Liberecký kraj vyhlásil dotace pro tři důležité oblasti

Verze pro tisk |

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém jednání dne 27. listopadu 2018 schválilo vyhlášení čtyř dotačních programů v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Konkrétně se jedná o Kulturní aktivity v Libereckém kraji, Záchranu a obnovu památek, dále pak Stavebně historický průzkum a Podporu rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji. Celkem je ve všech čtyřech programech připraveno k rozdělení 16.100.000 korun.

„Dotační fond umožňuje spolufinancování řady kulturních akcí v kraji. Pomáháme také majitelům památek, některým i opakovaně, s finančně náročnými obnovami. Již potřetí vyhlašujeme také program, který podporuje rozvoj cestovního ruchu v kraji. Na rostoucím zájmu ze strany žadatelů se potvrzuje, že takový dotační program v území chyběl,“ říká Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Účelem dotačního programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji je podpora kulturních akcí a aktivit se zaměřením na tradiční českou hudebnost, divadelní tvořivost, taneční umění a další kulturní tvorbu. Podpora je určena především na akce, které mají širší společenský přínos v regionu a rozvíjejí regionální kulturu a zachování tradic. Pro rok 2019 byla schválena částka 2 miliony korun.

Z dotačního programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji je možno žádat o finanční prostředky na zachování a obnovu movitých a nemovitých kulturních památek, prohlášených dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, které se nacházejí na území Libereckého kraje. Pro rok 2019 je v programu vyčleněno 10.560.000 Kč.
7.3 Stavebně historický průzkum je dotační program určený na průzkum a dokumentaci nemovitých kulturních památek, prohlášených dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, na území Libereckého kraje. Částka k rozdělení na příští rok je ve výši tři sta tisíc korun.

Posledním dotačním programem je 7.6 Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji, který je rozdělen na čtyři dotační tituly: Řemeslná a zážitková turistika – podpora rozšíření turistické nabídky a tvorby a zavedení produktů cestovního ruchu zaměřených na zážitkovou turistiku a řemeslné tradice na území Libereckého kraje a jeho turistických oblastí. Podpořeny budou turistické produkty v oblasti tradic a tradičních řemesel, regionálních produktů a zážitkových programů. Podpora cestovního ruchu v turistických oblastech Český ráj, Krkonoše, Jizerské hory, Máchův kraj a Lužické hory – titul je určen ke zlepšení kvality a nabídky cestovního ruchu v Libereckém kraji a jeho turistických oblastech, zlepšení její dostupnosti a zvýšení atraktivity. Dále také podporuje vývoj a zkvalitnění nabídky konkurenceschopných témat a produktů destinace a realizace efektivních marketingových aktivit. Podpora informačních center – dotace podpoří aktivity spojené s propagací nových produktů cestovního ruchu a zkvalitněním služeb informačních center pomocí nových IT technologií. Příspěvek na Podporu nadregionálních témat a produktů cestovního ruchu bude určen ke zlepšení kvality a nabídky cestovního ruchu v Libereckém kraji a jeho turistických oblastech, zlepšení její dostupnosti a zvýšení atraktivity na základě rozvoje nadregionálních produktů a témat. Pro žadatele je v tomto dotačním programu připraveno 3.240.000 Kč.

Více informací o podmínkách vyhlášených programů najdete na webových stránkách Libereckého kraje https://dotace.kraj-lbc.cz/
  

Nahoru