Červený rybník není zatím evropsky významnou lokalitou

Archiv
Verze pro tisk |

Místostarosta Nového Boru Stanislav Valdman připouští, že je podivné, když si město v době ekonomické krize hodlá koupit rybník,  nicméně je přesvědčen: „Z dlouhodobého hlediska to není špatné rozhodnutí, poněvadž město Nový Bor nevlastní ani jedinou vodní rekreační plochu. Rybník mají nyní v pronájmu rybáři z Doks, a pokud jej město odkoupí, je pravděpodobné, že bude rybářům opět pronajatý.  V budoucnu by alespoň část rybníka mohla sloužit rekreačním účelům,“ předpokládá místostarosta.
 Na  Červený rybník v Pihelu upozorňoval radu města Nový Bor více než před rokem Rudolf Hais.  Zmiňoval nádherné přírodní prostředí, vodu s rašelinou, místo  využívané k rekreaci i ke koupání. „Daná lokalita byla navržena jako evropsky významná lokalita a v současné době probíhá jednání o zřízení  přírodní rezervace,“ psal v otevřeném dopisu jménem Klubu českých turistů a o. s. Bor pro sport.
„V připravovaných plánech jsou dvě varianty – menší na severozápadní straně rybníka a větší zahrnující celý rybník. Pokud by byla přijata varianta velké přírodní rezervace, hrozí vážné nebezpečí, že zde bude veškerá rekreační činnost zcela zakázaná a veřejnost přijde, jako se stalo s jinými rybníky a nádržemi v Lužických horách, o poslední možnost rekreace u  přírodního rybníka,“ varoval Rudolf Hais. Doporučoval zastupitelům a úředníkům, aby při plánování přírodní rezervace brali v úvahu také názory občanů města a zvolili variantu kompromisní, která by umožnila, aby mohly Červený rybník využívat všechny zájmové skupiny.
Návrhy evropsky významných lokalit jsou plně v kompetenci Ministerstva životního prostředí ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny. Přesto se problematikou Červeného rybníka zabývali  pracovníci  odboru životního prostředí MěÚ v Novém Boru. Zde si také mohli zájemci prostudovat připravený návrh evropsky významné lokality.  Dozvěděli by se mimo jiné, že v evropsky významných lokalitách podléhají ochraně rostlinné biotopy a zvláště pak chráněné druhy rostlin. Stavební činnosti či kácení stromů jsou budˇznačně omezené, nebo přímo zakázané.
„Podporujeme variantu, v níž se počítá jen s menší přírodní rezervací, a v tomto smyslu jsme informovali také ministerstvo životního prostředí. Není povinností rezortu, aby se k našemu návrhu vyjadřoval,“ konstatuje místostarosta. Uběhl více než rok a o rozsahu evropsky významné lokality Červený rybník ministerstvo životního prostředí prozatím nerozhodlo. Odkoupení dvou třetin Červeného rybníka zastupitelé schválili bez debaty, poznámka zastupitele Františka Kurice o plánované evropsky významné lokalitě zapadla bez odezvy. Podmínky pro odkoupení rybníka včetně hráze  vycházejí dle vyjádření Pozemkového fondu ze zákona 229/1 Sb. Naposledy byl Červený rybník oceněn v roce 2007, kdy město získalo do svého majetku třetinu rybníka. Podle tehdejšího ocenění by dvě třetiny rybníka vycházely na více než 720 tisíc korun. Jestliže vyjde Pozemkový fond městu Nový Bor vstříc, současnou cenu rybníka musí stanovit nový znalecký posudek.  


 

Nahoru