Vyjádření starosty Nového Boru Mgr. Jaromíra Dvořáka k pomluvám

Verze pro tisk |

V předvolebním boji je dovoleno hodně, nikoliv však vše. A pomluvy patří k neférovým praktikám. Jako SLK Nový Bor vedeme nekonfrontační kampaň, nikoho nenapadáme, narážky a provokace necháváme bez odezvy. Jako starosta Nového Boru se však musím ohradit proti obsahu předvolebního letáku, pod nímž jsou podepsáni p. Č. Doležal, Ing. J. Folbrecht, J. Nešněra a L. Džavík.

Obviňují mě i některé zaměstnance městského úřadu, že jsme za „poslední čtyři roky nebyli dobrými hospodáři v desítkách a desítkách staveb“. Jako příklad však udávají jen devět veřejných zakázek, které na základě jejich podnětu šetřila Policie ČR. A výsledek? Policie ČR odložila jejich trestní oznámení pro nedůvodnost. Jinými slovy při svém vyšetřování rozklíčovala domněnky tvářící se jako neprůstřelná fakta a neshledala pochybení ze strany městského úřadu a jeho pracovníků!

Podstatné je i to, že městský úřad poskytl veškerou součinnost při vyšetřování PČR. Stejně jako to, že po několik měsíců odpovídal několikrát do týdne na žádostí o informace k daným věcem, jejichž části pak žadatelé účelově využívali jako „podklady“ pro svá oznámení.

Abych tu ale nemlátil prázdnou slámu, to přenechám jiným, otevřeně se bod po bodu vyjádřím k pomluvám v uvedeném letáku.

Rekonstrukce náměstí Míru – I. etapa: Město zaplatilo za neexistující skalní podloží vícepráce ve výši 316 000,- včetně DPH a o stejné skále prohlásilo, že je neúnosná a za zesílení podloží komunikace zaplatilo dalších 370 000,- včetně DPH. K tomu další drobné vícepráce za více než 100 000,- Kč.

Bylo předmětem šetření PČR a bylo odloženo pro nedůvodnost. Už v projektové dokumentaci se předpokládalo skalní podloží o minimálním objemu 60%. Následný posudek hydrogeologa potvrdil, že objem zatřídění zeminy je vyšší než předpokládal projekt. Co se týká únosnosti pláně, proběhly zkoušky a na základě nevyhovujících výsledků byla provedena sanace zemní pláně. Sanaci navrhl a schválil projektant příslušné části projektu. Bez sanace pláně bychom jezdili v kolejích po propadlé vozovce.

Rekonstrukce náměstí Míru - II. etapa: Město podle chybného rozpočtu zaplatilo několikanásobek objemu kamene v opěrné zdi, kdy rozdíl oproti správnému rozpočtu činí 1.016 000,- Kč včetně DPH podle znaleckého posudku.

Bylo předmětem šetření PČR a bylo odloženo pro nedůvodnost. Kontrolní měření zjistilo, že objem kamene v provedené opěrné zdi odpovídá projektu a skutečnému provedení. Doloženo soupisem prací a výkazem výměr.

Rekonstrukce náměstí Míru - III. etapa: projektová příprava: Město vypsalo účelovou soutěž s podmínkami, které se nedají splnit. Přihlásila se jediná firma, která je v Novém Boru preferovaná za cenu více než 1.000 000,- Kč a soutěžní podmínky ani zdaleka nesplnila.
Rekonstrukce podstávkového domu čp. 106: Město vypsalo účelovou soutěž na projekt opět s podmínkami, které se nedají splnit a přihlásila se opět jediná, dobře známá a preferovaná firma za cenu cca 950 000,- včetně DPH.

Bylo předmětem šetření PČR a bylo odloženo pro nedůvodnost. K soutěžím na projekty je třeba obecně uvést, že město uveřejňuje soutěže v souladu s vnitřními předpisy a zveřejňuje soutěže na svém profilu zadavatele, odkud zakázky přebírají další portály k uveřejnění.

Chodník gen. Svobody na Polevsko: Město převzalo vadnou projektovou dokumentaci s prokazatelnými chybami, které se dodatečně řešily, i když na ně bylo poukázáno včas. Vícepráce za více než 1.000 000,- Kč včetně DPH. Město poskytlo dodavateli zálohu v rozporu se Smlouvou o dílo ve výši 1.633 500,- Kč včetně DPH, na skoro rok dopředu, za neprovedené práce! Nebylo projednáno na RM ani na Zastupitelstvu.

Bylo předmětem šetření PČR a bylo odloženo pro nedůvodnost. Dohodou obou stran došlo k proplacení faktury za dodaný materiál, nikoliv za provedené práce. Oprávněnost proplacení faktury potvrdil i poskytovatel dotace při své kontrole.

