Vánoční pohoda

Verze pro tisk |

Ano, tak by se dal ve stručnosti charakterizovat průběh úterního jednání zastupitelstva Libereckého kraje – posledního v roce 2015. Zdravím čtenáře i-novin krátce před Štědrým dnem a uvádím několik stručných, a jako vždy poznamenávám čistě osobních, postřehů, názorů …
Začnu od samotného závěru jednání zastupitelstva, kdy si všech osm přítomných krajských radních nasadilo jakési veselé či žertovné brýle různých barev a tvarů. Byla to taková skutečně odlehčovací tečka zasedání. Radních bylo jen osm místo devíti proto, že statutární náměstkyně PhDr. Maierová (SLK) je v dlouhodobé pracovní neschopnosti, ale myslím, že nám všem udělalo radost, když před zahájením zastupitelstva navštívila „zákulisí“ a bylo milé vidět, že až na oporu ve francouzské holi se opět vrací do dobré formy, že má opět ve tváři pro ni příznačný optimismus – přeji co nejrychlejší a nejúplnější vyzdravení!
Samotný program jednání, kterému bylo přítomno v průběhu času až čtyřicet ze čtyřiceti pěti zastupitelů, obsahoval především několik desítek rozpočtových změn – rozpočtových opatření v řádech desítek milionů korun celkem. To je na konci roku obvyklý a dá se říci tradiční stav, neboť dobíhají různé platby z ministerstev, regionální rady soudružnosti a podobně. Zároveň kraj posílá z těchto zdrojů finance svým organizacím a zařízením, ale i obcím a různým spolkům. Pro zajímavost: konečný počet rozpočtových změn – rozpočtových opatření se v tomto roce zastavil na čísle 332 – i to je běžné. Řada dalších bodů obsahovala změny/dodatky již uzavřených dotačních smluv – především úpravy termínů, či některých hodnotících kritérií tak, aby je mohli příjemci reálně splnit a nestávalo se to, co jsme projednávali ve dvou bodech programu – totiž žádosti příjemců o prominutí odvodů (tedy vrácení dotace) nebo o odpuštění penále (pokuta) v případech, kdy obdrželi dotaci na energie. Tito nešťastní žadatelé (a příjemci dotací od kraje) si totiž jako kritéria uvedli v žádostech konkrétní výši spotřeby plynu, elektrické energie a vody, v průběhu doby poskytování dotace ušetřili – ať vlivem počasí nebo vlastní hospodárností – a nesplnili tak závazné podmínky dotace! Takže za úspory a šetrnost jak k financím, tak k životnímu prostředí museli být „po zásluze“ potrestáni … Na tuto, až příšernou, byrokratizaci a nesmyslnost nastavených pravidel jsem v krátkém diskusním příspěvku poukázal. Ukazuje se, že jsme z jednoho extrému, totiž rozsáhlé libovůle při porcování tzv. medvěda, které fungovalo v minulém volebním období, přešli plynule do extrému druhého.
Pro nás, obyvatele Českolipska zmíním, že byly schváleny celkem 4 miliony (zaokrouhleně) na akci Modernizace pokojů a na jejich vybavení v Léčebně respiračních onemocnění Cvikov.
Také berou svůj podíl z celkem 20 milionů korun, jako příspěvek na údržbu, provoz či nájem nebo na pravidelnou činnost, sportovní organizace našeho regionu: fotbalisté, hokejisté, karatisté, plavci, atleti, florbalisté … Jsem spokojen s tím, že po připomínkách mých a některých dalších zastupitelů, a po tehdy docela bouřlivé debatě jak na zastupitelstvu, tak v médiích ze srpna tohoto roku byly podmínky dvou podprogramů Dotačního fondu upraveny tak, že miliony nešly jen do asi tří největších klubů v kraji, ale dostalo se na desítky a desítky sportovních oddílů a jednot – od desetitisícových až po statisícové částky.
Větší diskuse byla u schvalování dotací z programů Podpora ekologické výchovy a osvěty a Podpora ochrany přírody a krajiny z rezortu životního prostředí a zemědělství. Zde si klub zastupitelů KSČM vyžádal oddělené hlasování o celkem pěti položkách, které byly určeny pro Společnost přátel přírody Čmelák nebo Geopark Ralsko. Sice jsme s návrhem na vyřazení o 4 hlasy neuspěli, ale nepovažujeme prostě za správné, aby zároveň s mediálním rykem o transparentnosti a boji proti korupci jedna politická strana, jedno hnutí získávalo, pod pláštíkem péče o životní prostředí, dotace z veřejných prostředků na svou politickou činnost, protože jde o personálně propojené skupiny. Jde o Změnu pro „něco“ - jednou pro Liberecký kraj, podruhé pro Liberec … Geoparky pak považuji za jakousi módní vlnu a „nový přístup“ k čerpání dotací. Například v často skloňovaném Švýcarsku jich zdaleka není tolik jako v ČR.
Naopak zcela bez problémů byly schváleny finance na dotace z Programu obnovy venkova v částce vyšší než 7 milionů 300 tisíc korun pro obce a malá města včetně Žandova, Dubnice, Polevska, Pertoltic pod Ralskem, Radvance, Krompachu a Blatců. Nejčastěji se jedná o opravy/zřízení chodníků, místních komunikací či veřejného osvětlení.
