Odpověď na dotaz p. Kočandrleho: Jak je to s kaplí v Manušicích?

Verze pro tisk |

Omlouváme se čtenářům i-novin, ale zahlcení zpravodajského serveru i-noviny nezpůsobilo naše obč. sdružení, ale nám dosud ne zcela jasná snaha o diskreditaci našeho sdružení a místních manušických obyvatel, kteří se dlouhodobě snaží obnovit místní kapli a zřídit na vedlejším pozemku dětské hřiště. Co za tím vším doopravdy je, ví asi jen p. Kočandrle sám.

Předem je nutné říci, že kaple je v majetku Města Česká Lípa historicky zřejmě od chvíle, kdy obec Manušice byla sloučena s Českou Lípou. Pokud se nemýlím, tak město v uplynulých desetiletích do kaple samotné neinvestovalo ani korunu. Naše obč. sdružení se do záchrany kaple zapojilo v okamžiku, kdy místní obyvatelé začali bojovat proti prodeji kaple a sousedního pozemku do soukromých rukou. Tehdy jsme se nabídli, že si kapli pronajmeme a budeme společně s městem a s místními obyvateli hledat prostředky na její záchranu (tedy zacitujme dle vzoru p. Kočandrleho ve smlouvě o pronájmu): „Smluvní strany se dohodly, že jakoukoliv opravu, rekonstrukci, restaurování nebo stavební úpravu budou řešit až na základě projednání mezi nájemcem a pronajímatelem, při které budou současně řešeny finanční prostředky i podrobnosti realizace celé akce.“

Jako předseda obč. sdružení a občan Města Č. Lípa jsem zároveň i členem Výboru pro rozvoj města a památky Městského úřadu Česká Lípa, což je platforma, o které jsem se domníval (nyní vidím, že zcela mylně), že je ta pravá na to, abychom problém opravy kaple na MěÚ zviditelnili a našli společně i prostředky na to, aby kaple byla postupně opravena a aby mohla být i místními občany využívána ke kulturním účelům. Problém kaple se mnohokrát probíral jak na Komisi pro regeneraci městské památkové zóny v minulém volebním období (ať to je v zápisu z komise či není), tak i nyní na Výboru pro rozvoj města a památky.

Výčitka o tom, že jsem tam vystupoval jako občan České Lípy a ne jako předseda o.s. je dle mě zcela absurdní. Ale slibuji, od příště vždy do zápisu z výboru nechám učinit zvlášť zápis o tom, že podnět podávám jak jako občan České Lípy tak zároveň i jako předseda obč. sdružení.

 

Krátce, stručně a jasně:

Skutečnost dle p. Kočandrleho:

Odbor rozvoje majetku a investic (dále jen ORMI) do dnešního dne od o. s. Drobné památky severních Čech neobdržel žádné požadavky.“

 

Skutečnost dle o.s.:

-  24. jednání (23.2.2009) Komise pro rozvoj města a regeneraci městské památkové zóny předal jsem orientační rozpočet na opravu kaple (viz. zápis z jednání) – městský úřad nedokázal do této chvíle rozpočet dohledat.- z tohoto je patrné, že aktivní pomoc jsme vyvíjeli již před tím, než jsme kapli přebírali do pronájmu

 

- zápis z 34. jednání Komise pro rozvoj města....... - Komise doporučila uvolnit 100.000,-Kč na opravu "císařského sloupu" a kaple v Manušicích v r.2010

 

- zápis z 36. jednání Komise pro rozvoj města...... - Komise doporučila uvolnit 100.000,-Kč na opravu "císařského sloupu" a kaple v Manušicích v r.2010

 

- zápis z 2 .jednání Výboru pro rozvoj města a památky - návrh na využití výtěžku z výherních hracích automatů mimo jiné na kapli v Manušicích

 

Na všech zasedáních byly body týkající se kaple v Manušicích  zařazeny z mojí iniciativy

 

Skutečnost dle p. Kočandrleho:
Realitní kancelář Kouba z titulu správce rovněž od nájemce (o. s. Drobné památky severních Čech) po dobu správy neobdržela žádné požadavky.

