Českolipský malíř Robert Leinweber – ilustrátor Bible

Verze pro tisk |

Poslední akcí Vlastivědného spolku Českolipska v letošním roce byla přednáška o malíři Robertu Leinweberovi. Historik Ladislav Smejkal čerpal i tentokrát z muzejních sbírek, které vlastní soubor pohlednic s biblickými náměty od tohoto umělce přezdívaného ilustrátor bible.

Robert Leinweber se narodil v České Lípě v roce 1845. Jeho otec Johann byl učitel českolipského reálného gymnázia. Ve 2,5 letech vážně onemocněl. Naděje na vyléčení byla mizivá, navíc úmrtnost dětí byla v té době vysoká. Rodiče nenechali nic náhodě a požádali o pomoc osobního lékaře císaře Ferdinanda Dobrotivého. Ten Roberta po dvou letech vyléčil.
Jako malý chlapec toužil po pastelkách. Jeho radost, když je nalezl pod vánočním stromečkem byla větší, než pohled na nazdobený stromek. Byl zaujatý kresbami vojáků, karavan, velbloudů, obchodníků, které nacházel v ilustrovaných knihách. Kreslil je na archy papíru – už takto mladý se zajímal o Orient. 

V 17 letech, po vystudování reálného gymnázia, odešel do Prahy na polytechniku. Nebylo to jeho rozhodnutí, přál si to otec, který chtěl mít syna s inženýrským titulem. Na tato léta vzpomínal jako na trápení s matematikou a geometrií. Polytechnika ho nebavila, chtěl studovat akademii. Nakonec otce přesvědčil a odjel do Mnichova, tehdejší Mekky výtvarného umění. Bohužel tam nepobyl dlouho. Psal se rok 1866, schylovalo se k Prusko-rakouské válce a mladý umělec byl povolán do armády. Do bojů nakonec nezasáhl, zůstal v záloze. Nevrátil se ani do Mnichova, dostudoval v Drážďanech. Za absolventské práce, obrazy Valdštejnův tábor a Götz z Berlichingenu, dostal zlaté medaile. 

Po návratu do Čech se snažil získat Klarovo stipendium. Úštecký rodák Aloys Klar přednášel řečtinu a literaturu na pražské universitě. Sám tělesně postižený a velký milovník umění založil v Praze slepecké ústavy pro děti i dospělé, a nadaci pro mladé umělce a chudé studenty filosofie. Mladí umělci, kteří získali Klarovo stipendium, měli povinnost odjet na 3 roky do Itálie a tam za získané peníze studovat. Robert Leinweber stipendium dostal. Do Itálie odjel i se svými úsporami a věnoval se studiu i cestování. Projel celou Itálii, vystoupil na Etnu, pobýval na Sicílii, kde již nacházel prvky jižního koloritu.

Po studijní cestě se vrátil do Čech s jasným záměrem brzy odjet do Afriky. Před návštěvou Tunisu a Alžíru byl požádán drážďanským nakladatelem o spolupráci na reprezentativní knize o Tunisu, kterou měl ilustrovat. Tento záměr se uskutečnil, kniha vyšla ve Francii. 

Robert Leinweber se s Orientem dokázal sžít, osvojil si jeho pravidla, pronikl do mentality lidí, byl hluboce zasažen jeho přírodou. Láska k Orientu a výtvarné nadání se v ilustracích promítá, jeho kresby jsou pravdivé a emocionální. Všiml si toho i mnichovský nakladatel, který chtěl vydávat ilustrace z jednotlivých kapitol Bible na pohlednicích. Požádal Roberta Leinwebera o spolupráci. Nakladatel nabídl do škol příručky s popisem výjevů z bible a pohlednice, které žáci dostali během výuky biblické dějepravy, a které si do příručky mohli vlepit.
Robert Leinweber se na ilustrování důkladně připravil. S Biblí v ruce procestoval místa, o kterých se v ní dočetl: Sýrii, Jeruzalém, Damašek a Palestinu. Ilustroval celý Starý zákon a část Nového zákona. Názvy pohlednic jsou nám známé: Kain a Abel, Potopa, Zkáza Sodomy a Gomorrhy, Obětování Isáka, Přechod Israelitů přes Jordán, Zkáza Jericha, Samson a Dalila, David a Goliáš, Královna ze Sáby a mnoho dalších. Kresby jsou velmi zdařilé, díky této zakázce je malíř titulován jako ilustrátor Bible.

Na rodné město umělec nezapomněl, do České Lípy se často vracel. Přijel i v roce 1887 na pohřeb otce. Tehdy byl požádán vlastivědným spolkem Excursions-club o spolupráci a zanedlouho zde přednášel o Tunisu. 

Na počátku 20. století se těšil přízni bavorského královského dvora, žil v Mnichově. Maloval na zakázku krajiny a portréty. Začal také psát a ilustrovat pohádková vyprávění, která vyšla i knižně. Zemřel v roce 1921.

Robert Leinweber patří k umělcům Českolipska, kteří upadli v zapomenutí. Jediný obraz v České Lípě s názvem Spasitel (kterým splnil podmínku Klarova stipendia namalovat obraz rodnému městu), je umístěn v kostele Narození Panny Marie. V čase adventním bylo vzpomínání na ilustrátora Bible a listování v nejčtenější knize světa inspirativní.  

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru