Síť sociálních služeb v kraji projde aktualizací

Zprávička
Verze pro tisk |

Rada Libereckého kraje schválila v úterý 7. srpna novou výzvu pro uchazeče o zařazení do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro roky 2018–2020. Poskytovatelé sociálních služeb, zařazení v této síti, jsou podporováni z prostředků ministerstva práce a sociálních věcí, z rozpočtu Libereckého kraje, obcí a dalších veřejných zdrojů.

Liberecký kraj jako správce sítě může financovat vybrané sociální služby, které naplňují žádoucí podmínky. „Jde o sociální služby, u nichž existuje veřejný zájem na zajištění jejich dostupnosti. Výzvu jsme sestavili na základě zjištěné potřebnosti v daném území v rámci plánování sociálních služeb a podnětů od obcí,“ vysvětlil náměstek hejtmana Libereckého kraje pro sociální věci Pavel Svoboda. „Výzvu zveřejníme na úřední desce kraje a na krajských webových stránkách 20. srpna. Organizace se budou moci přihlásit do základní sítě od 17. do 30. září tohoto roku,“ doplnil.

Na rozdíl od předchozích výzev v minulých letech budou nyní zdůrazněny priority Libereckého kraje v této oblasti. Konkrétní sociální služby se přizpůsobí dané lokalitě, a to tam, kde jich bude nejvíce potřeba.

„Mezi preferované sociální služby řadíme například služby pro osoby trpící poruchami autistického spektra, dále terénní služby pro zdravotně postižené a seniory, kteří se nemohou sami o sebe postarat. Náš zájem přitom je, aby zůstali co nejdéle ve svém domácím prostředí. K nejpotřebnějším sociálním službám patří také azylové bydlení pro osoby a rodiny s dětmi, které se dostaly do bytové tísně třeba v důsledku nějaké živelné pohromy či proto, že byly vystaveny domácímu násilí. Za potřebné považujeme také denní stacionáře pro handicapované a seniory,“ upřesnil Svoboda.

Žádosti organizací o zařazení či setrvání v Základní síti sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2019 budou hodnoceny Odbornou skupinou Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje. Její návrh bude projednáván v Koordinační skupině pro plánování sociálních služeb na území Libereckého kraje. Základní síť budou schvalovat samosprávné orgány kraje dle stanoveného harmonogramu. Definovaná síť a jmenný seznam poskytovatelů, zařazených do Základní sítě (včetně kapacit), bude součástí Akčního plánu pro rok 2019, který bude dále schvalován v Radě a Zastupitelstvu Libereckého kraje na podzim tohoto roku.

V základní síti je nyní registrováno 247 sociálních služeb z celého Libereckého kraje. Na pokrytí jejich činnosti dostal Liberecký kraj pro rok 2018 z požadované sumy 648 milionů korun od Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky celkem 593 milionů korun. „Na příští rok 2019 žádáme ministerstvo o 712 milionů korun,“ uzavřel Pavel Svoboda.
 

Další zprávičky

Další krajské silnice se dočkaly rekonstrukcí

19.9.2018 22:45 | Filip Trdla

Liberecký kraj ukončil další rekonstrukce krajských silnic. Opravena byla silnice II. třídy v obci Skalka na Českolipsku a v Osečné a silnice III. třídy z Josefova Dolu do Hrabětic. Z celkového počtu 48 projektů financovaných z rozpočtu kraje a ze Státního fondu dopravní infrastruktury jich bylo dokončeno 28. Závěrečné práce probíhají v ulici České mládeže v Liberci, na silnici III. třídy v Horce u Dubé a silnici III. třídy v Hrádku nad Nisou, v místní části Oldřichov na Hranicích. Včetně evropských dotačních prostředků plánuje kraj letos investice za zhruba 923 milionů korun.

„Pro příští rok plánuje kraj z vlastního rozpočtu vyčlenit na rekonstrukce dalších úseků silnic stejně jako v letošním roce částku 300 milionů korun. Krajská správa silnic připravuje potřebné projektové dokumentace a také seznam úseků silnic vhodných k velkoplošné opravě povrchů. Zároveň očekáváme pokračování podpory rekonstrukci silnic 2. a 3. třídy z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v minimálně stejné výši jako v letošním roce, tedy 4 miliardy korun pro všechny kraje České republiky a 163 milionů pro Liberecký kraj,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Závěrečné práce probíhají na nejzatíženější silnici III. třídy v Libereckém kraji v ulici České mládeže v Liberci. Oprava je spolufinancovaná z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a bude dokončena nejpozději 13. října 2018. Ve dnech 28. září 2018 až 30. září 2018 zde dojde k úplné uzavírce ulice v obou směrech v úseku délky 1,1 kilometru od okružní křižovatky u průmyslové zóny k okružní křižovatce u areálu ČSAD Liberec. Důvodem uzavírky je pokládka vrstvy tichého asfaltu. Dojde i k opravě objízdných tras. Na bodové výtluky bude položeno zhruba 6.000 m2 asfaltu.

Při stavbě, po odstranění stávajícího krytu vozovky a pročištění uličních vpustí, byly zjištěny lokální průsaky spodní vody. Z tohoto důvodu bylo v těchto místech nutné doplnit podélné trativody, které zlepší vodní režim podloží a zkvalitní konstrukční vrstvy komunikace. „Celkové náklady na stavbu by neměly přesáhnout 41 milionů korun včetně DPH,“ okomentoval náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek Marek Pieter.

V pondělí 1. října 2018 bude zprovozněn rekonstruovaný úsek silnice III/27110 v místní části města Hrádek nad Nisou, v Oldřichově na Hranicích, kde došlo k opravě silnice v délce 2.105 metrů. Jedná se o úsek od okružní křižovatky se silnicí I/35 po zatáčku u státní hranice s Polskem. V rámci projektu došlo k výměně konstrukčních vrstev a opravě živičného krytu vozovky. Součástí díla byla i rekonstrukce mostu a obnova odvodnění. Celkové náklady dosáhly 11 milionů korun včetně DPH.

Koncem září bude dokončena kompletní rekonstrukce silnice III/2706 v Dubé, v místní části města Horka. Po rekonstrukci celého úseku silnice dojde k předání úseku městu, a to z důvodu charakteru místní komunikace. Na přelomu září a října dojde i k dokončení rekonstrukce posledního úseku silnice v rámci projektu Od zámku Frýdlant k zámku Czocha, spolufinancovaného z česko–polského programu Interegg. V současné době se dokončuje rekonstrukce silnice III. třídy na státní hranici v Srbské v Horní Řasnici.

„V letošním roce Liberecký kraj z vlastního rozpočtu plánuje vynaložit na opravy a rekonstrukce krajských silnic částku 403 milionů korun. Kraj již získal z národního dotačního programu 178 milionů korun. V rámci Integrovaného operačního programu se předpokládá v letošním roce dokončení staveb v objemu 272 milionů korun. Za dalších 70 milionů korun budou dokončeny rekonstrukce silnic v rámci akce Od zámku Frýdlant k zámku Czocha. Skutečná výše vynaložených prostředků bude známa po skončení stavební sezony,“ uzavřel Pieter.
  

Křesadlo 2018 - druhá výzva

16.9.2018 22:22 | Petr Máška

Ještě do 10.10. můžete předkládat nominace na cenu Křesadlo pro dobrovolníky ze všech oblastí činnosti v rámci Libereckého kraje. Cena bude předána 6 vybraným dobrovolníkům 4.12. v Kulturním domě Crystal v České Lípě.

Stačí vyplnit formulář na Nominaci, který je k dispozici na  webových stránkách nebo na facebooku "ADRA Česká Lípa" a zaslat ho v souladu s výzvou na e-mail: p.maska@tiscali.cz

Dobrovolníky se rozumí osoby, které v souladu se zákonem o dobrovolnické službě č.198/2002 Sb., vykonávají aktivity ze své svobodné vůle, ve svém volném čase ve prospěch druhých a to bez nároku na finanční odměnu. Dobrovolníci mohou, ale nemusí být nikde registrováni. 

Reprezentanti ČR z karate klubu SPORT RELAX jsou v nominaci na ME

16.9.2018 22:17 | Pavel Znamenáček

Reprezentanti Karate klubu SPORT RELAX se opět uvedli do nominace v olympijském karate WKF pro nadcházející MISTROVSTVÍ EVROPY konané 8 -10. 2. 2019 v Dánsku.

