Stavba nového výrobního závodu Johnson Controls

Verze pro tisk |

Rada města Česká Lípa vzala na vědomí nové informace o postupu investora Johnson Controls při přípravě výstavby nové výrobní haly v lokalitě U Obecního lesa a souhlasila se zahájením provádění prací na stavbě nové výrobní haly Johnson Controls (hrubých terénních úprav, betonových pilot a zařízení staveniště) v rozsahu dle příslušného správního rozhodnutí stavebního úřadu na pozemcích, které jsou předmětem smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem Česká Lípa a investorem stavby.

Stavba hrubých terénních úprav a zařízení staveniště je povolena dosud nepravomocným rozhodnutím stavebního úřadu v České Lípě. „Město Česká Lípa vydalo stanovisko ke zmíněnému stavebnímu řízení, kde si vyžádalo kromě základních požadavků rovněž splnění podmínky, že po dokončení hrubých terénních úprav, jejichž součástí je i zabudování základových pilot do hloubky až 11 m, bude městu Česká Lípa poskytnuta veškerá technická dokumentace provedených úprav včetně dokumentace skutečného provedení úprav,“ vysvětluje starostka Hana Moudrá a dodává, že součástí stanoviska je také požadavek města na to, aby práce byly zahájeny poté, co dotčené pozemky přejdou do vlastnictví investora, dokud budou pozemky dotčené stavbou v majetku města Česká Lípa, lze stavební práce zahájit pouze s výslovným souhlasem města Česká Lípa a při splnění všech podmínek, které takový souhlas bude obsahovat.

Pokud z jakéhokoli důvodu dojde ke zmaření záměru žadatele vybudovat na předmětných pozemcích výrobní areál a k neuzavření kupní smlouvy na předmětné pozemky, město Česká Lípa neponese jakékoli náklady spojené s pracemi provedenými žadatelem na základě vydaného souhlasu města Česká Lípa s prováděním prací na pozemcích v jeho majetku. V takovém případě se investor stavby zavazuje k tomu, že pozemky uvede do původního stavu, pokud se s městem Česká Lípa nedohodne jinak. Město Česká Lípa si v tomto případě dále vyhrazuje právo požadovat od firmy Johnson Controls kompenzaci za jakékoli trvalé poškození či narušení dotčených pozemků.

Souhlas města neopravňuje investora stavby k zahájení jakýchkoli jiných stavebních prací na pozemcích města s výjimkou těch prací, které jsou obsaženy ve stavebním povolení, tj. zařízení staveniště, betonové piloty a hrubé terénní úpravy. Souhlas také neopravňuje investora stavby k využívání pozemků, které jsou předmětem smlouvy o smlouvě budoucí kupní, k jakémukoli jinému účelu. V případě, že prováděnými pracemi dojde k poškození movitého či nemovitého majetku města Česká Lípa, je žadatel povinen způsobenou škodu v celém rozsahu městu Česká Lípa nahradit.

Nahoru