Projev Ladislava Smejkala na novoborském hřbitově

Verze pro tisk |

Se svolením Ladislava Smejkala, historika Vlastivědného muzea, uveřejňujeme v kompletním znění jeho projev, který pronesl 6. května na novoborském hřbitově.

Scházíme se na Lesním hřbitově, místě, kterému není jiné rovné na severu Čech. Jeho zakladatelé byli vedeni pohnutkou příznačnou pro myšlení osvícených vzdělaných lidí na začátku 20. století, že totiž vstupujeme do časů, kdy člověk technickými prostředky ovládne svět a cestami diplomacie budou vyjednány přijatelné vztahy mezi národy a zeměmi.

Dosaženo bude rovnováhy na různých světadílech a tím bude zajištěn mír a stále lepší podmínky pro rozvoj vzájemného obchodu.

Hřbitov bude tedy zahradou mrtvých a živým bude nejen útěchou, nýbrž i přehlídkou hrdosti nad vykonaným dílem předních a mezinárodně zasloužilých osobností sklářské výroby a obchodu.

Vidina lepšího světa vzala za své a právě 20. století přineslo osudově kruté rány evropskému lidstvu. Dějiny obou světových válek nemohly Nový Bor neminout a náhrobky zpřítomňují i ve stínu stromů a zátiší kvetoucích rododendronů prošlé tragedie.

V místech, kde nás neobklopuje strohost studených kvádrů, nýbrž pestrost živé přírody se zpěvem ptactva a sugestivní vůní jarní přírody, mají vzpomínky na mrtvé z války zcela zvláštní ráz.

Jak šly dny před devátým květnem a po něm svědčí i zdejší hřbitovní zápisy. Zaznamenaly přetržené mladé životy i nezasloužený konec stáří a to i daleko od domova. Smrt dobrovolná, z úzkosti, strachu a špatného svědomí. Smrt násilná, zbytečná a nesmyslná. O důstojnosti odchodu z tohoto světa nemůže být ani řeči.

V těch časech byly i zde lidé zahrabáni jako zdechliny. To se vymyká tradičnímu cítění člověka evropské civilizace. Vrátily se časy středověku, kdy provinilci byli pohřbíváni za zdí hřbitova spolu s těmi, které odsuzovala pověra jako nekřtění, obvinění z čarodějnictví a roztodivného kacířství.

Válka popřela normy vztahů mezi lidmi. Udělala z nich pouhý použitelný materiál a nakonec i prostředek ukojení vášně po krvi. Lidská pudovost podněcovaná ničemnou ideologií slavila skutečný triumf.

Válka měla svou druhou stránku, která také nebyla chtěná, ale naplňovala slova Písma svatého, že totiž všude tam, kde se rozmnožila nepravost, vzrostlo také dobro a obětovalo se pro druhé. Hrdinové odporu, účastnící se v boji za lepší svět, dali příklad a nabídli naději na lepší zítřek. Společnost ale zapomíná na hrdinství a odvahu, právě tak jako v mysli potlačuje vzpomínky na skutky zla. Je to i pochopitelné, protože nový den přináší nové skutky a zážitky v docela změněném prostředí.

K minulosti je třeba se vracet a to ve všech souvislostech. Opravdové hledání pravdy o minulé slávě a dávných pádech je totiž klopotné shledávání důkazů a odkazů a nikoliv vytváření legend a vynucování víry. Hledáme osudy zmizelé ve stínu dějin a každý jednotlivý čin vážíme podle doložených skutků i podle okolností je provázejících. Na okolnostech velmi záleží. Ráznost a tvrdost za války může být krutostí v době míru. Včerejší nepřítel se po skončení konfliktu stává tím, jehož vinu poměřujeme, ale nemáme právo ho slepě ubíjet.

S historií je třeba se vyrovnávat, třebaže my sami jsme již nebyli účastníky oněch včerejších dějů. Břemeno nevyznané minulosti může padat i na nás a my zůstáváme bezradní. Co se stalo tehdy a zde, proč někdo jednal náhle impulzivně a způsobil křivdu. Velmi si přeji, aby přemýšlení o dějinách, které je mou profesí, vedlo ke slovům vnitřní pravdy, k níž se chci přiblížit se všemi, kteří naslouchají. Je součástí ozdravujícího procesu, když přicházíme k poznání, že mezi chybujícími lidmi nejsou pohádkoví hrdinové ani pověstně prohnaní padouši, nýbrž lidé, kteří selhali, potřísnili se krví nevinných, ale i ti, kteří přinesli neokázalou oběť a učinili mnohé dobré skutky, jež by neměly být zapomenuty.

