Aktuální veřejná vyhláška o vodě

Verze pro tisk |

Vyhlášku platnou do konce prázdnin vydal odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností a to na základě podnětu od Povodí Ohře v souvislosti s tropickými teplotami, díky kterým se snižuje stav povrchové vody. Odůvodnění je součástí vyhlášky stejně jako výčet rybníků, kterých se zákaz týká. 

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ve veřejném zájmu

s účinností od 13.07.2010 do 31.08.2010

podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona:

z a k a z u j e
tato povolená nakládání s vodami:

odběr povrchové vody z vodního toku:

 Bystrá v ř. km 14,915 až 18,910  na území obce Nový Oldřichov,
 Šporka v ř. km 0,000 až 10,235 na území města Česká Lípa a obce Horní Libchava,
 Valteřický potok v ř. km 0,000 až 8,900  na území obce Stružnice a města Žandov,
 Valdecký potok v ř. km. 0,000 až 4,935  na území obce Horní Police,
 Libchavský potok v ř. km. 0,000 až 8,760 na území obce Volfartice a obce Horní Libchava,
 Robečský potok v ř. km. 0,000 až 20,508 na území obce Jestřebí, obce Provodín a obce Zahrádky,
 Dobranovský potok v ř. km. 0,000 až 5,000 na území města Česká Lípa

za účelem zalévání zahrady u nemovitostí ve vlastnictví jednotlivých občanů (domácností). 
Ostatní stávající povolení k nakládání s vodami zůstávají tímto opatřením nedotčena.

Odůvodnění :

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí omezuje na základě podnětu Povodí Ohře s.p. a po provedeném místním šetření vodoprávním úřadem povolená nakládání s vodami z důvodu přechodného nedostatku povrchových vod ve vodních tocích Bystrá, Šporka, Valteřický potok, Dobranovský potok, Valdecký potok, Robečský potok a Libchavský potok. Účinnost omezení je stanovena do konce srpna 2010. Jedná se o mimořádnou situaci, která vznikla tropickými teplotami vzduchu a dlouhodobým suchem na dotčeném území. Mimořádná situace a nutnost operativního řešení vylučuje projednání s dotčenými subjekty.

 

RNDr. Růžena Konvalinová 
vedoucí odboru životního prostředí


Rozdělovník :
OBDRŽÍ :

Městský úřad Česká Lípa
Městský úřad Žandov
Obecní úřad Nový Oldřichov
Obecní úřad Volfartice
Obecní úřad Horní Libchava
Obecní úřad Horní Police
Obecní úřad Stružnice
Obecní úřad Provodín
Obecní úřad Jestřebí
Obecní úřad Zahrádky


Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Česká Lípa, Městského úřadu Žandov, Obecního úřadu Nový Oldřichov, Obecního úřadu Volfartice, Obecního úřadu Horní Libchava, Obecního úřadu Horní Police, Obecního úřadu Stružnice, Obecního úřadu Provodín, Obecního úřadu Jestřebí a Obecního úřadu Zahrádky způsobem v místě obvyklém po dobu minimálně 15 dnů. Oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 
 

Nahoru