Chodník gen. Svobody na Polevsko, výběrové řízení na dodavatele stavby: Město provedlo výběrové řízení, které bylo po úřední kontrole "oceněno" pokutou 300 000,- Kč od Státního fondu dopravní infrastruktury. V současné době řešeno nejvyšším správním soudem.

Nejedná se o pokutu, ale poskytovatel dotace požádal o vrácení části příspěvku, neboť se domníval, že veřejná zakázka nebyla provedena v souladu se zákonem. Vzhledem k tomu, že město má za to, že postupovalo při průběhu veřejné zakázky v souladu se zákonem, požadavek na vrácení části příspěvku odmítlo. Věc je nadále v šetření.

Chodník Husova: Město převzalo projektovou dokumentaci s hrubými chybami, a to i v rozpočtu a vyplatilo projektantovi a dozoru stavby v jedné osobě více než trojnásobnou cenu za výkon technického dozoru oproti ceně obvyklé dané ceníkem projektových prací.

Bylo předmětem šetření PČR a bylo odloženo pro nedůvodnost. Je otázka, zda dodavatel nepodsekl při zpracování nabídky cenovou nabídku a stěžuje si na nedostatečný projekt.

Příprava chodníku Sloupská: oba projektanti nemají na tento typ stavby kvalifikaci (autorizaci), první odevzdal práci v rozpracovanosti za 106 000,- Kč a druhý dostal zadánu stejnou práci za ještě vyšší cenu bez zohlednění rozpracovanosti. Příprava asi není ještě dokončena, ale investované prostředky jsou již přes 650 000,- Kč. Občané Nového Boru chcete takový chodník?

Bylo předmětem šetření PČR a bylo odloženo pro nedůvodnost. Podle přehledu faktur bylo zaplaceno za všechny stupně projektů celkem 491 843 Kč. Podle Sazebníku projektových prací by město mělo zaplatit minimálně 708 000 Kč. Úspora oproti sazebníku je minimálně 200.000 Kč. Navíc oproti předchozí smlouvě došlo k rozšíření předmětu díla o rekonstrukci veřejného osvětlení. Dokumentace jsou orazítkované a schválené osobou s příslušnou autorizací.

Snížení energetické náročnosti, MŠ Pohádka Nový Bor: nabídka projektových prací neprošla podatelnou (dá se kdykoliv vyměnit), smlouva je uzavřena na částku o 30 000,- vyšší, práce byla uhrazena den před tím, než byla podepsána smlouva.

Bylo předmětem šetření PČR a bylo odloženo pro nedůvodnost. Částka se navýšila, protože se rozšířily projektové práce. Není pravda, že by byla uhrazena faktura za projektové práce dříve, než byla podepsána smlouva. Byla doručena faktura za provedené práce a bylo zjištěno, že není podepsána smlouva ze strany dodavatele, což bylo ihned napraveno. Faktura byla uhrazena po podpisu smlouvy. Interní pravidla ani nedovolují uhradit jakoukoliv částku bez řádně uzavřeného smluvního vztahu.

Mají-li i nadále autoři letáku pochybnosti o výsledku práce PČR, musí je směrovat na PČR. Město Nový Bor je dobrý hospodář. Svědčí o tom mimo jiné ukazatel dluhové služby ve výši 0,4%, přičemž vládní usnesení stanoví přijatelnou míru zadluženosti obcí na hranici 15%. Svědčí o tom titul Dobrý zadavatel, jenž město získalo jako nejlepší z Libereckého kraje na základě hodnocení tvrdých dat z veřejných zakázek za poslední tři roky.

Svědčí ale o tom i to, že když městský úřad přišel na závažné pochybení v hospodaření ze strany zaměstnance, bez prodlení jsme s ním rozvázali pracovní poměr a podali trestní oznámení na Policii ČR. Bez ohledu na to, jaké jiné kvality dotyčný zaměstnanec měl, nezřekli jsme se zodpovědnosti. Právě naopak. Na druhou stranu, nemá-li úřad důkazy, a obzvlášť když nic nevyšetřila ani Policie ČR, nemůže dávat výpovědi zaměstnancům jen proto, že některým našim občanům, lidově řečeno, nejdou na ruku. Městský úřad se nemůže na základě domněnek vystavovat soudním řízením a následným finančním odškodněním. Tak se správný hospodář nechová.

Já mám stůl čistý. A bez pomluv.


Mgr. Jaromír Dvořák,
starosta Nového Boru

Nahoru

Komentáře

Re: Vyjádření starosty Nového Boru Mgr. Jaromíra Dvořáka k ...

Tak, přesně jak jsem předpokládal. A to se "krtek" zahradník tak snažil. Lži o údajných výrocích zastupitelky Šepsové, lži o Přihrání si Tepla NB (dokonce akciovky) panem ing. Vlčkem do svých rukou. Pominu předchozí.

Již to načasování roznesení letáků mne přesvědčilo o nedůvěryhodnosti. Nyní se to potvrdilo.