              Ladislav Smejkal

Nahoru

Komentáře

Re: Projev Ladislava Smejkala na novoborském hřbitově

Do předposledního odstavce je projev tak nějak univerzální a po vhodné úpravě použitelný při téměř každé příležitosti a na téměř libovolné téma.
Poslední dvě věty v tomto předposledním odstavci ale, vzhledem k místu a souvislostem, podle mne znamenají, že se p. Smejkal vymezuje vůči poválečným událostem v Novém Boru - popravám Němců na základě stanného práva tak, že je označuje za "krutost" a "slepé ubíjení", následně pak za "způsobení křivdy".

Nahoru

Re: Projev Ladislava Smejkala na novoborském hřbitově

Pošlete mi ho?

Nahoru

Re: Projev Ladislava Smejkala na novoborském hřbitově

Jindra i Smejkal se v jednom na semináři shodli-informace o tzv.stanném právu na novoborsku byla pro německé obyvatelstvo těžko dostupná.Navíc mučení,jaké bylo prováděno v rámci jakéhosi představení na náměstí svědčí o něčem jiném,než výkonu soudního rozhodnutí v duchu stanného práva.

Nahoru

Re: Projev Ladislava Smejkala na novoborském hřbitově

Růženín nám odpovídá jako hnědel! Svědectví žijícího svědka pana Jiřího Rosického mluví o opaku. Přesně od 13 do 15 hodin byl na náměstí kde byl klid. Vojáci museli při zatýkání použít donucovací prostředky. Nejvíce vyváděl doktor Träger. Navíc v té době byli ještě v Boru francouzští, jugoslávští a ruští zajatci, kteři měli na věc zcela jiný názor než pan Smejkal a pan Tichý. Navíc vojáci si vyslechli svědectví vězňů z pochodu smrti atd..Je třeba mít pro tu dobu pochopení! V únoru, v hlubokém míru, zastupitel a pedagog Mgr. Šeps pravým hákem poslal skoro k zemi pořadatele pana Danyse!
Podle svědků, provinilci nadávali vojákům do sviní, psů atd..
Pan Jindra zná histori našeho města nejlépe. Pan Smejkal je zatížen historii minulého režimu, kdy byl nucen /?/ často střílet z Aurory! Minulé období chce napravit a jeho kyvadlo názorů se naklonilo hodně doprava. Jeho vysvětlení výroku M.Wernerové o tom že nás Čechy musí vyhubit jako krysy, provedl pan Smejkal takto:" Třeba to tak nemyslela".
Jeden pan, který to zaslechl, se přidal a doplnil: " Třeba měla menstruaci".

Nahoru

Dva citáty bez komentáře:

Josef Doškář (Vltavín), Novoborský měsíčník 02/2009:
„Pravdou je, že byli veřejně trýzněni, což se nemělo stát a je to stinná stránka tehdejších události. Za to patří OMLUVA, kterou tímto dělám a omlouvám se i za vojáky, kteří již nežijí. Pravdou však je, že VŠICHNI zastřelení byli nacisté, a před válkou, během války i při zatýkání se chovali povýšeně a hrubě uráželi Čechy.“
Heinz Markovsky, Novoborský měsíčník 10/2005:
„Ten den po poledni jsem odnesl dvě kropicí konve s prorezatělým dnem do opravy ke klempíři a asi ve 13 hodin jsem vyšel z uličky u kostela na náměstí. Byl jsem úplně vyjevený z toho, co vidím a tak jsem zůstal stát blízko kostelních dveří. Všechny přístupy k náměstí uzavíraly dvoučlenné hlídky gardistů. Na chodníku před pomníkem skláře Egermanna, asi v polovině vzdálenosti mezi radnicí a dnešním sklářským muzeem, klečelo několik německých mužů i žen, všichni svlečeni do půl těla, a někteří z nich drželi ve vztažených rukách vlajky s hákovým křížem. Kolem stáli gardisté a mlátili je. Přitom hlasitě hulákali, myslím, že byli opilí. I když jsem tam stál jen několik minut, do konce života mě budou pronásledovat výkřiky mučených lidí a úpěnlivé prosby o milost.“
Nepovedené pokusy o diskreditaci pana Smejkala si soudný čtenář přebere sám...

