Opozice ví, kdo se bude na výběru dopravců podílet

Verze pro tisk |

Klademe si otázku, komu se hodí zpochybňovat výsledek výběrové řízení ještě předtím, než je výběrové řízení ukončeno a vyhodnoceno. Je to absurdní a neprofesionální spekulace. Nepřekvapuje nás, že takové obvinění padlo tentokrát z úst pana Berounského, který chce realizovat své nenaplněné politické ambice už v páté politické straně.

Do této chvíle ani Starostové pro LK ani Změna pro LK neřekla konkrétní příklad toho, jak dospěli k názoru, že je VŘ psané jakémukoliv dopravci šité na míru. Svá tvrzení ničím nedokládají a staví je pouze na domněnkách. Oba subjekty kritizují tvrdé podmínky a také časové hledisko, tedy to, že je VŘ na dopravce, kteří mají autobusovou dopravu provozovat od roku 2014 po dobu 10ti let, příliš rychlé.

Tak tedy k údajně tvrdým kvalifikačním předpokladům. Tento názor v žádném případě nesdílím, podmínky jsou splnitelné pro řadu dopravců. Kvalifikační požadavky jsou dle našeho názoru nastaveny naprosto adekvátně, vezmeme-li v potaz důležitost zakázky, složitost plnění a hodnotu zakázky. Máme eminentní zájem na tom, aby zakázka byla plněna řádně a bezproblémově a zákon o veřejných zakázkách mu k posílení tohoto aspektu poskytuje institut kvalifikace. Je pochopitelné, že právě u zakázky takové důležitosti a s takovou složitostí plnění a hodnotou MUSÍ zadavatel požadovat prokázání schopnosti zakázku plnit. Z našeho pohledu by bylo nešťastné rezignovat na požadavky na kvalifikaci a například před zahájením plnění zjistit, že vítěz není schopen dostát svým smluvním závazkům. V takovém případě by pravděpodobně přicházelo do úvahy dočasné přímé zadání předmětu zakázky a vypsání nové soutěže. Toto nepovažujeme za žádoucí a nastavením požadavků na kvalifikaci chceme v přiměřené míře zajistit, že k tomuto nedojde. Zadavatel má primární zájem především na bezproblémové realizaci zakázky a zajištění kvalitní dopravní obslužnosti kraje.

Pokud jde o načasování vypsání tendru, neexistuje žádný předpis, který říká, kdy (s jakým předstihem) má být zakázka vypsána. Je však zřejmé, že proces výběru dopravců bude časově, administrativně, technicky i jinak velmi náročný. Nehledě na to, že vhodné časování může přispět i k dosažení lepší ceny – uchazeči budou vědět, že budou mít dost času na kvalitní přípravu a proto mohou příznivěji zohlednit v nabídce případná rizika. Zajištění dopravní obslužnosti je jednou ze základních povinností kraje.

Veřejná doprava, ač je mediálně velmi vděčná, není vhodným politickým kolbištěm a řídí se především poptávkou občanů, možnostmi rozpočtu krajů a pravidly stanovenými dopravními experty. I z toho důvodu nepodřizuje Liberecký kraj soutěže volebním cyklům. Je zcela jednoznačné, že s procesem přípravy není vhodné čekat až na nové vedení Libereckého kraje a nové zastupitelstvo – v tom případě by vážně hrozily některé negativní důsledky. Hlavním důvodem nevhodnosti či nemožnosti čekat je značná časová náročnost přípravy na samotné vypsání soutěží. Příprava soutěží byla formálně započata už v květnu 2011, kdy Rada schvalovala uveřejnění záměru v Úředním věstníku EU. Samotný záměr byl v souladu s Nařízením EU 1370/2007 uveřejněn ve Věstníku EU v červnu 2011. Je zřejmé, že pokud by kraj čekal s přípravou soutěží až na novou politickou reprezentaci, pak by byla ohrožena možnost včasné realizace výběru a bezproblémové zahájení plnění. 

Lhůta pro odevzdání nabídek končí v druhé polovině září a následně proběhne otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek. Teprve poté bude moci dojít k výběru nejvhodnějších uchazečů pro jednotlivé oblasti. Vše bude prováděno „trojmo“, tedy pro každou z vypsaných oblastí. Následně po výběru nejvhodnějších uchazečů, popř. po vyřazení uchazečů, kteří neprokázali kvalifikaci či nepředložili řádnou nabídku, může nastat proces přezkumu rozhodnutí zadavatele (tedy napadání neúspěšnými uchazeči). Tento proces by spočíval v podávání námitek a v podávání návrhů na přezkum ze strany Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (přezkumy jsou běžnou součástí/praxí v zadávacích řízeních). Uvedený přezkum by i s ohledem na složitost dopravní problematiky trval přinejmenším několik měsíců (nelze vyloučit trvání přezkumu déle než rok). I v optimálním případě by k zasmluvnění nových dopravců došlo nejdříve v první polovině roku 2013. 

Starostům i Změně musí být jasné, že na výběru dopravců se bude podílet jak stávající politická reprezentace, tak i nová politická reprezentace (lze očekávat, že až nová reprezentace provede rozhodnutí o výběru a podepíše smlouvy). Organizace soutěže je rozložena do dvou volebních období. Samotné plnění vysoutěžených smluv bude rozloženo do 3 volebních období (jsou uzavírány na 10 let).

Domnívám se, že chybná interpretace výběrového řízení ze strany Starostů LK i Změny pro LK je záměrná a zcela účelová.  Doprava je velmi vděčné předvolební téma, nicméně výběr dopravců na dalších 10 let je pro předvolební kampaň zcela nevhodné.  

Martin Sepp, náměstek hejtmana LK pro dopravu (ČSSD)

Nahoru