Českolipská nemocnice připravuje zateplení a úspory energie

Verze pro tisk |

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa chystá komplexní zateplení svých nejdůležitějších a největších budov budov. Uspěla totiž se svojí žádostí o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí, výzva č. 16, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie. Na schválený projekt, zaměřený na realizaci úspor energie, poskytnou evropské a státní fondy zhruba 42,5 milionu korun.


Celkové náklady odborníci odhadují na bezmála čtyřnásobek. Nemocnice chce požádat o pomoc při financování Liberecký kraj, zateplení totiž výrazně sníží náklady na vytápění.
Předpoklad čerpání dotace je v roce 2012. Avšak nejdříve je nutné rozhodnout o dalším financování projektu nad rámec poskytnuté dotace.
„Stavební práce je třeba řádně odsoutěžit  jako veřejná zakázka a teprve po vlastní realizaci stavby je dotace Státní fondem pro životní prostředí proplacena,“ uvedl JUDr. Stanislav Cenek, technický a provozní ředitel NsP Česká Lípa.
Součástí zateplení jednotlivých objektů mají být i sanační práce, které stavbaři udělají před vlastní realizací technických opatření zajišťující energetické úspory. To znamená hlavně   kompletní výměnu všech oken a balkónových dveří, rekonstrukci a zateplení střech a zateplení obvodových zdí. Součástí sanačních prací musí být rovněž práce bourací a demontážní, v rámci kterých je nezbytně nutné provést rozsáhlou stavební předpřípravu. Například odstranění nestabilních vrstev fasády, zejména štítových stěn; odstranění tepelných izolantů na nosný podklad. Dále řešení zateplení a hydroizolací  tzv. anglických dvorků a soklových partií; kompletní sanace balkónových konstrukcí a převislých zastřešení a přístřešků, nebo úpravu ostění, nadpraží a parapetních prvků jak vnějších tak vnitřních, ale také demontáž a nové provedení veškerých instalačních mřížek a výduchů vzduchotechniky. „Bohužel veškeré tyto práce mají zásadní vliv na rozsah a tím i cenu stavebních prací,“ řekl Cenek. Podle něj, je dotační program OPŽP  zaměřený na  úspory energií koncipován tak, aby přispíval a hradil skutečně jen nezbytně nutné náklady vynaložené na vlastní tepelně technické opatření vedoucí k energetickým úsporám. Z toho důvodu jsou nastaveny v rámci programu  velmi přísné technické a finanční limity, které jsou dle metodiky hodnotícím kritériem pro bodování jednotlivých projektů.
„Je třeba říci, že stovky projektů byly po svém podání akceptovány, bohužel nedosáhly požadovaného bodového ohodnocení a proto byly zamítnuty. S poradenskou společností SEVEn Energy s.r.o. jsme se snažili připravit takový projekt, který bude mít šanci dotaci získat, což se koneckonců povedlo,“ dodal Cenek.

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s., je jednou ze dvou nemocnic ve vlastnictví Libereckého kraje a poskytuje služby pro spádovou oblast se 110 tisíci obyvateli. Již více než třicet let starý a nadrozměrný areál, postavený –z dnešních pohledů-nevhodnou technologií, chátrá a na jeho celkovou rekonstrukci by bylo podle odhadů třeba asi 800 milionů korun. Projekt zateplení by tak mohl odstranit alespoň nejvážnější problémy.

Nahoru