Nahoru

Nenechám se vyprovokovat,

abych stále znova vyvracel výmysly a lži pánů odpůrců – a tím jim jen dával záminku, aby tyto výmysly a lži znova a znova opakovali. Odkazuji např. na diskuzi, která v i-novinách probíhala po ústecké premiéře (http://www.i-noviny.cz/divadlo/32-hodin-mezi-psem-a-vlkem).
Pro Bumeranga stačí z této diskuze připomenout:
Americký historik B. Frommer nedávno v Respektu 35 paradoxně velmi přesně vystihl mechanismy borské události, ačkoli mluvil o jiném případu: „Co se týče Dobronína samotného, příznačné je zase datum této masové vraždy, deset dnů po válce – to tehdy nebyla žádná bezprostřední reakce lidu, spíš mi to připomíná lynčování černochů na americkém Jihu. Sadisté a zločinci existují všude, ale normálně se bojí zákona. Pokud si jsou ale jistí, že některé skupiny lidí jsou mimo zákon, že nehrozí žádný trest za násilí namířené proti nim, tak této situace využijí a přidají se k nim i lidé, kteří by jinak zákon poslouchali.“ Borského lynče se totiž kromě čs. armády zúčastnili policisté, „partyzáni“ a další „ochotníci“, JD zmiňuje i válečné zajatce. To ale nesnímá odpovědnost z těch, kteří akci veleli (konec citace). Pokud tedy H. Markowsky mluví o „gardistech“, je to souhrnné označení různě uniformovaných i neuniformovaných ozbrojenců.

Nahoru

Re: Nenechám se vyprovokovat,

Dobrá zpráva z Halo novin.Tak za to moh soudruh Reicin.No po zásluze byl tento soudruh popraven dalšími soudruhy z KSČ.Pak je zase soudruzi obvinili jako zločinné spolčení a vykonstruovaní procesu.Člověk se nestačí divit,co se to v Čechách dělo.Ani se nedivím,že máte zmatek i s těmi mezinárodními smlouvami O péči o hroby padlý vojáků na cizích územích.Jistě by jste tady mohla ukázat, jak o ně vzorně pečujeme.Nebo vedle ve Cvikově,kde leží mnoho vojáků zemřelých ve dvou lazaretech.Jo češi mezinárodní smlouvy zkrátka plní.A tak ,aby jim ubyla práce němci zaplatili radši jejich exhumaci a pohřbení na pronajatém místě.Kautzinger byl Rakušák asi tak,že se za Rakouska Uherska narodil.Prý se pomstil,že byl zavřen.Ovšem za šmelinu.Jinak si jako českoslovenští státní příslušníci užívali oba až do smrti v Jihlavě.Počkejme na závěr vyšetřování.Zatím se jen jen potvrzuje/nález dalších zahrabaných/co tvrdí ti oškliví němci.

Nahoru

Jan Tichý překrucuje - je podvodník

Podvodník Jan Tichý zamlčuje fakt, že Markowský byl synem fanatické nacistky Maty Wernedrové, která nás Čechy chtěla vyhubit jako krysy§ Jediný kdo hloupě věří potomkům esesáků a nacistů je Jan Tichý.11. Červen 2011 - 22:37 | Jan Tichý

Ano pane Tichý Josef Doškář toto tenkrát prohlásil a v zásadě na této formulaci Josef Doškář trvá pravdou však zůstává, že podvodník a hlupák Jan Tichý toho zneužívá!!! , Novoborský měsíčník 02/2009:
„Pravdou je, že byli veřejně trýzněni, což se nemělo stát a je to stinná stránka tehdejších události. Za to patří OMLUVA, kterou tímto dělám a omlouvám se i za vojáky, kteří již nežijí. Pravdou však je, že VŠICHNI zastřelení byli nacisté, a před válkou, během války i při zatýkání se chovali povýšeně a hrubě uráželi Čechy.“

Takto to bylo! Podplukovník Sekáč měl dost zkušeností a rozhodnul, jak rozhodnul! Ruský velitel nikdy nezpochybnil rozhodnutí o popravě Němců, kteří v době stanného práva neodevzdali zbraně na zabíjení lidí!!!

