10. výročí od povodní

Primární prevence na základních školách v České Lípě

Verze pro tisk |

Již více než 7 let přináší nezisková organizace Naše Město v České Lípě skrze program Prevence primárně patologických jevů odbornou pomoc jak pedagogům tak hlavně žákům/žákyním s tím, jak pomoci v případě nežádoucích jevů v kolektivu od šesté po osmou třídu (devátá třída pak v případě zájmu).

Sociálně patologické jevy (z definice MŠMT jsou to tyto: Kriminalita a delikvence; Drogy, Virtuální drogy (počítače, televize a video); Závislosti; Záškoláctví; Šikanování – v dnešní době rozšířená Kyberšikana, vandalismus aj. formy násilného chování; Xenofobie) provázejí každého z nás v různých formách téměř po celý život. Jsou nedílnou součástí společnosti stejně jako jiné projevy chování různých sociálních skupin, ať chceme či nikoliv. Dnešní moderní a konzumní společnost s sebou přináší mnoho vlivů a tedy těch i negativních, které působí především na mladé lidi a děti. Všeobecná primární prevence zahrnuje opatření a programy zaměřené na dosud nezasaženou populaci.

Cílem programů primární prevence je předcházet rizikovým formám chování. Prevence sociálně patologických jevů na základních školách je v současné době velmi důležitá. Neustále se zvyšuje počet dětí, jež se stávají závislými na návykových látkách nebo chování či jsou oběťmi násilí či agresivního chování. Jsou to především děti školního věku, které spadají do rizikové oblasti výskytu patologických jevů a které jsou vlivem společnosti a „módních“ trendů zřejmě nejvíce ohroženy. Předcházet sociálně patologickým jevům je mnohem jednodušší než následně řešit problémy, které s sebou tyto jevy přinášejí. Důležitou roli v oblasti prevence sociálně patologických jevů pak hrají instituce, jakými jsou základní školy nebo různá centra volného času. 

V rámci programu jsme v kontaktu se třídou potažmo s kolektivem po celé 3 až 4 roky jejich života, kdy začínáme od 6. třídy, kde se obvykle utváří nový kolektiv a objevují se první třecí plochy spolužití v kolektivu. Témata jsou vždy určena dle věku a dospívání žáků a žákyň. Do třídy docházíme 2x ročně na 2 hodiny s určitým tématem vhodné k jejich věku a hlavně vhodné k problematice ve třídě/kolektivu. Snažíme se v dětech prohloubit jejich kladné vlastnosti, více jim ukázat možnosti empatie a zároveň se snažíme je připravit na reálné životní situace. V šesté třídě mají žáci témata, jako jsou vztahy ve třídě, konflikt, kyberšikana a další, v sedmé třídě se věnujeme manipulaci, odmítání a závislostem obecně, v osmé třídě pak přicházejí na řadu legální a nelegální drogy. Díky našim dlouhodobým zkušenostem se nesnažíme děti tzv. strašit, ale přinášet informace.

Dobrým příkladem je v tomto problematika nelegálních drog, kdy se ukazuje a vždy ukazovalo, že právě plná informovanost vede ke snížení užívání těchto látek (čím více o tom vědí, tím menší je jejich zvědavost to zkusit). Z každého setkání poskytujeme ZŠ report ze setkání, tyto reporty poskytují učitelům zpětnou vazbu o kolektivu, se kterým jsou každodenně v kontaktu. Zároveň se dá v průběhu času krásně vidět posun chování ať už jednotlivce či celého kolektivu, kupříkladu je zde jednoznačný trend ve snížení obliby kouření mezi žáky/žákyněmi. Zároveň zase vyvstávají nová témata, jako je např. kyberšikana, která byla ještě před 15 lety neznámou a jejíž projevy jsou jiné než u klasické šikany. Dalším příkladem pak může být i proměna důležitostí závislostí, kdy např. gambling se stal méně společensky výraznou závislostí a na pomyslný piedestal závislostí se dostal např. workoholismus či užívání sociálních sítí. To vše a mnohé další probíráme s dětmi v rámci našich setkání, které neprobíhají jako suchopárné přednášky, ale děti formou her, divadla, spolupráce ale i konfliktu poznávají zmíněnou problematiku. 

Celý tento program můžeme uskutečňovat díky pomoci města Česká Lípa, z jejíž grantové politiky čerpáme peníze na naši dobrovolnickou činnost. Chceme tímto městu Česká Lípa poděkovat za jejich plnou podporu, peníze se rok od roku navyšují (pro info v roce 2018 jsme čerpali celkovou dotaci 70.000 Kč – díky tomu jsme schopni být v 19 třídách po různých ZŠ v České Lípě – dlouhodobá spolupráce je např. se ZŠ Špičák, ZŠ Jižní a ZŠ Sever – spolupracujeme také se ZŠ ve Cvikově a Mimoni, kde si program platí školy samotné). Rádi bychom byli ve všech třídách (je zhruba 50 příslušných tříd v České Lípě), ovšem to by se musel výrazně navýšit rozpočet celé primární prevence (v roce 2018 město Česká Lípa rozdělovalo pouhých 250.000 Kč v rámci programu prevence kriminality) a zároveň bychom museli rozšířit řady našich odborníků, kteří se podílejí na tomto programu v rámci svého volného času. Nechme tedy obé vroucným přáním do budoucna, poněvadž nejen náhodně vybraní ale všichni rodiče chtějí pro své děti tu nejlepší péči, která se jim i díky našemu programu dostane.

Za kolektiv odborných pracovníků programu primární prevence Mgr. Ladislav Záruba - sociolog
 

Nahoru