Již 100 let připraveni 2 - čemu museli skauti čelit během války?

Verze pro tisk |

V minulém článku jste se dočetli o založení Junáka – svazu skautů a skautek, střediska Řetěz a vzniku 1. oddílu junáků zde v České Lípě roku 1921. Ale jak to vše bylo dál? Čemu všemu ještě museli naši stateční předchůdci čelit?

Českých rodin v České Lípě přibývá a s nimi i větší zájem o skautskou činnost. K již založenému 1. oddílu nově vzniká roku 1932 i 2.oddíl pod vedením bratra Kováře, klubovnu si zřizují v dnešním hotelu Merkur. 

V roce 1933 se začíná přiostřovat vztah mezi Čechy a Němci, zejména v pohraničí. Skautské schůzky jsou obohaceny o nabývání dovedností jako například použití plynové masky či spojovací služba na telefonních linkách. Nauka o první pomoci je rozšířena o problematiku zasažení bojovými látkami. Přes všechny tyto nepříznivé okolnosti si skautská mládež nenechává vzít radost ze života, radost z přírody a přátelství, proto se v létě dále rozrůstají skautské tábory, všude zní veselé písně a planou táborové ohně.

Přichází však rok 1938, kdy umírá zakladatel českého skautingu profesor Antonín Benjamín Svojsík. Skauti ze všech koutů republiky cítí, že ztrácí jednoho ze svých nejstatečnějších bratrů. Rok 1938 ale přináší i další nemilé skutečnosti. Dne 30.9.1938 podepisují evropské mocnosti tzv. Mnichovskou dohodu, která vede k obsazení Sudet. Převážná většina českého obyvatelstva na tomto území je nucena opustit své domovy a uchýlit se ke svým známým a příbuzným z neobsazené části země. Místní skauti nacházejí v nových bydlištích pochopení a bratři a sestry je přijímají do jejich středisek a oddílů. Několik junáků ze severních Čech zakládá skupinu Psohlavců v Lysé nad Labem. Ta funguje bohužel jen velmi krátkou dobu.

Dne 28.10.1940 nacisté poprvé zcela likvidují Junáka.
Nedokážu si představit, jak se tito skauti museli cítit a kolik si toho museli vytrpět. Byla to velmi zlá doba pro náš národ.

Naštěstí přichází rok 1945, dne 5.5. povstal pražský lid. Tři dny po povstání, 8.5.1945, nastává den tolik očekávaný, den vítězství nad fašismem. Tímto dnem začíná první vzkříšení po nucené pětileté odmlce. U těchto událostí samozřejmě nemohou chybět junáci. Pomáhají lidem vracejících se z koncentračních táborů, navracení pořádku a obnově normálního života.

Vrací se starousedlíci, opět se setkávají rodiny, opět se setkávají bývalí členové Junáka, kteří na nic nečekají a shání nové klubovny, kde ihned zahajují skautskou činnost. V České Lípě obnovují bratři Bělina, Bednář, Paclt, Polák a další činnost z roku 1938. Hlásí se velké množství nováčků, opět vzniká 1.oddíl junáků pod vedením bratra Unkase, hned na to i 2.oddíl junáků, 4.oddíl junáků, 1.oddíl vodáků, 3.smečka vlčat, 1.oddíl skautek a 2.roj světlušek.

V létě se uskutečňuje 1. střediskový tábor pro junáky a vlčata, kde po dlouhém období mlčení skládají svůj skautský slib:

„Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: Sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce, věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním.“ 

Historické informace byly čerpány z připravovaného Almanachu, za jehož vznik děkujeme bratru Ladislavu Zahrádkovi (Bobovi)
 

alt
alt
Nahoru