Nahoru

Re: Projev Ladislava Smejkala na novoborském hřbitově

Nalezení zbraní při domovní prohlídce patří k oblíbenému českému postupu, pokud chci někoho zavřít,nebo popravit.Političtí vězni,faráři a další by mohli povídat.Nestačili se divit,co u nich Stb našla.Např.pan Pohl,cvikovský farář.
Jinak trochu zahnědím a začervením pro Vltavína.Vzpomněli jsme oběti Lidic. Čest jejich památce.Pokud se nějaký historik zaštiťuje Lidicemi,jistě ví, že podepsán pod rozkazem je i Max Rostock,velitel kladenské SD,významný nacista.Omilostněn byl komunistickým prezidentem Zápotockým,jako mnoho dalších pohlavárů a dožil se úctyhodného věku.V Praze se akcí zabýval esesák Wilhelm Leimer.Ve skutečnosti agent KGB.Vyznamenán Stalinem řádem V:L:Lenina.Nepochopím, jak se někdo může poté dát do spolku s kandidátkou na prezidenta za komunisty.Jedině ,že by měl zrovna menstruaci.
Že v Boru nebyli gardisté?No tak to je pro mne novinka.Ve vedlejší obci si můžete koupit knihu historických fotografií.Na jedné fotografii pózují chlapci - Henleinjugend.Doby znalí v některých jistě poznali jedny z nejaktivněších českých gardistů.

Nahoru

Re: Projev Ladislava Smejkala na novoborském hřbitově

Souhlasím s Mgr. Smejkalem. Ti lidé měli být postaveni před řádný soud a ten měl rozhodnout o jejich vině. Nikoliv armáda či gardisté. A ten soud měl být odložen až na čas po zklidnění rozjitřené situace, aby se mohl konat na základě tvrdých faktů a nikoliv emocí. Podobně i Norimberský proces, který soudil válečné zločince, vynesl své rozsudky v říjnu 1946, tedy zhruba rok a půl po skončení války v Evropě.

Nahoru

Re: Projev Ladislava Smejkala na novoborském hřbitově

Je více než smutné, že tolik let po skončení tak strašné války, jako byla 2. světová, která přinesla utrpení miliónům nevinných lidí na obou stranách, se lidstvo ještě nedokázalo vyrovnat s proviněními, které přinesla. Tato válka by měla být zdrojem ponaučení a hlavně pro generace, které ji nezažili, aby všemi možnými prostředky bránili tak křehký mír.
Je více než jisté, že válka vždy přinese mnoho nevinných obětí, tím je právě ta válka tak strašná. Hrozné je, když lidé musí umírat již v okamžiku, kdy válečné utrpení skončilo, ale ne nadarmo se také říká, že člověk by měl odpouštět, ale nezapomínat. Važme si, že žijeme v míru, že alespoň dnes nejsme v ohrožení svých životu i životů našich blízkých.
Každým dnem umírají kolem nás zbytečně nevinní lidé. Snažme se,aby jsme co nejvíce zamezili dalším křivdám a utrpení. Hluboce si vážím pana Smejkala jako člověka i fundovaného historika, ale sebedojemnější řeč nevrátí již nikdy zmařené životy. Berme si z historie poučení, ale nevracejme se do minulosti více, než je nutno.

Nahoru

Re: Projev Ladislava Smejkala na novoborském hřbitově

Souhlasím! Nikdy však nesmíme omlouvat činy a chování nacistů a esesáků doktorů Trägerů, bratří Rachmannů a fanatických nacistek typu M.Wernerové!!!