Možná to neměl Danys vypr… dopředu. Kdo ví.

Nahoru

Re: Vyjádření starosty Nového Boru Mgr. Jaromíra Dvořáka k ...

OK. Zaklínadlo o vyšetření policií není tak úplně pravda. Policie nezjistila, že byl spáchán trestný čin - to znamená, že neprokázala úmysl (nechytila nikoho s rukou v pokladničce). To neznamená, že hospodaření města a nastavené kontrolní mechanismy jsou v pořádku. Zjednodušme tedy otázky, aby mohly zaznít jednoznačno odpovědi a ne slohové práce.
1) zaplatilo město vystavené faktury za opěrnou zeď, kde došlo už v rozpočtu k chybné záměně jednotek a množství se tak navýšilo cca 3x? (tu chybu uvedl rozpočtář do protokolu PČR). ANO nebo NE?
2) u projektu na náměstí III byla prodloužena smlouva na dodání projektové dokumentace od jediného uchazeče (cca 1 mil. Kč) ANO nebo NE?
3) napsal jste 16.8.2014 dopis Ing. Folbrechtovi, kde připouštíte, že jsou dohazovány projekční práce vedoucím investic? A konstatujete, že zbývá málo času do konce volebního období na řešení? Uplynulo celé další. Jaký je výsledek?
4)byl jste někdy v minulosti (cca 4 roky zpět) upozorněn zprávou kontrolního výboru na chybou činnost zaměstnance správy majetku města? Co jste udělal pro to, aby k tomu necházelo? proč bylo trestní oznámení podáno až teď s daleko větší škodou?

to další je pořád stejné. Pokud upozorníme na chybu, vrátí se to zpět s odůvodněním, že žádná chyba není. Diskuse se nepřipouští.

O hodnocení veřejných zakázek jsem už psal. Je to pouhá statistika o počtech přihlášených a lhůtách na podání nabídek. Vůbec nehodnotí obsah poptávek a smluv a u ž vůbec to, jestli stavbu provádí vítězná firmy, nebo někdo jiný. Zkuste si zdroj přečíst. Pokud byste něčemu nerozumněl, popřípadě chtěl vysvětlit co se nám nelíbí na práci investic, rád Vás na radnici navštívím a o poznatky se podělím. To už ale marně nabízím 4 roky. Možná, že po 30 letech práce s rozpočty bych měl co nabídnout. Jindřich Nešněra

Nahoru

Re: Vyjádření starosty Nového Boru Mgr. Jaromíra Dvořáka k ...

vše je čisté jakožto i ten malér, že jeden pan Mgr. musel na hodinu odejít ze svého místa a dnes dělá u krajské organizace, ale co jsem slyšel, tak je vyšetřován a je jich víc.

Nahoru

Re: Vyjádření starosty Nového Boru Mgr. Jaromíra Dvořáka k ...

Policie odložila pro nedůvodnost. Sedmkrát.

Nahoru

Re: Vyjádření starosty Nového Boru Mgr. Jaromíra Dvořáka k ...

znovu pro polodrahokama postiženého oční vadou - nebo ztrátou paměti, nebo jen anonymního prudiče?

Zaklínadlo o vyšetření policií není tak úplně pravda. Policie nezjistila, že byl spáchán trestný čin - to znamená, že neprokázala úmysl (nechytila nikoho s rukou v pokladničce). To neznamená, že hospodaření města a nastavené kontrolní mechanismy jsou v pořádku.

Nahoru

Re: Vyjádření starosty Nového Boru Mgr. Jaromíra Dvořáka k ...

Trestné činy jsou úmyslné a nedbalostní, vědí? Takže nebylo zjištěno ani první, ani druhé.

Nahoru

Re: Vyjádření starosty Nového Boru Mgr. Jaromíra Dvořáka k ...

"Pojď blíž, Jindro... jestlipak už se holíš?"

(Má to marný, tenhle "jindra", nikdo už ho nechce. Ani v zastupitelstvu. A může špinit i stavět se na hlavu, jak chce. Už je dávno v propadlišti dějin.)

Nahoru

Re: Vyjádření starosty Nového Boru Mgr. Jaromíra Dvořáka k ...

Ale tohle je jinej Jindra, Bohdane. Ten si pro jistotu holí i hlavu, i když mu Vilma vzala tužku.

Nahoru

Re: Vyjádření starosty Nového Boru Mgr. Jaromíra Dvořáka k ...

Jindra se snažil, a stejně je v řiti. Stejně jako to jelito Danys. Takže budou moct jen dál štěkat na měsíc. Polovině města jsou u konečníku a druhá polovina se jim vydatně posmívá.

Starostové v Boru výrazně uspěli, na prvních dvou místech bezkonkurenčně Jaromír Dvořák a Zora Šepsová. Gratulace!

Nahoru