Je za tím mnoho práce a věříme, že se do užšího výběru podíváme. Rada reprezentace uvedla nominační turnaje jak na domácím poli, tak v zahraničí. My máme za sebou dva výborné medailové starty v Německu a čekají nás další.

Podmínky jsou nastaveny a nejsou jednoduché, proto jdeme do boje.

Adéla Šinerová - kata juniorky
Barbora Znamenáčková - kata U21
David Kavalír - kata junior

Náročné soustředění klubu SPORT RELAX

13.9.2018 21:00 | Pavel Znamenáček

Adéla Šinerová zvládla dvě náročná soustředění reprezentace
Karate klub SPORT RELAX působí v České Lípě již 25 let. Za tu dobu si vybudoval renomé nejúspěšnějšího klubu v České Lípě a také patří mezi kluby, které vytvářejí komplexní výukový přípravný systém pro své žáky. Každoročně se na sklonku léta odehrává soustředění klubu v Chřibské.

Letos nás bylo 52 a soustředění mělo skvělou atmosféru a náročnost. Hostem byl i nejúspěšnější závodník ČR Lukáš Janda a bývalá reprezentační trenérka Iva Keslová. Dalším hostem byl trenér Tomáš Dvořák a všichni si pochvalovali technickou úroveň a vytvořenou atmosféru. Při náročném cvičení se u našich žáků ukázal bojový duch.

Další důležitou částí bylo reprezentační soustředění, na které musela Adéla Šinerová na Jizerku, po skončení si jen přebalila a ,,frčela" na Slovensko do Zvolena na VIP seminář pod vedením zahraničních instruktorů, odkud přijela nadšená.

NÁBOR KARATE A SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA PRO DÍVKY A CHLAPCE DO KONCE ZÁŘÍ

JSME TÝM 25 LET A MÁME CO NABÍDNOUT !
Od roku 1998 jsme medailisté z ME a MS. Vychováváme reprezentanty ČR. Máme velké zkušenosti z bojových umění
Stará městská hala, tel.: 607 525 995, www.karate-znamenacek.cz. 

Prvňáčci dostali již počtvrté od Libereckého kraje a jeho partnerů kufříky. Děti v nich nalezly zábavu i poučení

12.9.2018 15:18 | Filip Trdla

Liberecký kraj jako každý rok pořídil pro žáky nastupující do první třídy speciální kufříky. Kromě tiskovin a sladkostí obsahují například bezpečnostní reflexní prvky. Děti je dostaly první školní den v pondělí 3. září. Cílem akce „Kufříky pro prvňáčky“ je zábavnou formou poučit děti, jak se mají chovat v dopravním provozu a udělat jim radost drobnými dary.

„Vstup do školy je pro děti vždy významný den. Pro prvňáčky to platí dvojnásob. Začíná jim zcela nová etapa života. Kraj se žákům snaží nástup do školy co nejvíce usnadnit a zpříjemnit. Speciální kufřík jim v tom pomůže zábavným i poučným způsobem,“ přiblížil Martin Půta, hejtman Libereckého kraje.

Kufříky obsahují bezpečnostní reflexní prvky včetně vesty, omalovánky s tématikou správného chování v dopravní situaci, dále pexeso, rozvrh, tužku, pastelky, pravítko, kapesníčky, hru Černý Petr, poukázku na bezplatný odběr „dvojvstupenky“ na utkání FC Slovan Liberec, voucher na zápas Bílých Tygrů (1 dětská a 2 dospělé vstupenky). V neposlední řadě žáci v kufříku naleznou sladkosti a další drobnosti.

Celkové náklady projektu, do kterého se Liberecký kraj zapojil v letošním roce již počtvrté, dosahují výše téměř 2 milionů korun. Díky podpoře dalších partnerů se Liberecký kraj podílel na projektu částkou zhruba 550 tisíc korun. Mezi významné partnery projektu patří společnost Preciosa, Gordic, Vojenské lesy a statky České republiky, FCC Environment, Grupo Antolin Turnov, KSM Castings, Silnice LK, IQ Landia, Sdružení Tulipan, FC Slovan Liberec, Siko – koupelny, kuchyně, Bílí Tygři Liberec, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, Krajské ředitelství Policie Libereckého kraje – Policie České republiky, Inteva, České dráhy dětem, Šťastná země – divotvorná zahrada, Centrum Babylon Liberec, Mocca Liberec, ZOO Liberec, Valbek, Kubík, Brex, Rakytníček, Linteo, Tři oříšky pro Popelku a Piatnik Vienna.