Nahoru

Re: Projev Ladislava Smejkala na novoborském hřbitově

Alenka v říši divů. Tak si asi musí připadat člověk, který čte komentáře k projevu p. Smejkala. Základní vlastnost bezpráví je, že se nehledí na skutky které se staly, ale na lidi, kteří jsou souzení. Poslední příspěvek "Dobrá Zpráva" je dost hloupý ač by to byla 100% pravda. Jen hlupák si může myslet, že dle předků automaticky soudíme potomky. Chceme li být spravedlivý prosím opatrně a trpělivě posuzujme skutečnosti. Protože ten kdo páchá a souhlasí s bezprávím, taky se ho dožije sám na sobě. O tom nás učí dějiny lidstva národů i jednotlivců. A po tom jistě netouží "Vlatvín" ani další osoby, kteří mají problém smířit se s lidskostí, kterou je potřeba projevit při každém bezpráví. A kdo se přiliž dívá do minulosti rychle zakopne, protože nevidí co je před ním. Prosím o návrat rozumu a nevyvolávání nenávistných - hloupých vášní. Jak cítíme lítost a bolest nad vyhnáním Čechů ze zdejšího kraje před válkou protože jsme lidé, měli bychom cítit lítost nad bezprávím i po válce protože jsme lidé, ne proto, že jsme Češi, Slováci,….

Nahoru

Re: Projev Ladislava Smejkala na novoborském hřbitově

Chtěl bych odpovědět Štefanovi, že nemám absolutně žádný problém s lidskostí a lítostí. V Boru nešlo o bezpráví. V Boru, v době stanného práva, byli popraveni nacisté, kteří neodevzdali zbraně na zabíjení lidí!
Vojáci, kteří v Boru vítali lidické ženy plakali.
Toť vše !
Němci byl jediný národ, který nevítal nadšeně osvoboditele a konec války byl po ně velkým zklamáním. Proto po válce sami páchali vraždy a sebevraždy. Zabíjeli své děti i patrnery a nejenom je. Bez lítosti!

Otec Jana Tichého nechal pověsit Annu Gebrtovou. Nevinou. Podle práva?
Lítost patří všem neviným!
Nelitujme Hitlery!

Nahoru

Oba pánové se zase odvázali!

Zastupitel Vltavín už ztrácí soudnost a tvrdí naprosté nesmysly:
(1) Syn zastřelené Marthy Werner, rozené Lache, se jmenoval Herbert Werner, zemřel v únoru 2009 v Kanadě (jeho svědectví je uloženo v archivu MěÚ). Heinz Markowsky s touto rodinou nemá vůbec nic společného!
(2) „Fanatický nacismus“ M. Wernerové dokazuje Vltavín pouze opakovanou citací ze svého vlastního článku, nikdo jiný to totiž nepotvrdil. Ani její další „zločin“, údajné členství v NSDAP, není jednoznačně potvrzeno. V seznamu je totiž uvedena Martha Lache a chybí datum narození. Česky psaná vysvětlivka je do seznamu dopsána dodatečně.
(3) „Ruský velitel ve Cvikově (kterého Vltavín připomíná jako autoritu) neuznal veřejné trýznění něm. provinilců na náměstí za správné a chce o tom podati hlášení nadřízeným velitelům“ (viz zápis schůze MNV).
Dobrá Zpráva jako obvykle nahromadil řadu nepodložených tvrzení, určených méně informovaným čtenářům. Čím chabější argumenty, tím ostřejší slova. A jako obvykle se pod své bludy nepodepíše.
(O rozsudku smrti pro udavačku Gebertovou psala objektivně mgr. Hrachová ve své rigorózní práci – viz http://www.i-noviny.cz/nazor/jeden-z-pripadu-mimoradneho-lidoveho-soudu-v-moste-1946.)

Nahoru

Podvodník a lhář Jan Tichý se ozval!

To nejpodstanější:

Marta Wernerová prohlásila u řezníka na tehdejší Hitlerstrasse:" Čechům maso nedávejte, ty musíme vyhubit, jako krysy!" To řekla tato fanatická nacistka v řeznictví po té, co paní Rosická žádala maso na lístky, pro svého manžela, který byl těžce nemocen. Její syn pan Jiří Rosický, kterému tenkrát bylo cca 18 let, byl u toho. Protože ještě žije, je to žijící svědek!!! Opakuji Vám to již po několikaté!!! Jste odporný lhář!!!
Jiří Rosický navštívil se svým otcel starostu Taislera dne 2.června 45 od 13 hodin do 15 hodin
na tehdejším městském úřadě.- Povrdil, že v té době byl na náměstí i v budově klid. Druhý den ráno viděl zastřelené provinilce. Pozanal mimo jiné i Martu Wernerovou! Na mrtvolách nebyly patrny stopy po tryznění.
To samé tvrdí i další dosud žijící svědek pan Rasocha, který byl jako svědek při nakládání mrtvol.