 

Skutečnost dle o.s.:

Dopis s výčtem nutných prací na kapli byl zaslán obyčejnou poštou na adrese Realitní kancelář Lubomír Kouba, Poříční 1918, Česká Lípa. Kopie je uložena v archivu o.s. a byla předložena p. Kočandrlemu – to, že byl dopis ztracen či nebyl poštou dodán, už jen tragikomicky vše dokresluje.

 

Skutečnost dle p. Kočandrleho:

Výbor pro rozvoj města a památky v tomto roce pouze doporučil Zastupitelstvu města Česká Lípa převést nevyčerpané finanční prostředky z Grantů města na obnovu nemovitostí v městské památkové zóně na opomíjené památky, tohoto jednání se však M. Pröller, předseda občanského sdružení Drobné památky severních Čech byť jako jeho člen, nezúčastnil

 

Skutečnost dle o.s.

Tohoto zasedání Výboru pro rozvoj města a památky jsem se z pracovních důvodů nemohl zúčastnit a byl jsem řádně omluven. Kaple v Manušicích byla zařazena na program jednání výboru mojí iniciativou již na 2. zasedání výboru jako téma jednání výboru na celý rok, proto se dostala na program i tohoto jednání výboru.

 

Skutečnost dle p. Kočandrleho:

„Je vidět, že ani místní nejsou spokojeni se současným stavem kaple. Sami by chtěli vzít obnovu kaple Nejsvětější Trojice do svých rukou. Podle názoru některých z nich kaple nejvíce chátrá během posledních let, kdy je v pronájmu občanského sdružení Drobné památky severních Čech.

 

Skutečnost dle o.s.

Na mimořádném jednání obč. sdružení Za rozvoj Manušic dne 12.11.2011 se občané shodli na tom, že nejlepším řešením by bylo, aby kaple zůstala v pronájmu obč. sdružení Drobné památky severních  Čech……

Samozřejmě i z našeho pohledu je ideální, aby kapli měli v pronájmu místní obyvatelé. Proč to město v době pronájmu kaple odmítalo, nám také není jasné.

 

 

Závěrem celé této „kauzy“ lze jen konstatovat, že dobrá vůle těch, kteří mají zájem se starat o své okolí a není jim lhostejný stav památek kolem nás, je občas obrácena v nesmyslné útoky a obvinění. Pokud naši práci kritizuje někdo, kdo také ve svém volném čase pracuje pro druhé, tak je kritika na místě, ovšem to zřejmě neplatí v tomto případě.

Naše obč. sdružení nikdy žádný prospěch z pronájmu kapličky nemělo, ještě absurdně platilo městu roční pronájem kaple ve výši 500,-Kč. Rádi se pronájmu kaple v Manušicích vzdáme zpět ve prospěch Města Česká Lípa, které se konečně po mnoha desetiletích „probudilo“, a dle slov p. Kočandrleho se pokusí do 2 let kapli opravit a je ochotno i pomoci s vybudováním dětského hřiště na vedlejším pozemku. Tím bude dosaženo toho, v co jsme všichni celou dobu doufali a kam mířilo celé naše snažení. Doufejme jen, že se nejedná opět jen o plané sliby.

Na závěr lze jen vyzvat p. místostarostu, aby si s námi nedopisoval přes sdělovací prostředky, ale aby nám, pokud má k naší práci výhrady, vše řekl osobně a do očí.

Podobný způsob komunikace města s dobrovolníky je opravdu zvláštní a nikde jinde, kde působíme, jsme se s ničím podobným nesetkali. Každopádně nyní si jistě každý rozmyslí, zda někde přidá ruku k dílu a k prospěchu všem, protože být vidět a být aktivní se nevyplácí.

Ale můžeme slíbit, že památky neopouštíme a náladu a chuť do práce si zkazit nedáme.

 

M. Pröller

předseda obč. sdružení Drobné památky severních Čech

člen Výboru pro rozvoj města a památky MěÚ Č.Lípa

www.pamatky.ceskalipa.org

Nahoru