 

Šikovné ruce na Vísecké rychtě v Kravařích

10.9.2018 22:52 | Jana Jermanová Jakubská

15.9., 10:00 – 16:00 hodin

Šikovné ruce jsou poslední akcí letošní sezóny na Vísecké rychtě v Kravařích. Vísecká rychta, pobočka českolipského Vlastivědného muzea a galerie, bude otevřena v sobotu 15. září od 10:00 hodin do 16:00 hodin. Ve stejný den se koná Den evropského dědictví.

Pro návštěvníky máme připraven originální prodej výrobků vytvořených lidmi pod značkou „vyrobeno vlastníma rukama“. Pro malé i velké jsou připraveny tvořivé dílničky. Vstup je zdarma.


 

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program Poznáváme kulturu

30.8.2018 21:30 | Filip Trdla

O příspěvek z dotačního programu Poznáváme kulturu mohou zažádat základní školy Libereckého kraje na školní rok 2018/2019. Finanční podpora směřuje především na kulturní aktivity dětí. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu bude přijímat žádosti o příspěvek ve dvou intervalech – za první pololetí do 15. října 2018 a za druhé pololetí do 22. února 2019.

„Chceme, aby se děti naučily chodit do muzeí a galerií. Měla by to být automatická součást vzdělávání dětí v rodinách. Ne vždy tomu tak je. My se touto cestou snažíme pomoci tomu, aby děti navštěvovaly tyto kulturní stánky v rámci výuky ve školách. Může to pro ně být zážitek, který budou chtít zopakovat a třeba příště přijdou i s rodiči či prarodiči,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Liberecký kraj přispěje úspěšnému žadateli nejvýše 70% z celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně částkou 50.000 korun a minimálně 10.000 korun.

Cílem programu je vzdělávat a prohloubit zájem dětí a mládeže do 19 let v oblasti kultury a rozšířit jejich znalosti a dovednosti. V rámci programu je vytvořena nabídka vzdělávacích programů kulturních institucí v Libereckém kraji pro školy a školská zařízení a pro nestátní, neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží. Program se nevztahuje na mateřské školy.

Do programu jsou zapojeny příspěvkové organizace kraje, konkrétně Severočeské muzeum v Liberci, Muzeum Českého ráje v Turnově, Oblastní galerie Liberec, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě a šest sbírkotvorných institucí – Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Městské muzeum v Železném Brodě, Zámek Svijany, Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou, Muzeum a Pojizerská galerie Semily a Městské muzeum Frýdlant.

„Nabídka jednotlivých organizací je velice pestrá. Severočeské muzeum v Liberci například připravilo venkovní historický program Srpen 1968 v Liberci, v Muzeu a Pojizerské galerii Semily si v rámci výstavy RETROGAMING zase budou moci vyzkoušet funkční staré počítače,“ uzavřela radní Květa Vinklátová.

Všechny informace naleznete na internetových stránkách Libereckého kraje pod tímto odkazem: https://dotace.kraj-lbc.cz/7-5-Poznavame-kulturu-pro-rok-2018-2019-r8675....

Řezbářské symposium v Doksech

28.8.2018 22:13 | Jana Fridrichová

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě Vás zve na letošní XXXIII. ročník řezbářského sympozia, který se uskuteční ve dnech 5. – 8. 9. na zahradě Památníku K. H. Máchy
v Doksech.

Každoročně se do Doks sjíždějí řezbáři z celé republiky, aby vystavili své výrobky a naučili návštěvníky, co práce se dřevem obnáší a jaké má své výhody a specifika. Celou zahradou krásně voní čerstvé dřevo, všude jsou položená různá dlátka a nožíky a spousta figurek, plastik a soch. Návštěvníci mají jedinečnou možnost naučit se řezbářské technice a podívat se pod ruku mistrům řezbářům.


 

Se Živou Lípou do Dubice

22.8.2018 21:38 | Markéta Červinková

Vezměte děti a přijďte s námi strávit páteční - 24. srpna - sportovně-zábavní odpoledne do Wake sport parku v Dubici!

