Nový Bor má Strategický plán sociálního začleňování

Verze pro tisk |

Systém prostupného sociálního bydlení, podpora a rozvoj sociálního podnikání, dluhové poradenství, práce s rodinou jako celkem. To jsou jen namátkou aktivity, které by v příštích třech letech měly pomoci se začleňováním sociálně slabých obyvatel do společnosti v Novém Boru a podrobně je definuje nově vytvořený Strategický plán sociálního začleňování. Jeho hlavním nositelem je město Nový Bor, které úzce spolupracuje s vládní Agenturou pro sociální začleňování.

Plán vznikl v rámci tzv. lokálního partnerství, kde jsou sdružené městské odbory, neziskové organizace, Úřad práce České republiky, novoborské základní školy, příspěvkové organizace a další partneři.

„Dokument vznikal sedm měsíců a určuje konkrétní dlouhodobé i krátkodobé cíle, konkrétní opatření a osoby, které budou zodpovědné za jejich uskutečnění,“ předesílá manažerka projektu Blanka Tichá s tím, že jej musí ještě schválit radní a zastupitelé Nového Boru. Pokud jej posvětí, budou z něj vycházet žadatelé při psaní svých projektů. Na jejich uskutečnění budou mít Novoborští alokované peníze v evropských fondech. 

„Strategický plán úzce navazuje na Třetí komunitní plán Novoborska, Plán prevence kriminality a Strategický plán rozvoje města Nový Bor. Řeší problémy v pěti prioritních oblastech, kterými jsou bydlení, zaměstnanost, sociální služby a rodina, vzdělávání a volný čas nebo bezpečnost. Celková částka, kterou bychom chtěli alokovat ve fondech, se vyšplhala na téměř 120 milionů korun," upřesňuje místostarostka Nového Boru Stanislava Silná. 

Žádat o dotace na projekty ze strategického plánu bude moci jak město, tak i například neziskové organizace. „Jde o velkou výhodu, protože samy by na dotace nedosáhly. Navíc jim s psaním a podáváním žádostí pomohou konzultanti Agentury,“ říká Stanislava Silná. 

Nejvýznamnější prioritou plánu je oblast bydlení. Systém počítá s vytvořením modelu vzájemně prostupných stupňů sociálního bydlení od azylového bydlení přes městské byty s asistencí a městské nájemní bydlení až po vstup do bytů s neregulovaným nájemným. 

Z podrobné analýzy vyplynulo, že velkým problémem je nedostatek městských bytů, které by byly dostupné pro obyvatele ohrožené sociálním vyloučením. Řešením jsou nové sociální byty, které umožní stabilizovaným jedincům a rodinám žijících v nevyhovujících podmínkách si vybudovat nové zázemí za přijatelných podmínek. „Současně s tím by měla projít revizí i směrnice pro poskytování sociálního bydlení. O něj by nově mohli žádat i ti, kteří mají dluh. Podmínkou ale bude dodržování splátkového kalendáře,“ doplňuje Blanka Tichá.
Město chce také stanovit jasná kritéria pro postup systémem vzhůru, mezi ně může patřit kromě zmíněné povinnosti splácet dluhy, také povinnost nájemců hledat a udržet si zaměstnání, povinnost dětí řádně navštěvovat školu a připravovat se do ní. 

V oblasti zaměstnávání plán počítá s osvědčenými nástroji, jako jsou například rekvalifikační kurzy na míru, pracovní poradenství, veřejně prospěšné práce, či se vznikem a podporou sociálních podniků. Vedle toho cílí i na žáky základních škol a středoškoláky, jimž by pomohli kariérní poradci v orientaci na budoucí povolání, a tím i lepšímu uplatnění na trhu práce.
V oblasti sociálních služeb dokument navazuje na již fungující provázaný systém ambulantních a terénních služeb. Jejich pracovníci se dlouhodobě zaměřují na práci s rodinou jako s celkem, proto je jednou z jejich priorit stávající model rozšířit o navazující činnosti. Těmi jsou například dluhové poradenství či prevence sociálně-patologických jevů a závislostí. 

Oblast bezpečnosti definuje letos v červnu schválený Plán prevence kriminality. Kromě toho, že i nadále budou ve městě působit asistenti prevence kriminality, pamatuje dokument mimo jiné na proškolení pracovníků sociálních služeb pro bezpečnou práci v terénu nebo jak bezpečně vést pohovor s klientem. Zahrnuje také ucelené programy prevence rizikového chování ve školských zařízeních a volnočasových klubech. 

Strategický plán sociálního začleňování se v samostatné příloze zaměřuje také na oblast vzdělávání. Cílem je rozvíjet zejména předškolní a základní vzdělávání v Novém Boru takovým způsobem, aby dosahovali dobrých výsledků všichni žáci, včetně znevýhodněných, a aby byly maximálně rozvíjeny talenty každého dítěte. Měly by být posíleny aktivity předškolního klubu, který pomáhá znevýhodněným dětem připravit se na nástup do běžné MŠ a ZŠ. Ve školách by měly být posíleny služby jako je doučování nebo zájmové kroužky a spolupráce s rodiči. 

Strategický plán může město průběžně aktualizovat a doplňovat podle svých potřeb.
 

Nahoru