Ruský velitel neuznal veřejné tryznění, které vyslechl jako informaci od starosty. Nikdy nerozporoval popravu provinilců! Nerozporoval popravu při svých návštěvách i po válce! Naopak !Toto je i tvrzení Josefa Doškáře.
Josef Doškář dále uvádí že, Marta Wernerová je uvedena v seznamu členů NSDAP a je pravda, že u ní chybí datum narození. Její veřejná prohášení o nutností vyhubení Čechů, jako krys, ji usvědčují!! Další svědectví o této hodné "tetě Martě" ji dále usvědčují. M.Wernrová , která byla zaměstnána v místním kině dbala nato, aby v kině nemohly sedět vedle sebe německé dívky a čeští chlapci. S pistolí za pasem dbala o čistotu německé rasy.
Její syn potvrdil, že Matra Wernrová přechovávala kufřík, ve kterém byla schována zbraň na zabíjení lidí. Vojáci šli na jisto!
Váš otec nechal popravit A. Gebrtovou. Nechal ji oběsit a sám byl tomuto výkonu přítommen. Viděl ji ve smrtelných křečích několik minut! Po té napsal žádost o nutnosti zvýšení počtu katů!! A.Gebertová byla popravena neprávem!!!
Tento čin je nevratný.
Manžel paní Gebrtové byl spolupracovník gestapa, podvodník, alkoholik, děvkař, hrubián, který svoji ženu mlátil a pohlavně je nakazil nakazil.
Někteří lidé dodnes, za tyto pilné, Tiché úředníky, kteří seděli za války za pecí, trpí do dnes!

Nahoru

Aspoň najednou nepředstírejte, Dobrá Zprávo,

že jste dáma. To byste se vyjadřoval(a) docela jinak, doufám :o)
Máte značné mezery ve znalosti případu: M. Wernerová měla 15-letého syna, po letech se s manželem rozvedla a bydlela v Boru u Č. Lípy č. p. 63, dnešní Purkyňova. Ani rozkaz k popravě ani hřbitovní kniha ji neuvádí pod dívčím jménem. Pokud tedy v seznamu členů strany v LINDAVĚ je uvedena Martha LACHE, s velkou pravděpodobností jsou to dvě různé osoby.
Žádné vyšetřování popravy neproběhlo, bohužel. Pánové Jarolím a Jarolímek politickou příslušnost zastřelených Němců vůbec neprověřovali a nikde ji neuvádějí – to jste si totiž vymyslel!
M. Wernerová pracovala ve sběrně čistírny oděvů a tam taky měla na starosti pouze předprodej lístků do kina. Fabulace z článků pana Doškáře nelze citovat jako svědecky prokázaná fakta. Tři údajné svědky jste si taky vymyslel, na semináři nevystoupili. A tady vás budu s chutí citovat: "Obdobně je to i se svědectvím o chování dalších nacistů."
Nejpikantnější ovšem je, když se anonym jako vy chystá „přezkoumat a opravit“ regulérní rigorózní práci, úspěšnou na univerzitní Fakultě humanistických studií. Laik žasne, odborník se diví... Budete mi, Dobrá Zprávo, muset věřit, že ze 125-stránkové vědecké práce s dalšími 40 obrazovými přílohami jsem se souhlasem autorky zveřejnil celou kapitolu, která se týká udavačky Gebertové (viz odkaz).
Pochybuji, že váš elaborát by byl v čemkoli kvalitnější. O vašich mezerách ve znalosti historie přece opakovaně vypovídá i to, že za tehdy platné postupy Mimořádných lidových soudů, které zřídil prezident Beneš svým dekretem, obviňujete soudce. Ti byli přece povinni podle dekretu striktně postupovat. A bylo jich pět, soudce z lidu tehdy vybírali mezi postiženými odpůrci nacismu!
(Takhle bychom sice mohli pokračovat furt, ale už skončím.)