Pro děti jsme připravili řadu disciplín s krásnými odměnami, a vy dospělí nás přijďte poznat osobně. Setkejte se s kandidáty Živé Lípy, řekněte nám, co si myslíte o našich prioritách. Rádi si vyslechneme vaše názory i pocity, které jako Českolipáci rovněž vnímáme i sdílíme. Těšíme se na viděnou!

Živá Lípa

S novým školním rokem přicházejí i novinky ve veřejné dopravě?

21.8.2018 20:49 | Korid LK

Nové možnosti spojení (nejen) pro žáky a studenty, to jsou hlavní novinky v jízdních řádech, které pro Liberecký kraj připravuje společnost KORID LK. Nebuďte překvapeni a sledujte web www.iidol.cz.
Celostátní termín změn jízdních řádů vyhlašovaný Ministerstvem dopravy každoročně na přelomu srpna a září je obvykle využíván k drobnějším korekcím jízdních řádů a/nebo k zavedení novinek v oblasti dojíždění do a ze škol. Nejinak tomu bude od 2. září 2018 v Libereckém kraji.

Novinky v dopravě (nejen) pro žáky a studenty
V Lomnici nad Popelkou, v místní části Košov, dochází po osmi letech k obnovení autobusového spojení a to linkou 553. Spojení bude prozatím zavedeno ve zkušebním režimu, a to v pracovní dny v rozsahu jednoho páru spojů ráno, jednoho páru odpoledne a jednou týdně v dopoledních hodinách. Linka bude zajištěna minibusem.

„Zástupci koordinátora veřejné dopravy (KORID LK) jednali s městem Lomnice nad Popelkou v souladu s platnými principy uvedenými v našem dopravním plánu, který definuje minimální rozsah nabídky veřejné dopravy,“ uvedl Marek Pieter, náměstek hejtmana pověřený řízením resortu dopravy. „Budeme rádi, pokud se zkušební provoz osvědčí a lidé jej budou využívat,“ doplnil Pieter. Dopolední a odpolední spojení bude zajištěno v režimu Radiobus, to znamená podle skutečné přepravní poptávky. „Cestující, kteří by dopoledne nebo odpoledne odjížděli z Hoření Lomnice nebo z Košova, si spojení objednají na našem Centrálním dispečinku,“ vysvětluje Otto Pospíšil, zástupce ředitele ze společnosti KORID LK. „Pokud ale cestující pojede z autobusového nádraží v Lomnici, resp. odpoledne i od školy, nebude muset nikam volat,“ upřesňuje Pospíšil.

Nového spojení se dočkají také lidé dojíždějící mezi Českým Dubem a Hodkovicemi, kde bude na lince 81 zaveden nový pár spojů s odjezdem v 11:40 z Českého Dubu do Hodkovic nad Mohelkou a ve 12:20. „Jedná se o reakci na připomínku z obce Bílá,“ komentuje změnu Jan Roženský, dopravní specialista spol. KORID LK. Spoje pojedou v obou směrech přes Bílou a Petrašovice. „Během podzimních měsíců chceme vyhodnotit i možnost úpravy trasy spojů, aby tato lépe postihla i další obce a jejich místní části,“ uzavřel Roženský.

K prodloužení „školního“ spoje dochází též mezi městy Mimoň a Doksy na lince 282. Stávající spoj s odjezdem ve 13:10 z Mimoně pojede nově až do Doks. „Zkrátí se tak čekání hlavně studentům mimoňského gymnázia, kterých denně dojíždí z Doks a zpátky několik desítek,“ odůvodňuje tento krok jednatel KORID LK Pavel Blažek. Nově díky tomu vznikne spojení i v opačném směru, kdy autobus odjede z Doks ve 13:45.

Patrně nejvýznamnější novinkou, která se týká žáků a studentů, ale nesouvisí s jízdními řády, je úprava tarifu platná od 1. září. Informace nejen pro studenty naleznou cestující na webu www.iidol.cz.

Ostatní změny
K úpravám jízdních řádů dochází od 2. září také na linkách 350 a 370 v relaci Liberec – Turnov – Jičín – Hradec Králové. Bude zaveden nový spoj z Liberce až do Hradce Králové s odjezdem v 7:35 a v opačném směru z Hradce Králové s odjezdem v 10:35 linkou 370. V této souvislosti pak budou tímto spojem nahrazeny vybrané spoje linky 350. Naopak na této bude zaveden nový spoj ve 12:35 z Liberce do Turnova a odpolední spoj do Liberce bude posunut o dvacet minut na 13:30 z aut. nádraží, resp. 13:35 z terminálu.