Pro někoho možná překvapivě propukla obsáhlá, částečně nepřehledná a místy i ostrá, diskuse v pravidelném souhrnném bodě Písemné informace, který je, rovněž pravidelně, v návrhu usnesení navrhováno „vzít na vědomí“. Zde jen přiblížím, že tento bod obsahuje třeba informace o tom, co kdo adresoval kraji a jeho orgánům, ale také pravidelně informace o (některých) úkonech či rozhodnutích rady kraje. Tedy množství vzájemně naprosto nesouvisejících informací. Proto čas od času některý zastupitel či klub zastupitelů navrhne hlasovat o některém bodu odděleně. Výsledek hlasování (tedy dokonce až případné „nevzetí na vědomí“), spolu s předchozí diskusí pak je signálem pro radu, vedení kraje či pro kteréhokoliv autora materiálu obecně o tom, že někteří (většina) zastupitelů mají odlišný názor, či že požadují/navrhují něco doplnit, upravit, změnit, postupovat jinak, projednat věc ještě s někým … Pokud se najdou jedinci, kteří toto nechápou a zastávají názor, že není jiná možnost než vzít materiály na vědomí, protože: „… jsem to četl, slyšel, vím, o čem to je …“ je to jejich osobní a osobnostní problém.
Při projednávání tohoto bodu jsem za klub zastupitelů komunistické strany požádal o oddělené hlasování o písmenu f): Memorandum o společném postupu ve věci úpravy vlastnických poměrů a řízení nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. Tedy mediálně velmi propíraných jednání o možném vstupu města Česká Lípa do Českolipské nemocnice jako vlastníka/spoluvlastníka. Podstatou mých připomínek byla skutečnost, že podle zákona o krajích konečné rozhodnutí o získání či nezískání majetkového podílu (akcií) v nemocnici městem Česká Lípa tak jako tak přísluší zastupitelstvu Libereckého kraje. Nikomu jinému. Proto po době a jednáních, která uplynula a proběhla, považuji za nanejvýš potřebné zabývat se věcí také přímo v zastupitelstvu kraje, nikoliv jen v radě kraje, či jako informací ve Výboru zdravotnictví, jak tomu bylo doposud. Zároveň jsem se v diskusi vylovil pro to, aby byl také vzat do úvahy vládní návrh zákona o neziskových zdravotnických zařízeních, který již doputoval do Poslanecké sněmovny. To byly dva hlavní body, dvě hlavní myšlenky, mého vystoupení. Jak prosté. Ovšem dovedu pochopit, že někdo, kdo nemá, či spíše si nedokáže obstarat, dostatek informací a navíc do věci vnáší osobní animozitu, za vším hledá cosi jiného.
V diskusi byla zajímavá vystoupení pánů Löffelmanna (SLK) a Baxy (ZpLK), kteří jako stávající členové dozorčí rady Českolipské nemocnice usilovně zpochybňovali jak možnost majetkového vstupu města, tak posílení dozorčí rady o člena za město Česká Lípa. A opět jen podotknu, že případným „… zvolením zástupce nominovaného městem Česká Lípa.“ je myšlen ten, koho navrhne buď zastupitelstvo či rada města České Lípy. Jeho bydliště s tím nemá vůbec nic společného. Ostatně ze stávajících členů dozorčí rady bydlí např. právě p. Löffelmann ve Skalici, protože je jejím starostou, paní Kadlecová (ČSSD) v Liberci - je také zastupitelkou Liberce, MUDr. Volek ve Svoru a MUDr. Kvasničková v Zákupech. Obdobně je na tom pět členů představenstva, když jen jeden je Českolipan. Ale o tom to vůbec není.
Ale dosti již diskusí na sporná témata, vrátím se k vánoční pohodě, která byla zakončena vánoční besídkou zastupitelů a vedoucích odborů krajského úřadu, a kterou přeji všem čtenářům i-novin. Také jim přeji klidný a úspěšný nový rok 2016, byť je rokem voleb do krajských zastupitelstev .

František Chot (KSČM),
zastupitel Libereckého kraje a České Lípy

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Vánoční pohoda

Pane Chote, díky za vaše zpravodajství z kraje, rád si je vždy přečtu...
Jistě správně předpokládám, že ostatní naši krajští zastupitelé ožijí teprve tak za půl roku s blížícím se termínem krajských voleb. Jinak o nich nevíme ( pomalu ani kdo to jsou ) celé 4 roky , vyjma p.Hudce , abych neurazil , ale ten o tom ,co se na kraji řeší a rozhoduje a hlavně se týká našeho regionu , sem stejně nepíše.
Zajímalo by mě, jestli se v závěru roku na krajském zastupitelstvu probírala momentální situace sklářských škol v Boru a Kam. Šenově a jejich konkrétní perspektivy . Kolik na každou z nich " kraj " dá a jestli jsou nějaké reálné dotace směřujíci třeba ze zahraničí na konkrétní školu . ( Se povídá mezi lidmi :-)
Za vaši odpověď předem děkuji , snad to bude kolem zajímat víc lidí .

Nahoru