Nahoru

Tichej je hlučnej zavádějící podvodník

Svědek Jiří Rosický žije a mám dokonce pocit, že byl na demonstraci před divadlem. Jeho svědectví je velmi důležité, stejně jako je důležté svědectví pana Rasochy. To jsou dokázáná fakta a žádné fábulace. Syn paní WErnerové sám prohlásil, že u jeho matky měl uložený kufřík její milenec, ve kterém měl zbraň na zabíjení lidí! Žijící svědek pan Semirád, několikrát viděl zbraně na zabíjení lidí, které provinilci / nacisté a fanatici/ neodevzdali. Tyto zbraně byly vystaveny v přízemí dnešní radnice.
V seznamu členů NSDAP je uváděná Marta Wernerová rozená Lache a pan Rosický ji poznal i druhý den ráno po popravě. Pane Tichý co to tady hrajete za přiblblé divadlo! Svědkové žijí a jsou to osoby z masa a kostí.
Nejsou to svědkové R. a paníT.
Nevím co Vám sdělí a dokáže Dobrá zpráva, já Vám dokazují již skoro dva roky podepsaná svědectví!
Nic neuděláte s tím, že váš táta nechal chladnokrevně popravit Němku Gebrtovou, která svého činu hluboce litpvala , přesto, že její manžel byl vyhlášený gauner a podvodník! Čin vašeho otce vás pronásleduje a bude pronásledovat! Váš otec se koukal do tváře ženy, která se cukala ve smrtelné křeči a po té chladnokrevně žádal o zvýšení počtu katů, včetně diet!
Tak nějak zřejmě se chovali kati v talárech!

Nahoru

Herbert Werner ve skutečnosti napsal toto:

„Tehdy mi bylo 15 let. Ráno 2. června 1945 proběhla u nás domovní prohlídka. Nic nebylo nalezeno. Krátce nato mou matku odvedli. Asi o půl hodiny později ji přivedli zpátky zbitou, s podlitinami v obličeji. Donutili ji vydat brašnu, kterou jí dobrý přítel, šikovatel letectva, svěřil do úschovy. Nevím, co v té brašně bylo, ani jak se o její existenci vojáci dozvěděli. Potom s matkou zase odešli. To bylo naposled, kdy jsem svou matku viděl. Pak jsem se dozvěděl, že po několikahodinovém bití byla odpoledne kolem čtvrté hodiny zastřelena.“
To je tedy skutečný příběh jedné „zbraně na zabíjení lidí“, jejíž existenci pohádkář Vltavín „nezvratně prokázal“... (Teď ovšem místo omluvy spíš zopakuje pohádku o vševědoucím panu S.)

Nahoru

Pohádky lháře a podvodníka Jana Tichého

Ano takto to asi bylo. Marta Wernerová fanatická nacistka přechovávala zbraně na zabíjení lidí! Vojáci šli najisto.
Wernerová, která chtěla vyhubit Čechy jako krysy byla podle rozkazu pplk. Sekáče zastřelena.
I její zbraň viděl dosud žijící svědek pan Semerád. Pan Semerád je Čech a proto je pro Jana Tichého osoba nevěrohodná!

Jan Tichý je povodník, který trpí za svého otce, který nechal pověsit nevinou Annu Gebertovou.
Jan Tichý jednou napsal: Je to vina našich otců. Jeho otce určitě!

Nahoru

Re: Projev Ladislava Smejkala na novoborském hřbitově

Nepochopili jste mne pánové. Na můj vkus je absurdní vyvolávat vášně po tolika letech, ať se stojí na kterékoli straně. A bezpráví ať je hnědé, červené, modré neb zelené zůstává stále bezprávím. Nevím nic o soudci Tichém, ale jestli se dopustil bezpráví zůstává to bezprávím. To, že někdo vysloví svůj názor o nevinně, jistě to nelze považovat za glorifikaci. To by bylo víc než přitažení za vlasy. Neznám naprosto detailně tehdejší události. Všichni je máme pouze zprostředkované od různých svědků, neb různých dokumentů. Nicméně bylo po válce, ale z pohledu lidského nic nebránilo pplk. Sekáčovi zadržené předat soudu. Mučení je nelidské za jakýchkoli okolností. Ponechání mrtvol na náměstí připomíná význam nedalekého kopce. Středověké myšlení již máme doufám za sebou. Z právního a lidského pohledu myslíte si pánové, že museli být dotyční zastřeleni i kdyby byla jejich vina plně prokázaná ? Žasnu pánové, že se tak detailně šťouráte v bolestivých dobách našeho města. Žiji tady a chci žít důstojně a v míru, to sebou nese i to, že vyvoláváním zlých vášní nebudu přát nikdy! Prosím pánové nechte toho.

