Proč kraj se zařazením sociální služby do sítě nepočítá

Verze pro tisk |

Služba Domovy se zvláštním režimem je poskytována od 10. 3. 2012, místem poskytování je Dolní Chřibská 302, 407 44 Chřibská (Ústecký kraj), v současné době má kapacitu služby pro 68 klientů. Dle zákona však o registraci rozhoduje krajský úřad příslušný sídla právnické osoby. (Text je reakcí na tento článek.)

Liberecký kraj vypisuje každoročně tzv. výzvy do základní sítě kraje (Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje je souhrn potřebných sociálních služeb pokrývající potřeby území) v souladu s potřebami obcí a kraje. Výzvy na doplnění kapacit (v tomto případě lůžek) v síti musí splňovat stanovená kritéria, mezi něž patří i umístění pobytového zařízení na území kraje, je logické, že zejména v obydlených oblastech větších sídelních celků, a to proto, aby bylo zařízení dostupné pro potřebné osoby, jejich rodiny a pro zajištění dojezdnosti rychlé záchranné služby. Liberecký kraj tak vychází z vize pro zařízení daného typu, že potřebné osoby by měly mít sociální službu dostupnou co nejblíže svému původnímu domovu tj. „Umožnit lidem v seniorském věku co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí, být součástí své přirozené komunity, zachovat si své sociální vazby a co nejvíce řídit svůj život i ve své závěrečné etapě“. Nelze přijmout argumentaci společnosti JIPRO-CASH s.r.o., že pro cílovou skupinu osob s demencí či Huntingtonovou chorobou je odlehlost jejich zařízení vlastně výhodou.

Proces plánování sociálních služeb Libereckého kraje je dlouhodobý proces, který je v souladu
s platným zněním zákona č. 108/2006 Sb. Je kompetencí krajů definovat a vytvářet svou základní síť. Liberecký kraj během tvorby základní sítě pro rok 2020 postupoval dle schváleného postupu Radou kraje, který je dostupný na webu Krajského úřadu Libereckého kraje. Tento dokument stanovoval procesní postup pro sběr rozvojových záměrů z území celého kraje (obcí coby zadavatelů sociálních služeb), a to prostřednictvím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (ORP), coby aktéra, který dle zákona koordinuje poskytování sociálních služeb na svém správním území. Na takto zadané požadavky pak Liberecký kraj reagoval vypsáním výzev pro poskytovatele sociálních služeb pro zajištění dostupnosti péče na území kraje. Celý proces byl projednáván na úrovni jak úřednické, tak i politické. Výzvy byly schváleny Radou Libereckého kraje.

Liberecký kraj není objednatelem této služby na území Ústeckého kraje. Při zařazování čtyř lůžek do krajské sítě na rok 2019 reflektoval na potřebnost ze strany Českolipska, kde byla nedostatečná nabídka pobytových lůžek. Od roku 2020 se však situace s dostupností lůžek na území Českolipska změnila. Na území Libereckého kraje je rozšiřována pobytová kapacita jinými subjekty, které splnily všechny vyhlašované parametry Libereckým krajem, jakými jsou např. bezbariérovost, místní dostupnost, dostatečné personální zabezpečení, atd.

Město Česká Lípa již několikátý rok po sobě kofinancuje službu ze svého rozpočtu (např. v r. 2020 činí podpora svých občanů, kteří jsou klienty služby cca 550 tis. Kč).

Libereckému kraji je známo, že společnost JIPRO-CASH s.r.o. dlouhodobě usiluje o to, aby byla začleněna do základních sítí několika krajů, konkrétně kraje Ústeckého, Libereckého a Středočeského s tím, že klienti jsou z těchto krajů. Středočeský kraj byl striktně odmítavý, Ústecký kraj zařadil část kapacity do své sítě (konkrétně jde o 25 lůžek v síti Ústeckého kraje a 10 lůžek v tzv. „rozvojové síti“). Liberecký kraj v roce 2018, v rámci tvorby Základní sítě kraje pro rok 2019 přijal 4 lůžka na dobu jednoho roku (doba platnost tzv. Pověření obecného hospodářského zájmu, tzn., že společnost JIPRO-CASH s.r.o. tuto skutečnost věděla velmi dlouho dopředu).