Na dalších linkách již dochází pouze k drobným úpravám a korekcím jízdních řádů. Kompletní přehled změn naleznou cestující na webu www.iidol.cz v sekci Jízdní řády/Připravované změny. Také je třeba upozornit, že v Libereckém kraji do konce roku budou pokračovat opravy pozemních komunikací, s čímž souvisejí i výluková opatření v linkové dopravě. Informace o výlukových opatřeních ve veřejné dopravě naleznou cestující také na webu www.iidol.cz.
 

Nábor dívek a chlapců do KARATE SPORT RELAX

12.8.2018 22:13 | Pavel Znamenáček

JSME V ČESKÉ LÍPĚ 25 LET A ZAMĚŘENÍ NA DĚTI A MLÁDEŽ

Za tuto dobu jsme vychovali mnoho úspěšných reprezentantů ČR. Máme za  sebou výborné výsledky na evropské a světové úrovni a zkušenosti v bojových uměních, které aplikujeme do tréninků. NEVÁHEJTE A ZAREZERVUJTE SI MÍSTO VE SKUPINĚ NA ZÁŘÍ. Tel.: 607 525 995 , pavel@karate-znamenacek.cz, facebook: karate sport relax

Co nabízíme?

- první tréninky zdarma na zkoušku
- klub je plně vybaven moderními pomůckami,které využíváme k tréninku
- výbornou atmosféru při tréninku a skvělou partu.
- individuální přístup ke každému cvičenci
- kvalitní výuku , aby se u nás Vaše dítě opravdu něco naučilo a nebyl to jen promarněný čas
- 25 let zkušeností v bojových umění a sportech

Co se Vaše dítě u nás naučí?

- například skákat přes švihadlo, kotoul, stojku, klik, dřep a další základní dovednosti,které bohužel nejsou v dnešní době již samozřejmostí.
- vytrvalost a zlepšení celkové tělesné a duševní kondice
- postřeh, rychlost
- postoje, údery, kryty
- sestavy předem daných technik, kde cvičenec bojuje s imaginárním soupeřem
- kontrolovaný boj proti skutečnému soupeři ,kde používáme chrániče rukou , nohou, genitálií a hrudníku, aby nedošlo ke zranění.

Čemu Vaše dítě rozhodně nenaučíme?

- lenosti
- agresivitě
- nekázni
- BOJOVÉ SPORTY JSOU BEZPEČNÉ

Těšíme se na Vás 6. a 10. září 2018                                                                               

Regionální turistické informační centrum rozšiřuje svou nabídku prázdninových služeb pro turisty o pondělní prohlídky města s průvodcem

2.8.2018 00:22 | Květa Menclová

První prohlídka centra města s komentovaným výkladem průvodce proběhne v pondělí 6. 8. 2018 od 14:00 hodin.

Trasa povede: z náměstí TGM do Mariánské ulice (zde případně odbočka k archeologickému muzeu Šatlava) – Mariánskou ulicí ke kostelu Narození Panny Marie – Městský park – evangelický kostel Mistra Jana Husa – židovský hřbitov – Havlíčkovou ulicí k Vlastivědnému muzeu – Loretánskou uličkou ke KD Crystal – kolem tenisových kurtů – parkem Dr. M. Horákové – ke kostelu Máří Magdaleny – k poklopovému jezu – ke kavárně Union – ke hradu Lipý + CTT – ulicí U Synagogy do Moskevské ulice ke kostelu sv. Kříže – odtud zpět na náměstí Moskevskou ulicí. Trasa je naplánována tak, aby byly připomenuty také židovské památky a nově položené kameny zmizelých.

Prohlídka by měla trvat maximálně dvě hodiny a bude nabízena za úhradu ve výši 50,- Kč /os., děti do 15 let a studenti SŠ a VŠ, důchodci a osoby s průkazem ZTP 25,- Kč /os.

Veřejnost se může přihlásit a rezervovat své místo na prohlídku telefonicky na číslech: 487 881 105 a nebo 734 260 895.

Prohlídka je vhodná pro širokou veřejnost, dětské tábory a jiné organizované skupiny, zájezdy apod.

