalšímu rozvoji cyklodopravy v Libereckém kraji a zvýší její bezpečnost,“ informuje náměstek Marek Pieter. V případě přípravy projektových dokumentací je minimální výše dotace 100.000 Kč a maximální 1.000.000 Kč.

Zájemci o podporu rozvoje cyklodopravy v Libereckém kraji se mohou podrobné informace dozvědět na novém webovém dotačním portále http://dotace.kraj-lbc.cz/doprava v sekci doprava, kontaktní osobou je Ing. Iveta Moravcová, iveta.moravcova@kraj-lbc.cz, 485 226 589.

Oblast aktivit pro děti a mládež

Rada Libereckého kraje na svém zasedání 7. března schválila podmínky a vyhlášení Programu k naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 2017. Žadatelé mohou o finanční podporu z Dotačního fondu Libereckého kraje žádat již nyní.

V rámci programu budou podporovány projekty, které svou charakteristikou splňují jeden z těchto účelů:
1. Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod.
2. Podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit
3. Podpora participace - podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení do veřejného prostoru
4. Podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.

Žádat o podporu mohou nestátní neziskové organizace, které mají ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží a jsou spolkem či ústavem (zřízeným podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) nebo patří k obecně prospěšným společnostem. Žadatelem může být právnická osoba, která vznikla nejméně 1 rok před datem uzávěrky přijímání žádostí, se sídlem na území Libereckého kraje.

Naopak o podporu z programu nemohou žádat nestátní neziskové organizace mající jako hlavní oblast činnosti tělovýchovu a sport, zaměřené na podporu a integraci příslušníků romské komunity a národnostních menšin či zaměřené na prevenci drog, kriminality a dalších negativních jevů a NNO zaměřené na poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Pro případné zájemce je alokováno téměř 425.000 Kč, dotace budou poskytovány v rozmezí 50.000 až 100.000 Kč, a to na projekty s termínem realizace 8. 3. 2017 – 30. 11. 2017.
Více informací o podmínkách vyhlášení programu najdete na stránkách Libereckého kraje http://dotace.kraj-lbc.cz/Naplnovani-koncepce-podpory-mladeze-na-krajske... .

Nahoru