Nahoru

Re: Projev Ladislava Smejkala na novoborském hřbitově

Štefan to řekl i za mně. Nechme mrtvé v klidu spát! Starejme se o živé. Nedopusťme například, aby se nám tu roztahovali neonacisté. Ty pronásledujme nemilosrdně, ne pomníky dávno mrtvých.

Nahoru

Vítaná záminka.

Neonacisté dokáží využít k uspořádání své akce i svátku Adolfa (17.6.). Je otázkou času, kdy jim dojde, že v Novém Boru má pomník i příslušník SS. Proč tam nejít v průvodu položit věnec.

Nahoru

Mimořádné lidové soudy v letech 1945-1947

odsoudily 713 osob k trestu smrti, 741 na doživotí, dalších 19 888 k trestům odnětí svobody. Pokud někoho problematika zajímá, měl by si nejdřív pozorně prostudovat tzv. velký retribuční Benešův dekret 16/1945 Sb. (http://www.psp.cz/docs/laws/dek/161945.html):
„Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky ve službách nebo v zájmu nepřítele, nebo využívaje situace přivoděné nepřátelskou okupací jiného pro nějakou skutečnou nebo vymyšlenou činnost udal, trestá se za zločin těžkým žalářem od pěti do deseti let. ... Mělo-li udání za přímý nebo nepřímý následek ztrátu svobody většího počtu lidí nebo těžkou újmu na zdraví, trestá se doživotním žalářem, mělo-li za následek něčí smrt, trestá se smrtí.“
Pět soudců v souladu s poslední větou rozhodlo jednomyslně. Jestli se anonymní historik a právník(?) hodlá případem zabývat, to jistě může. Pokud si najde čas, peníze a vydavatele. Ale nemusí nás se svými záměry tady otravovat, protože udavačka Gebertová s borským masakrem ani s květnovým projevem pana Smejkala nijak nesouvisí.
P.S.: Dobrá Zpráva alias Bumerang tají svou totožnost. Copak za tím asi je?

Nahoru

Podvodník Tichý obhajuje nespravedlivou popravu neviné Gebertové

Poprava osmi nacistů byla v Boru vykonána řádně podle rozkazu pplk. Sekáče v době stanného práva. Tito naciosté přechovávali zbraně na zabíjení lidí.

Otec Jana Tichého nechal popravit nevinou Annu Gebertovou, která udala svého manžela ze zoufalosti. Její manžel byl spolupracovníkem gestapa, podvodník, opakovaně trestaný za peněžní machinace. Domů přicházel často opilý. Svou ženu často brurálně zmlátil. Byl známý i tím, že často střídal milenky. A.Gebertovou nakazil sifilisem. Pod tímto hrubým násilím udala A. Gebertová svého manžela. Při jeho zatýkání plakala a omlouvala se za svůj čin! Na jeho záchranu objednala drahé právníky, ale svého manžela se ji zachránit nepodařilo!
Otec Jana Tichého nechal tuto nešťastnou ženu oběsit! Byl přítomen oběšení a řádně kontroloval tento čin o kterém udělal zápis / viděl ženu trápit se po dobu minimálně 10 minut svíjet se ve smrtelných křečech/. V zápětí žádal o zvýšení počtu katů a zvýšení diet pro tyto osoby.
Otec Jana Tichého byl pilný úředník, který za války seděl za pecí a chtěl se zřejmě zalíbit u jemu podobných nadřízených.
Obě události mají jedno společné podívína a podvodníka Jana Tichého.
Jan Tichý naletěl potomkům po esesákovi Trägerovi, kteří z něho navíc udělali hlupáka. Oni přeci věděli, že jejich otec byl esesák. Jediný kdo tvrdil, že nebyl - byl a je Jan Tichý, který zřejmě trpí za svého otce.

Nahoru