O osm milionů korun více přispěje kraj obcím v rámci Programu obnovy venkova

19.7.2018 21:56 | Filip Trdla

Více jak 28 milionů korun investuje Liberecký kraj do obnovy venkova jednotlivých obcí. Navýšení původní částky 20 milionů korun na konečnou cifru 28.101.299,47 Kč schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 29. května 2018. V rámci programu bude podpořeno 90 projektů.

„Program obnovy venkova je jeden z těch důležitých programů, který zlepšuje život obyvatel každé, i té poslední, vesnice v Libereckém kraji. Obcí máme celkem 215 a 154 z nich je menší než tisíc obyvatel. Program se zaměřuje především na podporu projektů v těchto malých obcí. Jsem rád, že se nám v letošním roce v rozpočtu této oblasti podařilo vyčlenit nejvyšší částku od doby vzniku Libereckého kraje,“ uvedl hejtman Martin Půta.

„Původní alokaci 20 milionů korun jsme navýšili o dalších více jak osm milionů korun, a to z důvodu uspokojení co největšího počtu žadatelů,“ vysvětlil radní pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova Jiří Löffelmann.

Původní alokace 20 mil. Kč byla navýšena o daňové příjmy a úspory z předchozího období na konečnou částku 28.101.299,47 Kč a díky tomu mohlo být podpořeno v plné výši 89 projektů a 1 projekt se sníženou dotací (město Rovensko pod Troskami).

„Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů na základě vyhlášení programu obdržel celkem 108 žádostí o poskytnutí dotace v celkové výši 33.556.582,47 Kč. Mám radost, že počet podaných i podpořených žádostí každým rokem stoupá.“ dodal Löffelmann.

Přehled konkrétních projektů v rámci Programu obnovy venkova naleznete zde, číslo usnesení 194/18/ZK

  

Ve Skalici oslavují patronku obce sv. Annu

10.7.2018 23:17 | Lenka Klimentová

Obec Skalice u České Lípy a Sbor dobrovolných hasičů Skalice u České Lípy pořádají Tradiční slavnost svaté Anny u příležitosti svátku patronky obce Skalice u České Lípy. Akce se koná v sobotu 21. července 2018 v centru obce a součástí je doprovodný program, kterému předchází mše svatá.

14:00 – 15:00 mše svatá v kostele sv. Anny ve Skalici
15:00 zahájení slavnosti starostou obce Jiřím Löffelmannem
15:10 – 16:00 zpěvák Marian Vojtko
16:00 – 16:10 vystoupení zábavného klauna
16:10 – 17:00 Michal David REVOVAL
17:00 – 17:10 dětská módní přehlídka REAS AGENCY
17:10 – 17:20 předání šeku v rámci 5. ročníku Skalické benefice
17:20 – 18:00 kapela BOOGIE MAN
18:00 – 18:10 dětské taneční vystoupení DANCE C.LOCK 7EVEN
18:10 – 19:00 kapela BOOGIE MAN
19:00 – 19:15 taneční skupina TUTTI FRUTTI
19:15 – 20:00 kapela BOOGIE MAN
20:00 – 21:00 kapela NAVOSTRO (skotský rock)
21:00 – 21:30 disco Petr Němec
21:30 – 23:00 SMOKIE REVIVAL, TINA TURNER, SUZI QUATRO

Pro děti maxi skluzavka (skákací hrad) po celý den, střelecká soutěž a od 16 do 18 hodin malování na obličej. Po celý den stánkový prodej, občerstvení, velký lunapark. Moderuje Petr Svoboda. VSTUP ZDARMA

       

Hezké setkání s mistry

8.7.2018 22:52 | Pavel Znamenáček

Výborně připravená akce Silesia Gasshuku v Karlově pod Pradědem, byla pro mnoho karatistů svátkem, jelikož trávili víkend karate s Hanshi Masaru Miurou 9. Dan , Sensei Paolo Lusvardim 8. Dan a Pavlem Znamenáčkem 6. Dan v krásném prostředí hotelu Kamzík. V připraveném prostředí od pořadatelů Karate Silesia Opava přineslo mnoho informací a zážitků.

Měl jsem tu čest opět sedět u stolu s těmito mistry a naslouchat důležitým informacím, za které moc děkuji.