Poskytovatel sociální služby uvádí, že pobytová kapacita zařazená do sítě Ústeckého kraje je 25 lůžek. Z dostupných informacích na webu Ústeckého kraje je však zřejmé, že personálně je téměř veškerý obslužný personál financován z veřejných prostředků poskytnutých prostřednictvím Ústeckého kraje.

Jak společnost JIPRO-CASH s.r.o. uvádí, je soukromým poskytovatelem, který sociální službu poskytuje od roku 2012. V této skutečnosti se skrývá i odpověď na celou záležitost. Společnost vznikla jako soukromý subjekt z vlastní iniciativy, za zřízení služby nestála žádná objednávka ze strany obcí ani kraje. Službu začali poskytovat bez dotací, to znamená, na vlastní podnikatelské riziko. Skutečnost, že pro svůj podnikatelský záměr vybrali bývalý rekreační objekt (rekreační a rehabilitační středisko Chřibská Potoky, původně rekreační objekt Českých drah) v turistické oblasti, který se postupně snaží přestavět na zařízení sociální péče, není odpovědností Libereckého kraje. Je tedy ze strany společnosti JIPR-CASH s.r.o. neetické brát své klienty a zaměstnance jako rukojmí pro jednání s veřejnou správou.

V otázce zásobování ochrannými prostředky je pravda, že pracovníci sociálního odboru Krajského úřadu Libereckého kraje odkázali zařízení JIPRO-CASH na krizové řízení Ústeckého kraje. Jelikož se zařízení nachází na území Ústeckého kraje, působnost krizového štábu Libereckého kraje a s ní spojená distribuce ochranných prostředků mimo kraj nebyla zajištěna. Liberecký kraj naopak bez ohledu na místo registrace, zařazení do sítě kraje nebo právní formu zřizovatele, zásoboval ochrannými prostředky všechny sociální služby na svém území bez rozdílu.  

Liberecký kraj v roce 2020 poskytl, i přesto, že není zařízení v Základní síti Libereckého kraje, zařízení JIPRO-CASH s.r.o. částku v rámci individuální dotace ve výši 50 000 Kč na podporu financování péče o klienty z Libereckého kraje. Jen na základě mojí vlastní iniciativy a ve snaze zařízení JIPRO-CASH s.r.o. pomoci rozhodlo na můj návrh Zastupitelstvo Libereckého kraje v září tohoto roku o poskytnutí další individuální dotace na ten samý účel ve výši 70 000 Kč. Pomohli jsme tedy, i když prostředků na financování sociálních služeb v našem kraji není dostatek.

Objem finančních prostředků, kterým Liberecký kraj dotuje sociální služby v regionu, není bezedný. Vzhledem ke zvýšeným nákladům v době první vlny koronavirové pandemie musel kraj sanovat především vlastní příspěvkové organizace, krajské domovy důchodců a domovy se zvláštním režimem. Přesto se letos ještě našlo 120 000 korun na výše zmíněné dvě individuální dotace pro společnost JIPRO-CASH s.r.o., ačkoliv jejich sociální služba není poskytována na území Libereckého kraje a není zařazena do Základní sítě sociálních služeb LK.

Liberecký kraj tedy udělal maximum možného. Bohužel, postoj společnosti JIPRO-CASH s.r.o. je smutným potvrzením úsloví, že každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán. Inu, jak říká Sir Humphrey Appleby - „vděčnost je očekávání výhod, které teprve přijdou.“

Mgr. Pavel Svoboda

náměstek hejtmana Libereckého kraje

pověřený řízením rezortu sociálních věcí.

Nahoru