Kraj bude žádat o dotace na dvě velké opravy silnic

Verze pro tisk |

Rada Libereckého kraje schválila na svém jednání v úterý 18.9. předložení dalších dvou silničních projektů do Integrovaného regionální operačního programu (IROP). Odsouhlasila závazky spolufinancování a předfinancování projektů „Silnice II/262 Česká Lípa – Dobranov“ a „Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje“.

Cílem projektu „Silnice II/262 Česká Lípa – Dobranov“ je rekonstrukce silnice II/262 v úseku od mimoúrovňové křižovatky v Dobranově, včetně jižní větve, po okružní křižovatku ulic Děčínská a Pod Holým vrchem v České Lípě, a to v celkové délce 5,293 kilometru. Předmětem stavby je zároveň rozšíření hlavního dopravního prostoru mezi křižovatkami ulic Děčínská a Hrnčířská a ulic Děčínská a Sokolská a vložení nových řadicích pruhů.

Dále dojde na této křižovatce k vybudování nového světelného signalizačního zařízení v souladu se stávajícími přístroji. Účelem stavby je zlepšit dopravní situaci. Zásadní součástí akce je také demolice a nová výstavba dvou mostů, a to mostu převádějící silnici II/262 přes silnici III/2621, Dobranovský potok a chodník, a mostu převádějící komunikaci II/262 přes ulici B. Němcové. Dále bude provedena výstavba protihlukové stěny, rekonstrukce propustků a opěrných zdí.

„Jedná se o zatím nejdražší projekt z připravované porce projektů, předpokládané výdaje na celou akci převyšují částku 227,5 milionu korun, přičemž by výše dotace z IROP měla činit více jak 199,7 milionu korun. Libereckého kraje bude dle aktuálního předpokladu hradit přibližně 27,8 milionu korun,“ dodala radní Loučková Kotasová, pověřená řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánovaní.

Druhým projektem, jehož předložení do IROP schválila Rada Libereckého kraje, je „Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje“. V rámci něj bude rekonstruována silnice II/268 v úseku od hranice Libereckého a Středočeského kraje na konci obce Dolní Krupá po železniční přejezd v Mimoni. Celková délka rekonstruované silnice činí 12,293 kilometru.

Na celém úseku dojde ke zvýšení únosnosti stávající vozovky v celé šířce. Dále je součástí řešení odvodnění, rekonstrukce dvou mostů a propustků, zádržný bezpečnostní systém, přeložky inženýrských sítí, výstavba normových autobusových zastávek a rekonstrukce stávající rozlehlé stykové křižovatky v centru Kuřívod do podoby okružní křižovatky.

V centru Kuřívod se chystá i rekonstrukce navazující místní komunikace s parkovacím stáním a novými chodníky. Tuto část bude hradit město Ralsko. Cílem rekonstrukce je zlepšit stávající nevyhovující stav vozovky a celkově zmodernizovat úsek silnice tak, aby byla zajištěna jeho funkčnost a přehlednost. V neposlední řadě je cílem rekonstrukce zlepšit bezpečnostní podmínky pro všechny účastníky provozu na pozemních komunikacích.

„Celkové výdaje tohoto projektu budou činit přibližně 187 milionů korun. Výše spolufinancování Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci IROP by měla být ve výši necelých 163 milionů korun,“ uzavřela radní Loučková Kotasová.

Liberecký kraj v současné době připravuje celkem 16 projektů v celkovém finančním objemu přesahujícím 2 miliardy korun, které předloží do IROP. Rekonstrukce I. etapy silnice II. třídy v Jablonném v Podještědí, silnice v Oknech na Českolipsku, okružní křižovatky v Semilech jsou již ukončené a kraj na ně získal dotaci 90 milionů korun.

Liberecký kraj rovněž získal podporu pro další významnou investiční akci – rekonstrukci silnice II. třídy z Turnova na hranici kraje, jejíž celkové náklady jsou vyčísleny na 206 milionů korun včetně DPH, získaná dotace je ve výši 146 milionů korun.
 

Nahoru